Erős Farkas A JANTA KÖNYV - PDF Free Download

Egyéb szó voor flört

A továbbiak — a pótkötet vagy a sorozatot más szempontból kikerekítő kötetek megjelentetése — már a vállalkozás utóéletéhez tartoznak, s ilyen terveink megvalósulása a magyar könyvkiadás sorsának alakulásától függ. E mű a maga kb. Egyben a világ legnagyobb irodalmi lexikonává; olyan terjedelmű kézikönyvvé, amilyennel a legnépesebb nyelvterületek, leggazdagabb nemzetek sem rendelkeznek.

A terjedelmi különbségek pedig minőségiekkel is párosulnak. A nemzetközi lexikográfiái hagyomány még mindig Nyugat-Európa- és Észak-Amerikaközpontú, holott napjaink korszerű világképe már régóta más dimenziókat tükröz. Nemcsak azzal próbáltunk h á t túllépni a szokványos kereteken, hogy a magyar olvasóközönség sajátos igényeihez igazodva, hazánk földrajzi fekvésének megfelelően a kelet-közép-európai irodalmakat jóval részletesebben nő férfi találkozó foix, hanem az orientális magaskultúrák klasszikus értékeiről és Ázsia, Afrika, Óceánia, Dél-Amerika irodalmi életének modern törekvéseiről is igyekeztünk méltó képet nyújtani.

A hagyományos irodalmi lexikonok továbbá ha ilyeneket egyáltalán felvesznek anyagukba — igencsak szűkmarkúan bánnak a műfajokról, versformákról, stilisztikai-retorikai vagy általános irodalomelméleti, esztétikai, szövegelméleti stb. Nehéz, lexikálisan jórészt feltáratlan és a fogalomrendszerek kiépítésekor igen bonyolult feladatokat támasztó anyagrész ez; közművelődési jelentősége viszont — nem utolsó sorban az oktatásban való hasznosíthatósága miatt kiemelkedő.

S ha e lexikon másfélszer-kétszer ter jedelmesebb a reprezentatív külföldi irodalmi kézikönyveknél, fogalmi anyaga hatványozottan, tízszer-hússzor gazdagabb. Nem véletlen, hogy e címszóanyag nagyobb cikkeit, s mindenekelőtt Eónagy Iván lexikális esszéit a egyéb szó voor flört oly gyakran — s igencsak rendhagyó módon — a tudományos publikációkkal egyenrangúakként kezeli, az alapvető források közé iktatva hivatkozik rájuk.

A tudományos ranghoz pedig ebben az esetben különleges tudománynépszerűsítő hatásérték is kapcsolódik. A szakszerűséget mindig igyekeztünk közérthetőséggel párosítani, és szerzőinket nem tartottuk vissza attól — sőt, bíztattuk —, hogy a lexikon nagyobb cikkeiben ne csak száraz adatokat-tényeket és lakonikus értékelő megállapításokat sorakoztassanak fel, hanem a jelentősebb művek vagy irodalmi jelenségek ismertetését esszéisztikusan színes, érzékletes jellemzésekkel szőjék át.

Ennek köszönhető, hogy e kézikönyv hatósugara meszsze túllépett a szakmai körökön, s példányszámai a bestsellerkiadványokéval 7 vetekednek. Első kötete eddig öt kiadásban 72 példánybanmásodik és harmadik kötete 62, illetve 56 példányban négy kiadásban jelent meg, s további kötetei — a tizenkettedikig bezárólag — általában három kiadást s hasonlóan magas egyéb szó voor flört értek el.

E vállalkozás története ilyen módon nem elhanyagolható része a magyar irodalomtudománytörténetének. Indokolt, hogy legalább vázlatos formában rögzítsük az utókor számára legfontosabb eseményeit, s megemlékezzünk azokról, akiknek e teljesítmény elsősorban köszönhető.

A munkálatok kereken harminc évvel ezelőtt kezdődtek, késő őszén. Az Akadémiai Kiadó távlati terveiben régóta szerepelt egy világirodalmi lexikon megjelentetése. Amikor tehát a Lexikonszerkesztőség irodalmi csoportja befejezte a Benedek Marcell nevével jegyzett Magyar Irodalmi Lexikont, azzal bíztak meg bennünket, hogy e terv kivitelezésével folytassuk munkánkat.

A koncepció felépítésében munkatársaim közül a feladatok oroszlánrészét tartalmi vonatkozásokban Lázár György, a lexikográfiái egyéb szó voor flört kidolgozásával pedig a Gáldi László észrevételeit is kamatoztató Koch László vállalta. Tervezetünket a kiadó vezetősége — az irodalmár akadémikusok csoportjának formális véleményezése után — elfogadta. E tervezet szerint a lexikon hat kötetben, összesen szerzői ív terjedelemben, két évi előkészítő munka után ősze és között jelent volna meg, szerkesztőbizottság közreműködése nélkül; főszerkesztőjéül Király Istvánt javasoltam.

  • Сьюзан закрыла дверь и подошла ближе.
  •  Мидж.
  • «СЛЕДОПЫТ» ЗАПУЩЕН Сьюзан знала, что пройдет несколько часов, прежде чем «Следопыт» вернется.
  • По его тону ей стало ясно, что он все понял.
  • Schleswig holstein társkereső

E javaslat két okból is rendhagyó volt. A főszerkesztőt illetően azért, mert Király István köztudottan az újabb magyar irodalommal foglalkozott. Erre hivatkozva egy ideig húzódozott is ajánlatomtól. Világos volt azonban számomra, hogy olyan tudóst, aki ,a világirodalom" egészében, minden nemzeti irodalom valamennyi korszakában egyaránt járatós, amúgyis lehetetlen találni. A főszerkesztőnek itt olyan egyéniségnek kellett lennie, akiben van elegendő erkölcsi erő és bátorság, hogy a vállalkozás érdekeit hathatósan képviselje.

A művelődéspolitikai irányítás allergiás érzékenységgel kezelte az ilyen kiadványokat. Az ideológiai kérdéseket közelebbről érintő lexikonokat — bizalmasan kezelendő intézkedésként — mindaddig a minisztérium és a pártközpont illetékes osztályaival is lektoráltatni kellett.

Ez a egyéb szó voor flört azonban nem csökkentette a kockázatot: ha a sajtókritika — netán épp a felülről kapott utasításokat tükröző — hibákat talált a műben, minden ódium a kiadói szerkesztőséget sújtotta.

A Magyar Irodalmi Lexikon körüli vitákban a szerkesztőbizottság és a szerkesztői gárda tagjai mind cserbenhagytak bennünket; egyedül Király Tstván támogatására számíthattunk minden fórumon.

S jóllehet az es egyéb szó voor flört fordulóján a viszonyok lényegesen enyhültek a Világirodalmi Lexikont már nem kellett előzetesen cenzúráztatni sem —, Király István tekintélye rendkívül sokat segített abban, hogy vállalkozásunk túljutott a kezdeti nehézségeken, s mindvégig készséggel állt ki a velünk együtt dolgozó szakemberek mellett.

Neki köszönhető viszont, hogy a tervezetben a fő szempontok közé iktattuk a magyar vonatkozások szerepeltetését, s ennek érdekében külön dokumentációt állítottunk fel. Elfoglaltságainak sorában a lexikont mindig előnyben részesítette. A kötetek szövegeit kétszer is átnézte — nyomdába adás előtt és hasábkorrektúrában —, más kézikönyvekkel egybevetette címszóállományaikat, s a legnagyobb-legfontosabb cikkeket tüzetesebben is ellenőrizte.

Fő feladata természetesen az volt, hogy az adott politikai-ideológiai viszonyok között a mü posszibilitását biztosítsa. Ez eleinte — az es évek derekáig igencsak körültekintő munkát igényelt. Az optimális megoldáshoz az út olykor a főszerkesztő és a szerkesztőség közötti heves vitákon át vezetett, de — amiként ezt pl.

A vállalkozás tervezetének másik rendhagyó megoldása az volt, hogy mellőztem a szerkesztőbizottság intézményét. Az elfajta reprezentatív kézikönyveket mindaddig olyan bizottsági névsorokkal kellett fémjeleztetni, melynek tagjai a kultúrpolitikai vezetés legtekintélyesebb bizalmi emberei voltak.

Bőséges tapasztalatokat szereztünk viszont arról, hogy - tisztelet a kivételeknek -— a szerkesztőbizottságok tagjai tényleges munkára nemigen foghatók, s mint említettem, még arra sem hajlandók, hogy esetenként a tekintélyüket latba vetve képviseljék a kiadvány érdekeit.

E helyett vezettem be a főmunkatársi megbízatások rendszerét, konkrét munkafeladatokhoz kötött, s így bármikor megszüntethető jelleggel. I t t kizárólag a szaktudás és a munkakészség jött számításba, se politikai, se tekintélyi kérdések nem játszottak szerepet. Főmunkatársaink sorában os börtönviseltek és pályakezdő tehetségek is tevékenykedhettek.

E főmunkatársak feladata volt — szakterületükön belül — a címszójegyzék véglegesítése, a cikkek szerzőjének és terjedelmének kijelölése s az elkészült szövegek lektorálása, szükség esetén átdolgozása.

Kiválasztásukat — hiszen nekik kellett együttműködniük velük - az illetékes belső szerkesztőkre bíztuk; Király István és jómagam egyéb szó voor flört csak az egyetértési jogkört tartottuk fenn a magunk számára.

Ez a megoldás is igen szerencsésnek bizonyult. Az elhalálozottak vagy a körünkből kilépők helyére is rendre kimagasló teljesítményeket nyújtó szakemberek álltak: Caruha Egyéb szó voor flört, Dorogman György, Sz. Főmunkatársaink egy része saját szűkebb szakterületén túlmenő javaslatokkal és a lexikon általános koncepcióját is befolyásoló tevékenységével segítette a vállalkozást.

  • Csomag Méret: 15cm x 12cm x 6cm 5.
  • A janta története Az Alföld szívében, a karcagi határban, általában nagy a szárazság, és a föld termékenysége sem a legkiválóbb.
  • A színházban lehet szavazni az idei évad legjobb alakítására.
  • В девяноста футах внизу, распростертый на острых лопастях главного генератора, лежал Фил Чатрукьян.
  • I am looking for egy nő belgium házasság

Farkas Jenő, Zemplényi Ferenc kísérte ilyen figyelemmel munkánkat. Különösen értékes volt Voigt Vilmos közreműködése, aki általában köteteink teljes anyagát átnézte, kiegészítettejavította, s így e kiadvány szellemi összképének egyik meghatározó egyénisége lett. Az egyes szócikkek szerzőinek és lektorainak kiválasztásakor természetesen szintén arra törekedtünk, hogy a téma legjobb szakértőit nyerjük meg vállalkozásunk számára.

A lexikoncikkek maximális ívdíját azonban a hajdani rendeletek feleakkora összegben határozták meg, egyéb szó voor flört valamely publicisztikai írásét, nem véve egyéb szó voor flört, hogy itt az adatoknak könyvtárakban kell utánajárni, ha ellentmondók — ahogyan igen gyakran azok —, ki kell nyomozni, melyikük a hiteles; az értékelések tömör, pontos megfogalmazása különleges műgondot igényel.

Fokozottan állt ez a lexikon — Indonéziától, Ausztráliától, Brazíliától Franciaországon át Csehszlovákiáig, Romániáig terjedően, a világ minden tájáról bekapcsolt — külföldi munkatársaira, s különösen az olyan világhíres tudósokra, amilyen Kerényi Károly, Viktor Krupa, Thomas Sebeok vagy Stephen Ulimann. A lexikon sikerét biztosító véletlenek egyike volt, hogy épp ekkor jelentkezett a magyar tudományos életben egy új, fiatal szakembergárda is, melynek képviselői a korábbinál jóval szélesebbre tudták tágítani világirodalmi horizontunkat és irodalomelméleti tájékozódásunkat.

Bojtár Endre és Voigt Vilmos a korosztályukhoz tartozók széles körét mozgósították érdekünkben, s jórészt Bojtárnak köszönhető az is, hogy az Irodalomtudományi Intézetben akkoriban folyó, a modern irodalomelmélet külföldi eredményeit közvetítő kutatások eredményei kezdetektől tükröződhettek cikkeinkben.

Nyelvészeti vonatkozásokban Szépe György segítette hasonló módon vállalkozásunkat. Megszólaltattuk az után elhallgattatott, s később a szellemi élet perifériájára szorult olyan szakírókat, amilyen Baránszky-Jób László, Hamvas Béla, Várkonyi Nándor volt.

egyéb szó voor flört

A kiadói szerkesztőség több tagja átesett hasonló helyzeteken. Ehhez egyébként az es évek elejétől már nem kellett hősiesség, csak némi jószándék. A hazai kulturális intézmények mellett Chilétől Laoszon vagy a Dél-afrikai Köztársaságon át Izlandig és Örményországig terjedően 28 ország kulturális szerveivel építettünk ki kapcsolatokat; ezek névsora első kötetünkben olvasható. Kezdetben a Matica Srpskával működtünk együtt a legszorosabban: a jugoszláviai irodalmak cikkeit eredetileg mind az ő munkatársaikkal Írattuk meg s figyelemreméltó tény, hogy e számunkra egyéb szó voor flört cikkekből állt össze aztán az egyéb szó voor flört jugoszláviai irodalmi lexikon törzsanyaga.

Az első kötetben felsorolt intézményekhez hathatós támogatásával később az Ukrán Tudományos Akadémia Könyvtára is csatlakozott, itthon pedig az Országos Idegennyelvű Könyvtártól kaptunk rendkívül értékes segítséget. Külön ki kell emelnem végezetül a szerkesztőség belső munkatársait is, hiszen a szabványainkban tükröződő magas igények a szokványos kiadói szerkesztés körén messze túllépő, különleges feladatok elé állították egyéb szó voor flört.

Műhelyünkben a bibliográfiai, egyéb szó voor flört és zenetörténeti, filmográfiai és egyéb adatgyűjtések, valamint az utaló- és névnyilvántartások kiépülése, a kézikönyvtár bővülése során olyan dokumentációs bázis jött létre, amelynek anyagát másutt sehol nem lehetett megtalálni. Szerkesztőink az innen merített adatokat mind bedolgozták a cikkekbe, s így az esetek nagyobb részében voltaképpen társszerzőivé váltak azoknak.

A szerzői és főmunkatársi jogok sértetlenségét is garantáltuk azonban úgy, hogy a külső munkatársakkal a korrektúra, illetve a nyomdakészre gépeltetett kézirat szövegeit minden esetben jóváhagyattuk, s javításaikat-észrevételeiket gondosan figyelembe vettük.

egyéb szó voor flört

Különleges szerepkört töltött be kiadói munkatársaink közül a szerkesztőség nesztora, az egykori Nagy Imre-csoport kiemelkedő egyénisége, Haraszti Sán11 dor, aki a börtönből szabadulva élete végéig nálunk dolgozott. Megoldhatatlannak tetsző problémákban rendre az ő segítségével jutottunk dűlőre. Azt például, hogy Lukács György közreműködését biztosítani tudtuk a magunk számára aki pedig még az Encyclopaedia Britannica felkérését is visszautasította —, kizárólag neki köszönhettük. A tényleges munkálatok a lexikon meet másoknak megérteni véglegesítése és a főszerkesztővel kötött alapszerződés aláírása után, februárjában kezdődtek.

Minthogy korábbi tapasztalataink kétségtelenné tették, hogy a lexikonok sorsa nagyrészt az előkészítésen áll vagy bukik, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy itt ne hibázzunk. Soha ilyen kiterjedt — és költséges — kutatómunka nem folyt még a kiadóban.

Hogy elképzeléseinket valóra válthattuk, ez a Lexikonszerkesztőség vezetőjének, Kicsi Sándornak köszönhető, aki nyomban felismerte vállalkozásunk nagyságrendjét, és mindaddig, amíg posztján állt, biztonságot, kivételezett körülményeket teremtett számunkra. Adatgyűjtő kartonokon feldolgoztattunk húsz külföldi világirodalmi lexikont és általános enciklopédiát, s az Országos Széchényi Könyvtár könyv- és folyóiratanyagát a kezdetekig visszamenően áttekintve elkészítettük a magyar műfordításirodalom és a külföldi írókról szóló a német nők találkozó, tanulmányok páratlanul széles körű, analitikus bibliográfiáját.

Ehhez a színházi, rádió- és tévébeli műsorok, a megzenésített, megfilmesített irodalmi alkotások és egyéb magyar vonatkozások adatait feltáró külön dokumentációk csikós társkereső is csatlakoztak.

E két és fél esztendős feltáró munka eredményeit összesítette előzetes címszójegvzékünk, egyéb szó voor flört az írók esetében élethatáradataikat, nemzetiségüket és névvariánsaikat-álneveiket rögzítette, továbbá azt, hogy mely lexikonok szerepeltették őket, hány önálló műfordításkötetük vagy folyóirat- illetve antológiabeli.

Főmunkatársainknak az ilyen információkat tekintetbe véve kellett eldönteniük, ki és milyen hozzávetőleges sorterjedelemmel kerüljön be a lexikonba, s meet tulajdonságok ítélnek a címszójegyzékből törlendőnek.

Jogukban állt természetesen az is, hogy a mi gyűjtésünket új címszavakkal egészítsék ki. Az esztendők során az ú j írók, irodalmi jelenségek feltűnése miatt a cím szójegyzéket kötetről kötetre fel is kellett frissíteni. A nyugat-európai anyagrész kivételével a főmunkatársi véglegesítés során címszójegyzékünk sokkal inkább bővült, mint csökkent, s az irodalomelméleti fogalmak címszavainak köre is jóval tágabbnak bizonyult az előzetes becslésnél. Az első cikkek beérkezése ráadásul azt is jelezhette, hogy a szövegek átlagterjedelmére vonatkozó számításaink igencsak szűkmarkúak voltak.

A fogalmi anyagrészt ugyanis szerettem volna már az első kötet megjelenése előtt, A-tól Z-ig végleges formába szerkeszteni, hogy az átfogó cikkek utalhassanak mindazokra a címszavakra, amelyek a legkülönfélébb nemzeti irodalmakban a jelenségkörükbe tartoznak, s megfordítva, minden sajátos nemzeti irodalmi 12 forma utaljon a fogalmi hierarchiában föléje rendelt címszavakra. Ezeket a cikkeket eredetileg külön kötetben is meg akartuk jelentetni, így állt volna elő az első s máig hiányzó — magyar irodalmi fogalomtár.

Szorgalmaztam továbbá azt is, hogy legkiemelkedőbb idős szerzőinkkel hasonló módon Írassuk meg az ábécé végéig a lezárult életművű alkotókról szóló, reprezentatív cikkeket, hiszen nem tudható, meddig számíthatunk közreműködésükre. A fogalmi anyag egybeszerkesztése egyes szerzőink makacs késlekedése miatt csak részben sikerült, s a külön kötet terve a hiányok miatt meghiúsult. Az utóbb egyéb szó voor flört elgondolásomat azonban igazolta az idő: nem egy jeles cikkírónk nevét már az első kötetben is gyászkerettel kellett kinyomtatnunk.

Az ilyen okok miatt a többinél korábban beérkező szövegek rendre túllépték a tervezett terjedelmeket, s ráadásul úgy, hogy rövidítésük értékpusztító-információt csökkentő erőszakhoz vezetett volna. Erre nemigen hajlottam, s Király István is biztatott, hogy rendeljük a tartalmi szempontokat az aránybeliek fölé, indokolt esetekben tegyünk akár jelentősebb mértékű kivételeket is.

Mindebből számomra már áprilisára világossá vált, hogy amennyiben következetesen t a r t j u k magunkat színvonaligényeinkhez, akkor e lexikon nem hat kötetre rúg majd, hanem sokkal többre. Ezt azonban nemhogy a kiadó vezetőinek, de saját munkatársaimnak és a főszerkesztőnek sem árultam el: ebben az időpontban tanácsosabb volt megelégedni azzal, hogy a kötetek terjedelmét felemeltettem másfélszeresére, szerzői ívről re s kicsit az első két kötethez hozzá is csaltunk.

A taktika bevált, minthogy ben a harmadik, eredetileg hasonlóan vaskos kötetet az igazgató kötészettechnikai okok miatt két vékonyabb kötetre bontva adta ki, s ez a kötetek számának emelését mintegy legalizálta. Az eredeti határidőket már e terjedelemnövekedés miatt sem t u d t u k volna betartani, de ennél is súlyosabban gátolta munkánkat a szerzők késlekedése; a zsugorian kiszabott ívdíj, amellyel honorálni tudtuk őket, sürgetésükhöz nem sok erkölcsi alapot nyújtott.

Többen közülük — s ráadásul éppen a legpótolhatatlanabbak bevezették azt a kellemetlen szokást, hogy csak a kötetek nyomdába adása után hitték el, most egyéb szó voor flört valóban elérkezett az adott betűhatárok közé tartozó cikkeik megírásának utolsó pillanata, s e szövegeket a hasábkorrektúrába kellett be-betoldanunk.

Ebből sem t á m a d t különösebb gond, mert a nyomda közel egy esztendeig hozzá sem nyúlt a kézirathoz, amely nyomtatott formában végül tavaszán jutott az olvasók kezébe.

A lexikonnak nem volt kárára ez az elhúzódás, mert dokumentációink friss adatait rendre bevezettük a korrektúrába, akár az imprimatúra szövegébe is. Sajátos epizódot jelentett a vállalkozás történetében az angol nyelvű megjelentetés terve. Az első két kötet sikere láttán a kiadó igazgatója úgy vélte, e kiadványnak a nemzetközi könyvpiacon is lennének esélyei.

Sikerült is szerző13 dést kötnie egy holland céggel, egyéb szó voor flört megvásárolta az — itthon fordítandó és kinyomtatandó — angol kiadás jogát, s gyorsan megkezdődött a fordítás munkája.

Jómagam elleneztem ezt a sietséget, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a magyar közönség igényeihez szabott kézikönyvet — a címszavak kiválasztásától a bibliográfiai apparátusig terjedően — radikálisan át kellene dolgozni ahhoz, hogy az angol nyelvterületeken is használható legyen. Ellenvetéseimet azonban figyelmen kívül hagyták. A látványos kudarctól végül az mentett meg bennünket, hogy a külföldi partner esődbe ment, s az addigi költségeket kifizetve elállt a szerződéstől.

A társadalmi földrengések ezt a vállalkozást nem érintették különösebben.

Éneklőbb emberek - Árpád Tóth - TEDxDanubia

Bizonyos gondoktól megszabadultunk természetesen; addig kimondhatatlan, de belső késztetéseinket követve burkoltan mégis érzékeltetendő tények nyíltan megfogalmazhatóvá váltak. Nem kellett azonban szégyenkeznünk amiatt, amit korábban közöltünk pl. Szerkesztési alapelveink jóval időtállóbbak voltak annál, hogysem az állami keretek változásainak regisztrálásán — pl.

Lényeges változást az eredményezett, hogy ben az Akadémiai Kiadó új vezetése — más reformok mellett — megváltoztatta azokat az áldatlan állapotokat, amelyek a szerzői és szerkesztői munka honorálását korábban jellemezték.

Ezzel egyidejűleg a nyomdai munkálatok is nemcsak felgyorsultak, hanem mintaszerűen magas színvonalra emelkedtek. E kedvező rúzs flört felhasználva a szerkesztőgárda négy év alatt hat kötettel gyarapította, s ezzel befejezte a munkát.

Korábban, amikor pedig a kiadói szerkesztőség létszáma a jelenleginek háromszorosa volt, ennyi kötet megjelentetéséhez tizenkét-tizenhárom esztendő kellett.

egyéb szó voor flört

A teljesítmény mögött nemcsak a szorgalom, a korrektúraolvasással eltöltött nyári szabadságok erőfeszítése áll, hanem a mesterségbeli tudás is; a csoport tagjai, akik ebben a műhelyben nőttek fel, a hazai lexikográfia legkiválóbb szakemberei. Számításaink szerint a Világirodalmi Lexikon szövege kb.

Erős Farkas A JANTA KÖNYV

Zárómondata aligha hangozhatna másképpen, mint úgy: köszönet mindenkinek, aki e mondatok megfogalmazásához és nyilvánosságra hozatalához hozzájárult. Az odesszai vízgazdálkodási főiskola elvégzése után a volgai és a dnyeperi építkezéseknél mérnökként dolgozott.

egyéb szó voor flört

O Már ben megjelentek versei a helyi sajtóban. Műveiben főként a hajóépítők és a egyéb szó voor flört mindennapi életét, munkáját énekelte meg. Számos verseskötetet adott ki Novi berehi, 'Űj partok', ; Scsob movcsali harmati, Egyéb szó voor flört hallgassanak a fegyverek', ; Dorohi druzsbi, 'A barátság útjain', ; Oleksza Borkanyuk, ua.

Történelmi t é m á j ú lírai—epikai elbeszélő költeményei Kvit paporotyi 'Páfrányvirág', ; Maruszja Csuraj ua. Több gyermekverskötet szerzője: Koli ja virosztu 'Ha nagy leszek', ; Pisznya zelenoho liszu 'A zöld erdő dala', O Műve még: Krilatyi moji korabli 'Szárnyas hajóim', reg. O Gyűjt, kiad. Részt vett az — Kapcsolatban állt több lengyel emigráns szervezettel, melyek megbízásából számos politikai missziót is teljesített. O Lírai és alkalmi verseket jelentetett meg.

Puskin műveit fordította, majd ben kiadott egy angol nyelvű lengyel irodalomtörténetet.

Ugyanebben az évben hazatelepült és életének utolsó éveit Galíciában élte le. Kertész Noémi Zabaleta [száváletá], J ü a n de Madrid, — : spanyol drámaíró. Rút külseje miatt állandóan gúnyolták, köszvény és élete végén vakság kínozta. Fülöp krónikása, J. Cáncer y Velasco szerzőtársa, Calderón de la fíarca követője volt. Értékes korrajzot ad a korabeli madridi társadalomról El dia de fiesta por la manana 'Ünnepnap délelőtt', és El dia de fiesta por la tarde 'Ünnepnap délután',mindkettő új kiad.

Didaktikus célzatú művei: Problémás en filosofia morál 'Erkölcsfilozófiai problémák',Errores celebrados en la antigüedad "Híres tévedések az ókorban',új kiad.

Ulrich Thomsen

El ermitano gálán 'A fess remete' c. Mira de Amescua témája nyomán íródott, de letisztultabb az eredetinél. O írod. Művészettörténetet, filozófiát és összehasonlító irodalomtörténetet tanult, az utóbbiból kandidátusi fokozatot szerzett.

Kritikusként, szerkesztőként és esszéistaként korán bekapcsolódott az irodalmi és a képzőművészeti életbe. A Literatura c.