Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben

Önálló lakás kerület scheibbs. Klagenfurt am Wörthersee – Wikipédia

A Bécsi erdő Wienerwald. Rudolf trónörökös főherczeg Ő cs. Fenségétől Kezdőbetű: Dörre Tivadartól Az Alpesek tövétől, a magas és középhegységi tipusból lassanként kies dombvidékké szelidűlve s éjszak felé mindinkább keskenyedve, elválasztja a tullni síkságot — az úgy nevezett Tullnerfeldet — a Bécsi medenczének sokkalta nagyobb lapályától s meredek oldalaival hirtelen hanyatlik alá a Duna partjaira.

Némely részei a Bécsi erdőnek hasonlók a köröttük fekvő a flörtölés fordítás így legdélibb hegyvonalaiban az Alpesek nyúlványaira ismerünk; legnyugotibb részei önálló lakás kerület scheibbs nyugoti alsó-ausztriai s egyszersmind a felső-ausztriai hegyaljának a jellegét tárják önálló lakás kerület scheibbs, míg középső része és keleti lejtői olyan különszerű tipust mutatnak föl, mely tájéki tekintetben igen gyakran a keleti Kárpátok erdős tájaira emlékezteti a vándort.

A Bécsi erdőnek feltűnő sajátsága, hogy igen gazdag völgyekben, hosszan elnyúló, itt-ott magasabb kúpokká emelkedő hegyhátakban, hogy igen sok benne az apró patak, míg jelentékenyebb vízfolyásai nincsenek, s mindenek fölött hogy el van lepve rengeteg erdőséggel, míg ellenben erdőtelen, nyilt részei elenyészőleg csekély területek.

A Bécsi erdőnek legfőbb dísze a mindenféle fákban bővelkedő pompás erdőállomány s a növényzet buja tenyészete; festői szirtfalak s nagy kőomlások alig fordúlnak elő benne; csupán Baden és Mödling közvetlen közelében, a hegyvidék legkeletibb szélén, találunk két völgyet, mely sajátságos sziklaképződményei által is feltűnik.

A voltaképi Bécsi erdőt éjszakról Tulln lapálya meg a Duna, keleten a Bécsi medencze síksága, délről a Triesting meg a Gölsenbach, nyugatról a Traisen folyó határolja. A Bécsi erdő neve alá foglalt e nagy területen belűl három kisebb s egymástól meglehetősen elütő csoportozatot különböztethetünk meg tájaik jelleme szerint. Az első csoport az a pompás erdőség, mely a Tullni mező, a Duna, a Bécsi medencze éjszaknyugati síksága, a Schwechat folyó, az Aubach és a Tullnerbach között terjed.

nő keres férfit facebook

A második csoportba foglaljuk azt a területet, önálló lakás kerület scheibbs a Schwechat, a Bécsi medenczének Badentől délnek eső síkja, a Triesting, és felső folyásukkal az Aubach és Tullnerbach fognak közre. Végre a harmadik csoportba azok a gyérebb erdőségű nyugati lejtők tartoznak, melyeket a Gölsenbach, a Traisen folyó, a Tullni mező meg a Tullnerbach határolnak.

Egyébiránt e terület nemcsak tájképileg osztható föl különböző kerületekre; növényzeti tekintetben is nagy eltérések vannak itten, melyek két különböző flórának egymás mellé sorakozásából s részben összefolyásából származnak, minélfogva a Bécsi erdő növény-földrajzi tekintetben is a legérdekesebb vidékei közé számítandó Közép-Európának. A nyugati rész a balti flóra alpes-alji, a keleti rész ellenben a pontusi flóra pannoniai vidékéhez tartozik. Egységes app ingyenesen határvonal hosszában, mely ezt a két flórát elválasztja, imitt-amott együvé kerűlnek e két vidék jellemző növényei úgy, hogy akadnak helyek, a hol együtt találjuk a pontusi csertölgyet a balti hajszálmagár-réttel, a hangával meg a fekete áfonya-bozóttal.

A Bécsi erdő keleti részének legérdekesebb fája a sugár fekete-fenyő, mely a pontusi növényzet területéről egész idáig, az Alpesek aljáig hatol s itt éri el a tenyészeti körének legnyugatibb határát. A mily föltűnően gazdag azonban a Bécsi erdő növényzete fajokban s a mennyire érdekes ez a terület a füvészre nézve, ép oly kevéssé mondható itt nagyszerűnek az állatvilág. E század elején lőtték le benne az utolsó medvét és hiúzt, a vadmacska is önálló lakás kerület scheibbs csak néha-néha, nagy telek idején téved ide Magyarországból a Wechselen át egy-egy elzüllött farkas.

Borz, róka, vidra, nyuszt és más közönséges apró ragadozó meglehetős számban éli itt érdektelen életét. A hasznos vadak közűl a szarvas meg az őz még az egész területen mindenütt találkozik, egyes helyeken még igen jelentékeny számmal is; de sem testi nagyságára, sem agancs-kifejlődésére nézve nem hasonlítható Alsó-Ausztria dunai ligeteinek rőt vadaihoz; ez a szarvas már nem a kelet, hanem egészen a hegyvidékek vadja.

A Bécsi erdő sűrűségeiben olykor-olykor önálló lakás kerület scheibbs vaddisznó is látható, de az is a császári vadaskertből szökött meg; gyakrabban lőttek azonban Baden és Allaud környékén zergét, mely a szomszéd Schneebergről vetődött ide az előhegységbe. Önálló lakás kerület scheibbs madárvilág itt is, mint a legtöbb nagy erdőségben, szegényűl van képviselve, fajokban úgy, mint az egyedek számában.

Ez annál inkább szembe ötlik, mert itt még ama nagy orvmadarakkal sem találkozunk, melyek a keleti őserdős hegyeket oly nagy számban lakják. Sast csak nagy ritkán látni e helyütt, sőt még holló sincsen. A madarak e gyér voltát az magyarázza meg, hogy tavak, mocsarak, síkságok sincsenek; az Alpesektől pedig sokkal távolabb esik e vidék, semhogy a havasi madárfajok ide is ellátogathatnának.

Legtermetesebb madara a Bécsi erdőnek a siketfajd, s ez is kevés számmal kerűl a legdélibb hegyekben St. Bármily nagyoknak találja is itt a vándor az erdőségeket, bármily végtelennek a hosszú hegyháton végig húzódó szálas rengeteget, a Bécsi erdő azért erdészetileg mégis mindenütt jól művelt, kocsi- sőt országos útak által átszeldelt terület, egy óriási természetes park, a bécsi ember számára egy vadon Prater, melynek báját egy világvároshoz való közelsége s a zöldelő tájak szelid kiessége még inkább emeli.

Olyan ősvadonokat, a minőket a Kárpátoknak igen hasonló jellegű rengetegeiben még ma is találunk, a turista-ösvényektől keresztűl-kasúl szeldelt, falvakban és vendéglőkben, barátságos nyaralókban és christian társkereső svájc ingyen gyógyhelyekben bővelkedő Bécsi erdőben már régtől fogva hiába keresnénk.

Sok olyan dolog is eltűnt már, a mi néprajzilag volt érdekes. A hajdani erkölcsök és szokások s az erdővidéki parasztoknak oly festői viselete nehány olyan völgybe szorúlt, melyeket még nem érint a vasút.

Minden egyebet elsimított a közeli nagyváros egyenlősítő hatása. A kolostorok- templomok- és kastélyokhoz, s tisztes ódon színezetöket maig is megóvott községekhez fűződő történelmi hagyományok a középkor idejébe varázsolnak vissza bennünket s Alsó-Ausztria küzdelmekben gazdag történetének képeit idézik lelki szemeink elé.

E bevezető szavak után tegyünk egy rövid sétát a suttogó erdőkön át a Dunától az Alpesek tövéig. A kies tájképeknek, az elbájoló hegyi útaknak mily hosszú sora tárúl itt elénk, mily mozgalmas, tarka élet nyüzsög itt a szép júniusi vasárnapokon, s mily eleven csoportok vonúlnak a város poros, szénfüstös légköréből e dús lombok alá, az erdők tiszta levegőjébe, a hol a sűrű tölgyesek a bükkösök szélén azok a számtalan, többé emberek tudják kaiserlautern kevésbé ízlésesen épült nyaralók mosolyognak rózsakertjeikkel s az elmaradhatatlan leanderfácskákkal, míg a hivogató vendéglők üde pázsitos téreikkel, árnyas lugasaikkal csalogatják a meleg verőfényben eltikkadt kirándúlót egy kis pihenőre.

A derült nyári élet, a természet valóban elragadó szépségeinek mennyi emlékét rejti, foglalja magában már puszta neve is Hütteldorf, Haltersbachthal, Hadersdorf, Purkersdorf, Gablitz, Hainbach, Dornbach, Weidling am Bach falvainak s azoknak a többi helységeknek, melyeket minden bécsi ember teljes joggal tart a maga örökölt, ősi tulajdonának.

Mily festőileg szépek a Bécsi erdőnek a Dunára néző meredek oldalai, hol a sűrű tölgyerdőkkel borított önálló lakás kerület scheibbs hirtelen eséssel hanyatlanak a szürkészöld ligetes szigeteket ölelő folyam partjaira; mily szép fekvése van a hegy és folyam közé szorúlt imposans Klosterneuburgnak, ennek az osztrák Escorialnak; s odább ismét Kahlenbergerdorf mellett, Nuszdorf, Grinzing fölött és Dornbachnál mily gyönyörűen nyúlik el az erdő zöld rétszőnyegek, vadrózsabokrok és terjedelmes szőlős kertek között, melyek egészen Bécs házaihoz érnek le.

A Bécsi erdő legismertebb kilátóhelyei, a Kahlenberg meg a Leopoldsberg, e szép magaslatok, melyek neve oly szorosan egybefügg a tartomány történetével. Mily pompás kilátás tárúl kitt amaz ezer meg ezer kiránduló szeme elé, a kik itt minden évben el-eltöltenek nehány vidám órát a szép tavaszi napokon!

Dél és nyugat felé, a meddig csak szemünk ellát, nincs egyéb, mint erdő, mint lomb-tenger; hegygerinczek és kúpok emelkednek egymás fölé, minél távolabb, annál magasabbra, míg végtére messze-messze elérik az égnek meredő Alpesek tövét.

Eladó lakás , Budapest, elak.huület, LOFT, 3 szoba? , 95.849.575 Forint , Luxus ingatlan

Ha éjszaknak fordítjuk tekintetünket, ott látjuk a merészen aláhanyatló hegyoldalak alatt a Dunát, mint valami ezüst szalagot, számtalan berkeivel és szigeteivel, a mint kanyarogva kelet felé hömpölyög, s elválasztja a téres Morva-mezőt a Bécsi medenczétől, míg végre egy részről a Kárpátok végső nyúlványai, más részről a Hundsheimi hegy között eltűnik.

És mily szép helyen fekszik maga Bécs a hegyek tövében, ligetek, hullámzó vetések, kertek és kies tájak között; hogy ragyognak a tiszteletet parancsoló Szent István torony s az impozáns város nagyszámú többi templomának és palotájának kupolái, tetői és oromzatai Bátran állíthatni, hogy Európa millió lakosú városai között egynek sincs ily szép, változatos környéke s egynek sincs a közelében önálló lakás kerület scheibbs nevezetes kilátóhelye, a minő Bécs mellett a Kahlenberg. Végig tekintve az elragadó látványon, lelkünk visszaszáll a régen múlt időkbe, mikor e hegyek tövében még csak egy kis vár állott, egy falakkal védelmezett városka, a régi Bécs, melyből aztán lassanként a mai főváros keletkezett.

A város fejlődésére nem maradt hatás nélkűl Lipót őrgrófnak az az elhatározása, hogy sváb Frigyes herczeg özvegyével, Ágnessel kötött házassága után lakóhelyét Melkből abba a várkastélyba teszi át, melyet a Leopoldsbergen ben kezdek építeni. E hegy aljában ő már a rómaiak ideje óta fönnálló telepet s abban egy Szent Mártonnak szentelt templomot talált. Óhajtása nürnberg új embereket, hogy megfeleljen, hogy, mint Melkben, úgy itt is egy szerzet legyen a közelében a keresztény vallás és erkölcsök ápolására, s azért a St.

Így keletkezett Klosterneuburg. Ugyancsak ekkor kezdték építeni a fejedelmi udvart és azt a női kolostort, melyet a szájhagyomány szerint Lipót neje, Ágnes, alapított, kinek a széltől elkapott s a völgybe levitt fátyola jelölte ki a nép költői fölfogású mondája szerint azt a helyet, hol Klosterneuburg büszke kolostora épűlt.

A Kahlenberget azonban egy még sokkalta nevezetesebb esemény fűzi Ausztria történetéhez: Bécs fölszabadítása; a nagy keresztény sereg innen a Bécsi erdőből rohant elő, innen támadt rá az ostromló török seregre, győzelmével megadva az első nagy döntő csapást az oszman uralomnak és terjeszkedésnek. Eleget időztünk önálló lakás kerület scheibbs Bécsi erdőnek e legéjszakibb nyulványainál; most a rengeteg belsejébe hatolva, mindenfelé ugyanazt meet lányok kayes típust látjuk: bükkerdőségek, sűrű fiatalosok, magános tölgyek, fenyő majd semmi, alacsony, többnyire szelíden emelkedő hegykúpok, buja rétekkel, dús virágszőnyegekkel s apró patakokkal díszlő völgyek és hegyszakadékok: íme, ezek jellemzik e kies dombvidéket a Wien patak völgyétől éjszak felé.

Minden részre festői ennek a nem nagyszerű, de végtelenűl kies vidéknek. Mily gyönyörű fekvése van annak a sok falunak ott az erdők és rétek között, mily élvezetes a kirándulás pl.

Klosterneuburgból Weidling am Bach-ba, vagy Dornbachtól befelé a Tulbingi Kogl-ig, vagy Gablitzon át a Troppbergig s aztán le Riedbe; vagy milyen szép a Mauerbach völgye Weidlingautól fölfelé Hadersdorfon keresztűl azok között a sok kertek és nyaralók között, melyeket az erdei levegőt élvező nyári vendégek tarka serege élénkít.

ismerkedés vegetáriánusoknak

Mauerbach maga is igen régi helység; itt volt Alsó-Ausztriának első karthauzi kolostora, a melyet ban I. Albert fia, Szép Frigyes herczeg alapított, s mely ben, viszontagságos, részben igen nehéz mult után eltöröltetett.

A még meglevő épületek most részben földesúri lakásúl szolgálnak, részben Bécs város egyik ápoló intézete van bennök elhelyezve. Sieghardskirchentől délnek, halmokban s mély ölű völgyekben bővelkedő vidéken fekszik Rappoltenkirchen régi község, mely a XIV.

Midőn IV. Rudolf elhatározá, hogy udvarában öröklő hivatalokat állít, Rappoltenkirchen kastélya és az ahhoz tartozó jószág a fővadászmesteri állás javadalmazására lőn kiszemelve, mely állásra a herczeg Kreutzbach Frigyest nevezte ki.

Gänserndorfi járás

Tájképi tekintetben legtöbb vonzó pontja a Wien aránylag jó tágas völgyének van. Weidlingau és Purkersdorf igen kies fekvésű helységek, s még odább, a nyugati vaspálya mentén is, a hol az éjszaki részekben túlnyomó, csaknem kizárólag lomberdős dombvidék az egyes tűlevelű fákban jelentkező középhegységi tipusnak kezd helyet engedni, egész sorát találjuk a festői tájképeknek.

Preszbaum és Reckawinkl felől igen élvezetes kirándulásokat tehetni s a vasútmenti Neu-Lengbach, mint szintén az erdőség közepén fekvő Alt-Lengbach nemcsak igen szép, de önálló lakás kerület scheibbs régi helységek.

Az alt-lengbachi várkastély évszázadok óta romban hever. Tulajdonosai a XVI. Az a nemzetség, mely e helységről vette nevét, az osztrák udvari nemesség legrégibb és legelőkelőbb családjai között foglal helyet. Lengenbach urainak tól egész a XIV.

Mint már említettük, a Bécsi erdőnek a nyugoti vaspályától délre fekvő vidékei az éjszakra fekvőktől meglehetősen különböznek; a wien völgye ezek közt a határ s ez a különbség a Bécsi erdő minden nagyobb fővölgyében fölismerhető.

E vidék bája épen abban rejlik, hogy dombvidéki jellegéből kibontakozva, övszerűen magasabbra-magasabbra emelkedik s lassankint a középhegység alakját veszi föl, sőt végűl magas hegységi tipusba kezd átmenni. A legkevésbbé ismert, pedig fölötte változatos tájrészletek egyike kétség kivűl a cs. Ennek a Wien völgyére hajló lejtőin a nagy szálas bükkös erdőkben ugyanazt a tipust találjuk föl, melylyel már a Wien folyótól éjszakra eső vidéken volt alkalmunk megismerkedni.

A magasabb emelkedéseken egyes önálló lakás kerület scheibbs jegenye-fenyők és meredek hegykúpok kezdik rányomni a déli Bécsi erdő bélyegét, míg ellenben a keleti részekben, az úgy nevezett lainzi pagonyban többé-kevésbé eltörpűlt tölgyekből álló erdőt találunk, mely a Bécsi erdőnek egyetlen egy más erdejéhez sem önálló lakás kerület scheibbs, hanem tökéletesen a Lajta-hegység némely vidékeinek erdőire emlékeztet. A vadaskerten át igen szép kocsizás esik a Wien völgyéből az Auhof mellől.

Pompás fák, ősrégi, csupán dísz gyanánt tartott tölgyek és magas bükkök között nyíló kapun lépünk be belé, aztán az úgy nevezett Püspök-réten át, a Johannser Kogl ingyenes helyszíni találkozón 74 társkereső belgium, óriási tölgyekkel borított halom mellett tovább haladva, a Hittgrabenstadel kies völgykatlanán keresztűl, meredek hegyi úton föl a hirschgestemmi vadászházig jutunk, onnan pompás bükkerdőkön, majd réteken s az úgy nevezett Schlossergassel melletti tiszta forráspatakon át egy tölgygyel borított alacsony hegyhát mellett a nagy Dorothea-rétig s újra erdőrészeken á a vadaskert legnagyobb rétjeig, az úgy nevezett Penzingi rétig, melynek szegélyén a császárnénak az utóbbi években épűlt nyaralója áll.

Egy tó s néhány óriási fa díszíti ezt a valóban hatalmas terjedelmű pázsittérséget. Egy egészen sík, voltakép dísztelen tölgyesen át ismét a falkerítéshez, a lainzi kapuhoz jutunk, mely csak néhány percznyire van Speising falutól. Az így bejárt jó országút egy nagy ívet ir le, mely keresztűl vonúl a vadaskertnek mind a három önálló lakás kerület scheibbs, s melyről futólag átpillantható az egész.

Hogy azonban Európának, tájképi tekintetben, szerintem e legszebb vadaskertjével közelebbről is megismerkedhessünk, gyalog kell bejárnunk nagy számú völgyeit és hegyzugait, barátságos vadászházakkal díszített kisded erdei rétjeit, meredek hegyoldalait, a csaknem áthatolhatatlan sarjerdőket, őserdői fenyvesekkel borított hegykúpokat s a gyönyörű kilátást nyújtó számtalan hegycsúcsokat. A vadaskert keleti lejtőjén egy kerek dombon terűl az ú. Baderwiese, melyet a park legszebb kilátást kináló pontjának tartanak.

Az elénk tárúló kilátás körűlbelűl ugyanaz, mely a Kahlenberg tetejéről nyílik, csakhogy Bécs innen távolabb esik, e helyett azonban a Hundsheimerberg irányában tiszta időben szépen kivehetni Pozsony várát. Még érdekesebb az a kilátás, mely az méter magas Hornauskoglról, a vadaskert legmagasabb pontjáról kinálkozik.

Ellenőrizze foglalása feltételeit

Az eléje helyezkedett hegy-kúpok és halmok fölött ellátni innen Bécsig s be a Morva-mezőbe s egy völgyön túl még a Bécsi medencze déli vidékeire is, és a Lajta-hegységig. A mi azonban e maga nemében páratlan helyet oly igazán gyönyörködtetővé találkozó ember normandia, az a kilátás, mely innen a Bécsi erdőnek egész nagy területére, a mind magasabbra s magasabbra emelkedő dombokra és hegylánczokra nyílik, melyekben a világos zöld színű bükkösök sötét tűlevelű erdőségekkel vegyűlnek és váltakoznak.

A közelebb eső vidékeken kivehetni a völgyeket és helységeket is, így a magasfekvésű Hochrotherdet, Breitenfurthot, a kis Laabot; a Liesing völgyében látjuk Kalksburgot, míg a perchtholdsdorfi templomnak épen csak az orma ragyog el hozzánk egy alacsony hegygerincz fölött.

A kép távolabbi része olyan, mint egy zöld tenger, melyen túl, nem fölötte távol, a Schneeberg deres feje s a lilienfeldi hegység festői körvonalai emelkednek. Szép időben tisztán megkülönböztethetjük rajtok a sziklafalakat, kőomlásokat s a gyalog-fenyőbozóttal benőtt hegyoldalakat. A Hornauskoglnak e szép kilátást nyújtó pontjára a Hirschgestemm melletti vadászháztól könnyen elérhetni alig több, mint egy negyedóra alatt.

Tájainak szépségén kivűl még vadállományban való gazdagsága is különös érdekességet kölcsönöz a vadaskertnek. A termetes szarvasok, a sok dámvad, a vaddisznó, mely tekintve, hogy itt parkban él, feltűnő nagynak mondható, az itt már évekkel ez előtt szerencsésen meghonosított s egészen vadon élő mufflon vad juha nagyobb vadak elől bekerített ligetekbe és sarjerdőkbe zárt őzek s a hasonlóan védett helyekre nem rég ide telepített virginia-vad tarka vegyűletben népesítik itt be a szép park terjedelmes rétjeit és sötétlő sűrűségeit.

A vadaskerttől délre kezdődik a bécsi erdő keleti szegényén elvonuló meredek, itt-ott sziklás hegylánczok önálló lakás kerület scheibbs öve, melybe a Bierhäusel, a Parapluiberg, a Brühl, az Anninger, a Helenavölgy meg a Triesting völgyét környező magaslatok esnek. A pontusi flórához tartozó növényzetű s a Bécsi erdő többi részeitől tájképi tekintetben is elütő eme vidékek jellemző fája a fekete fenyő.

A kaltenleutgebeni keskeny erdős völgy, mely tarka, mozgalmas elevenségét az itteni kitűnő vízgyógyintézetnek köszöni, az érdekes és oly festői sziklaalakúlatoknak csak kezdete.

Klagenfurt am Wörthersee

Mennyivel szebb és sajátszerűbb még a keskeny Brühl, a kies fekvésű ősrégi Mödling városkával ott a Bécsi erdő tövében! Fölötte nevezetesek azok a magas, csorba sziklakúpok, melyek közűl nem egyet vén fenyőfák koronáznak. Az ember szinte hajlandó volna azt hinni, hogy itt egy geniálisan rendezett parkkal van dolga, melybe önálló lakás kerület scheibbs sziklacsoportokat mesterségesen állította ide valami művészi a lista a francia társkereső. S tán még ennél is szebb a magasabb, egyes részleteiben már a havasok közellétét sejtető hegyektől körített Helena-völgy, melynek torkolatánál mint valami útonállásra való völgyelzáró fészkek állnak sziklaormaikon Rauhenstein és Rauheneck hajdani rablóvárak.

A forrásairól hires kies fürdő, Baden, kertek és árnyas séta-útak között terűl el a hegyek aljától ki egészen a rónaságig. A pontusi flórához tartozó imént említett szegélyövtől délnek terűl el egy vidék, mely a vadaskert, a nyugoti vaspálya és a Schwechat folyó közötti térséget foglalja el s az egész Bécsi erdőnek kétségkivűl legszebb részeihez tartozik.

Itt ötlik igazán szemünkbe a önálló lakás kerület scheibbs és a középhegységi jelleg között levő átmenet, a lombos erdőknek a tűlevelű fákkal az elsőségért vívott harcza. A purkersdorfi erdőségnek a vadaskerttel önálló lakás kerület scheibbs, rétekben bővelkedő völgyei, a Német-erdő, a Dachsgeschleif, a Feuersteinberg s annak tövében gyönyörű üde réten terűlő szép fekvésű Paunzen minden bécsi ember előtt jól önálló lakás kerület scheibbs kiránduló helyek.

Magas növésű bükkös erdőkön keresztűl, melyekben egyes sötétlő fenyvesrészek üdítő változatosságot nyújtanak a szemnek, az úgy nevezett Laaber-Steig melletti meredek lejtőkön áthaladva, eljutunk a zöld rétek szegélyén, hosszú dombsorok aljában festőileg fekvő Laab faluba. A bár nem magas, de annál meredekebben emelkedő hgyen túl, melynek főpontjai a lombos fák és terebélyes vén fenyvek festői egyvelegével borított Hundskehl, Sperrberg és Hochstöckelberg oly elragadó kilátásokat nyújtanak a turistáknak, nyílik a széles, terjedelmes hallmarkhalloween film társkereső app breitenfurthi völgy, mely Kalksburgnál torkollik a rónaságba.

E völgy legszebb helyeit az általánosan ismert s jövedelmes két vendéglő: a Rother Stadl, meg a Zöld-fa díszíti. Odább fölfelé áll az új apáczakolostor, melyen túl nem messze Breitenfurth hosszan elnyuló helysége kezdődik gyümölcsös kertektől környezett tiszta, fehér parasztházaival.

Ama hegyháton át, melyen Breitenfurth és Hochrotherd helységei feküsznek, s mely a Bécsi erdő alatti és fölötti vidékek közt ős idők óta elválasztó vonalat képez, egy főközlekedési út vezetett mindig a Wien folyó völgyéből és a társkereső enni környékből a Bécsi medencze rónája felé.

Breitenfurth tekinthető a Bécsi erdőben a városi élet határának; azok a vidékek, melyeket eddig ismertettünk, tömérdek nyaralóik, inkább városias berendezésű fogadóik s kitűnő közlekedésük által Bécsnek mintegy messze kiterjedő kültelkeivé váltak.

Ferrum irodaház – Kritika a Mesteriskola négy mesterének nézőpontjából

Szép délutánonkint sokkal több úri öltözetű bécsi lakost láthatni itten, mint parasztot s ez utóbbiak is rég kivetkőztek már régi jellegökből, tisztes népviseletökből. Azokon a vidékeken, melyeket most készűlünk bejárni, még megvannak az erdők közt lakó alsó-ausztriai parasztoknak a régi erkölcsei és népviseletei, szívós gazdag nő keres férfit házasság tunézia jellemök, csaknem vakbuzgó vallásosságuk s gyakran ámulatba ejtő babonás gondolkozásuk.

Itt is találni ugyan, kivált vasárnapokon, egyes városiakat; de ezek többnyire turisták, kik a szabad napot hosszabb kirándulásokra használják föl; számuk különben csekély, mivel a déli vasút gyors közlekedése mellett könnyebb eljutni a Reichenau melletti magas hegyekbe, mint a bécsi erdő belsejébe, a hová csak rossz kocsiút vezet. Breitenfurthból Hochrotherden keresztűl a gyönyörű Wögler-erdőbe jutunk; tűlevelű és lombos facsoportok, fennsíkszerű hegyhátak, mély hegyszakadékok és zúgó patakok terjedelmes rétekkel váltakoznak itten.

Keleti irányban szép út vezet a kaltenleutgebeni völgybe, dél felé pedig egy másik a festői fekvésű Sulz gyógyhely felé s innen virágos réteken át, szép kilátóhelyek mellett egy felől Dornbach és Grub, más felől Sittendorf falvaiba.

Ez utóbbi falutól kevés idő alatt elérhetni Wildegg régi várát, melynek nevét ból való okmányok említik először. Az e várról nevezett nemesi család atyafisága és vagyona által nagy tekintélyre jutott s egész a XV. A várat a törökök pusztították el ban; óta a heiligenkreuzi zárda tulajdona s csak imígy-amúgy óvják az elpusztúlástól.

Sittendorftól keletre fekszik Sparbach. Itt egy kis várkastély s egy bekerített vadaskert Liechenstein fejedelemség uralkodóinak a birtoka. Innen elég jó karban tartott úton a szűk, sziklás Brühl-völgybe jutunk, hol a régi Höldrichsmühle s az úgy önálló lakás kerület scheibbs Hinterbrühl medenczéje a Bécsi erdő legszebb pontjai közé tartoznak.

Brühl, régibb irásmód szerint Priel, a középkorban Proilum, talán a Meidling vára alatt elterűlő herczegi vadaskerttől vette nevét, mivel e szó eredetileg mélységben fekvő erdőt vagy berket, cserjével benőtt nedves rétet, később pedig, mivel az ily területeken rendesen vadat is tenyésztettek, vadas ligetet jelentett, melyet a szükség szerint kerítéssel vagy fallal vettek körűl.

A Brühl völgyéből egy dél felé tartó másik út a hegységbe vezet; ezen az úton ez szűk völgyön keresztűl Gaaden rétekben bővelkedő, széles völgykatlanába jutunk, hol a magasra nyúló kerek Anningerberg tövében Unter-Gaaden és Ober-Gaaden községek feküsznek messzire ellátszó nagy templomukkal. Szép hegyi út vezet a Siegenfelden keresztűl le a szűk, szirtes Helenenthalba is; a Schwechat folyó mentében a festői fekvésű Cholera-kápolna, az árnyas krajnai és Augustinus-kunyhó mellett elvonúló kocsiút is a legérdekesebbekhez tartozik az egész vidéken.

Éjszak felé meredeken emelkedő erdős lombok zárják körűl a szűk völgyet, míg dél felől a méter magasságú Vaskapu s a csak kevéssel alacsonyabb Önálló lakás kerület scheibbs nagy erdővágásokkal, erdei- fekete- vörös- és jegenyefenyő-állományokkal, tar sziklafalakkal és rideg kőomlásokkal váltakozó hegytömbjei emelkednek. Ezeknek már egészen magas középhegységi jellege önálló lakás kerület scheibbs. Önálló lakás kerület scheibbs sattelbachi vendéglőnél elágaznak az országutak: az egyik az ős-kőzet sziklái, a nagy templomú és kies fekvésű Meyerling s a heiligenkreuzi kolostor várkastélyszerű önálló lakás kerület scheibbs mellett a barátságosan zöldelő Alland-völgybe, az éjszaknyugat felé elágazó másik út egy szűk, erdős völgyön vonúl végig, melynek éjszaki végében Heiligenkreuz zárdája áll.

népszerű társkereső

Lipót őrgróf, hogy Sattelbach ma Heiligenkreuz községét odaajándékozta a Morimundból ide hívott cistercita-rendnek és pedig fia, a szintén e rendbe tartozott Ottó tanácsára s neje Ágnes és többi fiai, Albert, Henrik, Lipót és Ernő beleegyezésével átadta a rendnek a község környékét is, mint alapítványat. Az okiratban pontosan meg vannak jelölve az odaajándékozott terület határai, még pedig a határbeli dűlők, halmok, földek, vizek és helységek megnevezésével, melyek ma is megvannak.

Ilyenek a Privaton, Hausruck, Hocheck, Ebenberg magaslatok; a Sattelbach, Sparbach, Dornbach, Schwechat patakok; Mayerling Murlingen és Sittendorf Sichendorf helységek, a miből eléggé kiviláglik, hogy a Bécsi erdő e részének betelepítése már abban az időben messze előre haladt. Heiligenkreuz a második kolostor, melyet III.

Lipót alapított. Az első Klosterneuburg volt. De úgy az első, mint a második át bírta küzdeni a fölötte elvonúlt századok hosszú sorát s egész napjainkig megtartotta fényét. A nagy erdei kolostor, mely Alsó-Ausztriának, különösen pedig a Bécsi erdőnek történetével oly szorosan kapcsolatos, a tartomány legérdekesebb zárdái közé tartozik. A kőfalaktól, gazdasági épületektől, ősfákkal díszes virágzó kerttől körűlvett hatalmas épületcsoport magas templomával kedves látvány a szemnek.

Nem kevésbé méltó a megtekintésre a templom belseje is, a híres keresztfolyosó, a lépcsők, a termek és a tanulságos gyűjtemények, melyeket e kolostor tudományt és művészetet ápoló szerzetesei minden időben jó karban tudtak fönntartani.

Szép júniusi estéken, midőn a nap utolsó sugaraival bearanyozza a hegyeket s a bükkösök és tölgyesek világoszöld színe gyöngéd árnyalattal válik ki a vörösfenyők finom rajzai s a lúcz- és jegenyefenyők sötétzöld színei közűl, s mikor lenn a völgyben a leszálló éjszaka hosszan elnyúló árnyékba borítja a locsogó patak mellékén terűlő virágos, üde réteket s esthajnali szellő kezdi lengetni a kolostorkerti fürtös gesztenye- és terebélyes hársfák ágait: olyankor e kedves tájkép site ingyenes fel franciaországban találkozik úgy tűnik föl a hatalmas zárdatelep vakító fehér falaival, mint a béke flörtöl het engels, mely fölött nyomtalanúl vonúltak el az évszázadok.

A magas toronyban megszólal önálló lakás kerület scheibbs Ave-Mária harangja, zengő hangja összevegyűl a pásztorkürt mélabús szavával, a nap lehanyatlik a zöld halmok mögé s oly erdei tájképben gyönyörködünk, melynél szebbet képzelni is alig lehet.