Keresés a playeren

Komoly találkozás gazdag ember, Mikor a gazdag ember halni készül

Eredménytelen találkozás Jézussal Textus: Márk 10, Nincs más problémája? Ez volt olyan sürgető, hogy futva kellett miatta Jézushoz mennie? Mennyi minden mást lehetne kérdezni Jézustól! S milyen sokan tettek fel neki tel­jesen más jellegű kérdéseket!

Árulja el, hogy honnan van a ha­talma, mellyel betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, é­hezőket lakat jól? Szerinte szabad-e vajon adót fizetnünk az el­nyo­mó ha­talomnak? Mondja meg, hogy ki a felebarátom, a­kit a tör­vény szerint úgy kell szeretnem, mint magamat?

Vagy ki te­het arról, ha egy ember vakon született, és annyit kell szen­vednie?

ingyenes facebook találkozó helyén sava. fr társkereső

Mennyi izgalmas, politikai szem­pontból kényes, vagy el­gondolkodtató, filozofikus kérdés! És akkor ezért sza­lad oda hozzá ez az ember? Hát nem különös! Igen ám testvérek, csakhogy előbb-utóbb a legtöbb em­ber életében elérkezik az az áldott pillanat, amikor Isten Lel­ke el­kezdi nyugtalanítani, s elkezdenek ezek az idegesítő kér­dé­sek megfogalmazódni ben­ne: mi az én életem értelme?

Mi lesz ve­lem, ha meghalok? Hogyan tehetnék szeret örök é­let­re? Ez mindig Isten mentő szeretetének a nyilvánvaló munká­ja az em­ber életében, ha végre az igazán fontos kérdések is előtörnek e lelke mélyéről. Ezért kérdeztem, hogy feszített-e már ben­ne­te­ket valaha is ez a kérdés? Mert amikor az ember ráébred arra, hogy hiába szerzett meg földi mércével mérve — ha nem is min­dent, de — rengeteget, ha nincs örök élete, akkor az a rengeteg dolog vele együtt megsemmisül egyszer, akkor nem tudja el­űzni ezt a nyomasztó kérdést magától.

találkozó helyén 30 50 év társkereső iroda nordhorn

Hiába me­ne­kül a munkába, a karrierbe, s ér el esetleg fantasztikus si­ke­re­ket a pá­lyá­ján, vagy hiába menekül akár a szórakozásba, a dro­gok, az ital, a bulizás szenvedélyeibe, akár a családi idill és béke illú­zi­ó­já­ba, mégis nyugtalanítja őt a kér­dés: mi marad utánam?

Ennyi lenne az élet? Mi van, ha mégis van valami­lyen folytatás? Itt­hon vagyok itt e világban S már nem vagyok otthon az ég­ben. S még ennél is nagyobb dolog, ha nem akad el az ember en­nél a pontnál, mint ez a gazdag em­ber, hanem ha Jézus követőjévé lesz. Hiszem, hogy ma azért vagyunk itt, mert Isten ezt az i­de­gesítő, nyugtalanító kérdést szegezi nekünk: van-e örök é­le­ted?

Mi lenne veled, ha most maga elé állítana az ítélő Is­ten? Testvérek én már tartottam olyan húsvéti istentiszteletet te­o­ló­gus­ként, legációban ahol a prédikáció közben kapott in­fark­tust egy néni, és for­dult le a székről. Mit válaszolnánk er­re a kér­désre? És hiszem, hogy mi is továbbjuthatunk ma en­nél a kérdésnél komoly találkozás gazdag ember élő Jézussal való találkozásig.

Csak ez a ta­lál­kozás ne­hogy hiábavaló és eredménytelen legyen, mint a gazdag ifjú esetében! Testvérek az életünk ilyen igazán fontos kérdéseit ál­ta­lá­ban kétféle élethelyzetben szoktuk feltenni: vagy a nyomo­rú­ság mélyén, vagy a vallásos élet magaslatain. A tékozló fiú ott a disznók vályúja mellett ébredhetett rá arra, hogy az élet nem le­het egyenlő azzal a nyomorúsággal, ahová ő jutott. Az nem lehet, hogy ez legyen a boldogság netovábbja.

Miért is jöttem én el otthonról, az atyai házból? Ezt akartam? Hogy ju­tottam ide?

memory of men global search ülés házas colmar

Jaj, valaha mit akartam! Nagyon sokan vannak, akik a mély­ségből kiáltanak. Akik nem bírják tovább a ter­he­i­ket. A bűneik, a félelmeik, a magányosságuk terheit.

Amikor össze­rop­pan az idegrendszer, amikor összeomlik a házasság, a­mi­kor kártyavárként dőlnek le a korábban fennen hangoz­ta­tott elvek, a­mi­kor beismeri az ember magának, hogy nem egy szokás, hanem már egy szenvedély az, ami megkötözi. Sokan vannak, a­kik ilyenkor kezdenek el először lelki dolgok felől érdeklődni, kérdezősködni. Hátha szembe megy a mózesi törvény szavával! Ma is vannak, akik nem Úrként közelítenek hozzá, hanem jó Mes­ter­ként, egyfajta komoly találkozás gazdag ember tisztelettel, mint ez a gazdag ifjú, akik tanítónak, vallásalapítónak, gurunak tekintik őt, és vizsgáztatni sze­retnék.

Akik esetleg még számon is ké­rik rajta a világbékét, a természeti csapásokat, meg az éhező embermilliókat, de a­kik­nek eszük ágában sincs aszerint cse­le­ked­ni, komoly találkozás gazdag ember ő válaszol. Mert Jézus nekik is felel.

Válaszolt annak az írástudónak is, aki azt szerette volna megtudni, hogy ki az ő felebarátja, és felelt ennek a gazdag ifjúnak is. Mind a kettőjüket a mózesi komoly találkozás gazdag ember, a tízparancsolathoz küldte, és azt mondta nekik, hogy azt tartsák meg, és akkor üdvözülnek. Hiszen ez volt az ószö­vet­ségi zsidóság szerint az üdvözülés mércéje. Ezt persze ők is tudták, csakhogy mégsem érezték azt, hogy örök életük, üdv­bi­zonyosságuk lenne.

Nem találták a kincset, pedig nagy vagyonuk volt. Történetünk főszereplő­jé­nek ráadásul nagy erkölcsi tő­kéje is volt, hiszen azt mond­ta magáról, hogy megtar­tot­ta a törvényt ifjú kora óta. Ő a maga vallásos teljesítményeinek a ma­ga lován ülve érdeklődött az örök élet mibenléte felől. Ne vonjuk kétségbe testvérek, hogy — ellentétben az írástudóval — ő ő­szintén tette ezt. Hiszen még Jézus is megkedvelte. De ettől még igaz, hogy lám, a vallásos teljesítmények ellenére komoly találkozás gazdag ember nyug­ta­lan.

Van-e neki komoly találkozás gazdag ember, vagy nincs? Elég jó már ahhoz, hogy Isten őt elfogadja? Tel­je­sí­tett már annyit, hogy komoly találkozás gazdag ember, vagy nem? Nos, Is­ten hiánya a törvényesen élő, buzgón vallásos, aktívan temp­lomba járó emberek életében is hiá­nyoz­hat. Mert előbb-utóbb elfogy a motiváció, hogy miért is éljen feddhetetlen életet egy ilyen erkölcstelen világban. Elfogy az erő, hisz ki bír a vég­te­lenségig kitartani az elvei mellett, néha csak belefér egy kis megalkuvás?

Vagy elfogy az öröm, mert fogcsikorgatva ele­get tenni a külső elvárásoknak, s közben örvendezni csak rö­vid idegig képes az ember. Vagy elfogy a bé­kesség, és kitör a szívéből az elkeseredés, a düh, s a fájdalom, hiszen senki sem értékeli eléggé az ő nagyszerű morális pro­duk­cióját.

Mikor a gazdag ember halni készül

Mi volt a baj a gazdag ifjúval, miért ment el szomorúan Jézustól, miért lett eredménytelenné ez a találkozás? Hadd fo­gal­mazzam úgy a választ erre a kérdésre, hogy bemutatom a vagyon csalóka voltát és Jézus igazi ajánlatát magunknak, de hang­súlyozom azt, hogy a vagyon bármi lehet, amiben az em­ber Isten helyett, vagy mellett bízik. Lássuk hát, hogy mit í­gér, hogy valójában mit tesz, s hogyan lehetünk sza­bad­dá tő­le.

A gazdag emberrel való találkozás váratlan és drámai.

Társkereső egy gazdag ember tanácsát

Jézus, mi­után visszaverte a farizeusok támadását, a­melyben a házas­ság-válás kérdéssel akarták tőrbe csalni, majd miután magá­hoz fo­gadta, megölelte és megáldotta a kis­gyermeket, és pél­dá­vá tette komoly találkozás gazdag ember a bennfentes és fontos ta­nít­ványok előtt, útra kel.

Utána fut és térdre borul előtte. Az a mód, aho­gyan megközelíti Jézust, so­kat el­á­rul. Valamit hallania kellett, va­lamit meg kellett é­rez­nie, sejtenie ezen az emberen ke­resz­tül, hogy ennyire két­ség­beesett mó­don keresi vele a találko­zást. Egy olyan ember sza­lad Jézushoz az örök életre vonatkozó sürgető kérdéssel, a­ki­nek bármi megadatik, amit csak akar. Talán meg­csö­mör­lött?

Nem, hiszen az is kiderül róla, hogy Is­ten törvényét ko­mo­lyan megtartja. Nem ölt, komoly találkozás gazdag ember követett el há­zasságtörést, nem lo­pott, nem károsított meg másokat, tisz­tel­te a szüleit. Nincs okunk abban, hogy kételkedjünk szavai­ban, bár egy­ér­tel­mű, társkereső házas itt a parancsolatok betű szerinti ér­tel­méről van szó.

Jézus nem mondja neki, hogy nem így van, sőt, rátekint és megszereti, meg­kedveli. Egy őszintén kereső, tiszta szívű em­ber áll előttünk. Nem pusztán tehetős tehát, hanem erkölcsös is ez az em­ber. Mégis, valami szíven találta Jézus tanításából, szemé­lyé­ből, valami egyszer csak szembesítette azzal, hogy nem tel­jes az élete. Hiába, hogy a korabeli gondolkodás szerint Is­ten ál­dása van rajta, hiába irigylik számosan és van előtte fé­nyes jövő, gazdagság és megbecsülés, ő az igazi életet keresi.

Azt, ami túléli a halálát. Egy jó em­ber, egy gazdag ember, egy fényes jövővel bíró em­ber fut Komoly találkozás gazdag ember, olyan valaki, akire rászakad az egyetlen igaz, komoly és valós kérdés: hogyan lesz igazi életem, örök é­le­tem, éle­tem Is­ten­nel? Hogyan lehet az enyém az, aminek ra­gyogását lá­tom, jelenlétét érzékelem rajtad? Nehéz ennek a kijelentésnek igazságát elhinnünk és sú­lyát átéreznünk: a vagyon életet ígér, de üresen hagy.

Külö­nö­sen nehéz ezt elfogadni, ha ráadásul jó embernek is tartjuk ­magun­kat.

9 dolog, amit a multimilliomosoktól tanulhatsz | Az online férfimagazin

Egy olyan városban élünk, ahol a pénz sokak szá­má­ra nyíl­tan az egyik legfőbb jó. Félreértés ne essék, sem­miképpen nem állítom, hogy a szegénység, a szük­ség ön­ma­gá­ban jó, vagy hogy nincs szükségünk anya­gi­ak­ra az élet­hez; egyszerűen csak azt kívánom illusztrálni, hogy mennyire a pénz­ben, az anyagiakban mérjük az eredmé­nyes­séget, hogy mennyire itt keressük az életet.

Az átlag ma­gyar ember az el­múlt év­ti­ze­dekben mindig úgy élt, mint aki na­ponta látja szom­szédja elérhetetlen gazdagságát, mint akit fo­lyamatosan fruszt­rál, hogy ne­ki is lehetne, de még sincs. Az ún. Nyugat min­dig gazdagabb volt, mint mi, és ez a bőség min­dig is na­gyon a szemünk előtt megismerni stralsund barátok. Azt kell mondani, mindezek fé­nyé­ben már az komoly találkozás gazdag ember ke­gyel­em, ha va­la­ki ezek után felismeri, meg­érzi lel­kében, hogy a vagyon elégtelen, hiszen életet ígér, de flörtöl de sport iskola hagy.

Magyarán az a kérdés, hogy kinek látja Komoly találkozás gazdag ember Az ifjú jó ta­nácsot, hittételt, spirituális előírást vár, valamit, amit még na­gyobb odaadással ki­vi­te­lezhet, ehelyett azonban Jézus kö­ve­tésére szóló elhívást kap. Ős­zinte komolysággal felteszi a legvalóságosabb kér­dést, és egy olyan választ kap, amely alapján minden re­mé­nye szer­te­fosz­lik egy pillanat alatt.

Vágyik az komoly találkozás gazdag ember életre, von­zódik Jé­zus­hoz, nagyra tartja és tiszteli őt, de amint hallja Jé­zus fel­hí­vá­sát a vagyona szétosztására és a követésre, azon­nal tud­ja, hogy elveszett. Elborul az arca és szomorúan távo­zik az, aki fut­va és lelkesedve érkezett.

Érzi, amint Jézus kö­ve­tésre hí­vó szava óriási erővel és sebészi precizitással szíven ta­lálja, és egy pillanat alatt végig fut benne, hogy nem, ez le­he­tetlen. Jé­zus szól - s a szava élete, lénye középpontjába ha­tol, s o­lyan változásra hívja, amelyet képtelen elviselni. Majd ezután jön­nek az emberben a kifogások - melyekről itt ugyan nem ol­va­sunk, de mindannyian így működünk: nem, ez fa­na­tiz­mus; nem, ezt nem tehetem meg a szüleimmel; a vagyon ar­ra van, hogy jót tegyek vele, stb.

##### Társkereső egy gazdag ember tanácsát – Első Találkozás Társkereső Heves megye.

A kifogások által próbál­juk meg­nyug­tatni, bé­kességébe visszabillenteni a feldúlt szí­vet. Miért kell az örök é­let­hez mindent el­ad­ni, szétosztani, és Jézust így követni? Azért, mert a pénz, a vagyon nagyon könnyen lesz az éle­tünkben bálvánnyá. A bálvány pedig nem az a szobor, kép, a­mi előtt leborulunk, nem az a személy vagy tárgy, akiről nyíl­tan istenként beszélünk és úgy is tiszteljük, hanem az, ami­ből az identitásunkat, a biztonságunkat, az önértékelé­sün­ket, és mindezekkel együtt a világszemléletünket nyerjük, és a­mi­nek a­lap­ján az életünket irányítjuk.

A pénz akkor is lehet a bálványod, ha kevés van belőle, és akkor is, ha sok. Akkor is keresheted a biztonságod a va­gyon­ban, ha nincs annyi, amennyi szerinted elégséges lenne - ez az örökösen aggódó életben jelentkezik - de akkor is, ha úgy gondolod, biztonságban az életed. Ez utóbbi azért komoly találkozás gazdag ember, mert könnyen kijelented, hogy te teljesen az Úrban bí­zol, mi­közben a szíved az Úrnál mélyebben a vagyonodba ka­paszkodik.

Ezzel együtt a pénz, a vagyon az önértékelésed a­lap­jává is válik. Gondold meg, hogy nem annak alap­ján ér­té­keled-e az embereket, amennyi pénzt ke­resnek, vagy a­mennyi gazdasági hasznot hajtanak. Továbbá a pénzünkkel stá­tuszt és befolyást nyerhetünk, bizonyos kö­rök­be, csopor­tok­ba, klubokba kerülhetünk be.

9 dolog, amit a multimilliomosoktól tanulhatsz

Komoly találkozás gazdag ember, még abban is jól érez­het­jük ma­gunkat, hogy képesek vagyunk adakozni és jóté­kony­kodni, és ezzel pénzünkön magunknak ezt a jó ér­zést, a lel­kiismeret-fur­dalás mentes életet vá­sárolhatjuk meg. Hossza­n folytathatnám még, hogy miben mutatkozik meg, ha a vagyon bálvánnyá lett a szívünkben, de ez komoly találkozás gazdag ember elégséges ah­hoz, hogy lássuk, hogyan kötöz meg, hogyan foszt meg az i­gazi élettől, sza­bad­ság­tól és szeretettől a pénz szeretete. Sza­bad­ságot, életet, örömöt ígér, és közben egyre jobban meg­kö­töz, uralma alá hajt.

De hadd mondjam még egyszer: minden, amiben mi Isten helyett, vagy mellett úgy bízunk, mint ami, vagy aki segíthet rajtunk, bál­ványunkká lehet. Nemcsak az a­nya­gi va­gyon. Az erkölcsi tőke, hogy én milyen jó, rendes em­ber vagyok, a múltbéli szen­ve­dések értéke, hogy én mi min­dent éltem át, mennyit küszködtem, vagy akár a rangunk, a pozíciónk, az élettapasztalataink, bár­mi. Éppen ezért nagy ö­römhír, hogy mindezzel szemben: 3.

Nem látta hogy, micsoda e­rők tart­ják fogva, és milyen sza­bad­ság­ra hívja Jézus. Nem vet­te észre, hogy a vagyon lát­ha­tatlan bilincse köti a kezét, s hogy így hiába tartotta meg az át­l­agnál job­ban a paran­cso­la­to­kat, ha pont a legelsőt nem tar­tot­ta meg. Neki nem az Úr volt az Istene, hanem a pénze. Nem volt kész el­veszteni az é­le­tét, hogy megtalálja azt; ezért meg­men­tet­te életét és vagyo­nát, hiszen élete, szíve, kincse a va­gyo­na volt, de köz­ben el­vesz­tette azt, amit meg se talált: az ö­rök életet.