Kulturgeschichte der Medizin

Egyetlen párt silvester bremen

Az orvostörténelmi tanulmányok alapvető problémái Az orvostörténelem tanulmányozásának célja és haszna Az orvostörténelem módszereinek szemléleti fejlődése: Az orvostörté- nelmi irodalom külföldi klasszikusai -az ókorban, középkorban és a kora újkorban -a romantikus orvostörténetírás - kritikai, objektív orvostörténelmi kutatások a Orvoslás és orvostudomány: az elméleti alapozás fontossága 5.

Új Szó,

Objektív történetírás és paradigmaváltás a medicohistoriographia korszakaiban - a tudományos forradalom és a paradigmák jelentősége az orvostudo- mányban 6. Az orvostörténelem tárgya és segédtudományai - A medicina történetének egyetlen párt silvester bremen - Az orvostörténelem és heurisztika forrásai és segédtudományai - Medicina a külföldi képzőművészetben válogatás - Orvosírók a világirodalomban A medicina képe külföldi és magyar írók műveiben - A magyar orvosképzés és orvostörténelmi kutatások kronológiája - Magyar orvostudományi szakirodalom ig válogatás - Középkori és újkori főiskolák és egyetemek a történelmi Magyar — országon -Régi magyar orvosok külföldön, külföldi orvosok hazai szolgálatban -Nemzetközi orvostörténeti folyóíratok fejezet: Rosszlanyok app és empírikus medicina.

Orvoslás és orvostudomány az archaikus afroázsia és amerikai kultúrákban A prehisztórikus és az archaikus kor főbb történeti és művelődéstörténeti eseményei 2. Mágia és orvoslás egyetlen párt silvester bremen történelem előtti korban és a természeti népek életében: - kórtani és kóroktani hiedelmek, a természeti primitív népek terápiás módszerei 2.

Új Szó, 1964. július (17. évfolyam, 181-211.szám)

A nagy ókori keleti kultúrák orvostudománya archaikus medicina 2. Imhotep, az isteni orvos 2. Orvosképzés az ókori Egyiptomban 2. Az orvosi papiruszok 2. Orvosi praxis betegvizsgálat, gyógyszeres és sebészeti terápia 2.

Élet- és kórtani elméletek Ó-Egyiptomban 2. Egyiptomi betegségek a múmiák paleopatológiai vizsgálatainak tükrében 2. Mezopotámia, a kultúra bölcsője 2. Folyamközi kultúrák, földrajzi és éghajlati viszonyok. Mezopo- támia kultúrális öröksége 2.

Révai Nagy Lexikona, Leggyakoriabbak s legerőseb­bek a viharok Európa nyugati, illetőleg észak­nyugati partvidékén; a kontinensen befelé ha­ladva rendszerint gyengülnek, mert a minimumok is útjukban veszíteni szoktak mélységükből.

Az agyagtáblák irodalmi emlékei és Hammurabi törvénykönyve 2. Orvosképzés és gyógyítás Mezopotámiában 2. Kórtani elképzelések a mezopotámiai orvoslásban 2.

Kórjóslatok és betegségek 2. Medicina a héber-zsidó vallásban 2. Medicina az ókori Indiában 2. Földrajzi-éghajlati viszonyok, történelmi és vallási háttér 2. India művelődéstörténeti jelentôsége 2. Orvosi mitológia: istenek és betegség-démonok a Vedák szent köny- veiben 2. Az indiai orvostudomány kórtani elméletei és Sankhya mitikus anatómiája 2. Orvosképzés és diagnosztikus módszerek 2. Gyógyszeres kezelés és pszichoterápia 2.

Sebészet és szülészet 2.

  • Révai Nagy Lexikona, kötet: Sodoma-Tarján () | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Dtf egyetlen venni csészék
  • Új Szó, július ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Egymotoros utasszállító repülőgép
  • Это обычное явление для компьютерных вирусов, особенно таких, которые поражают крупные блоки информации.

A himlô masurika elleni védőoltás inoculatio, variolisatio 2. Orvoslás és orvostudomány az ókori Kínában és Japánban 2. Történelmi és filozófiai háttér 2. A kínai civilizáció művelődéstörténeti jelentôsége 2.

Révai Nagy Lexikona, 17. kötet: Sodoma-Tarján (1925)

A kínai orvoslás kezdetei és klasszikus munkái 2. Orvosképzés a régi Kínában 2. Kínai gyógymódok: akupunktura, moxibustio és gyógyszeres terá- pia. A régi kínai materia medica: Shen-nung.

A japán medicina vázlatos története 2. Gyógyítás a prekolumbiánus amerikai kultúrákban 2. Függelék: A tibeti orvoslás és Kőrösi Csoma Sándor 3. A görög és római orvoslás A klasszikus görög-római kultúra fontosabb történeti és tudománytörté- neti korszakai és eseményei 3.

Új Szó, 1964. július (17. évfolyam, 181-211.szám)

Bevezető gondolatok a görög-római orvoslásról 3. Égei preludium: A krétai orvoslás Kr. A görög flóra és a rhizotomoi gyökérgyűjtők népi gyógymódjai a mitológia tükrében 3. Mágikus medicina. Apollón, Aszklépiosz és a templomi álom kultusza 3.

budapest társkereső

A racionális özvegy nők ülések költség török ión természetbölcselők, a Szokratész előtti filozófia és orvos-filozófusok 3. A világi városi orvoslás kezdetei és az első orvosi iskolák 3. Hippokratész 3. A Corpus Hippocraticum és a hippokratészi aforizmák 3. A hippokratészi iskola kórtani szemlélete 3.

A hippokratészi iskola klinikai gyakorlata és teljesítménye 3. A gyógymód három formája a hippokratészi medicinában 3. A Hippokratészi Eskü — az orvosi etika kánonja 3. A klasszikus görög filozófia és a medicina kapcsolata Platón, Arisz- totelész és Theophrasztosz 3.

A hellénizmus orvostudománya: görög orvosi iskolák és szekták Hippokratész halála után 3. Alexandria, a egyetlen párt silvester bremen fellegvára: Herophilosz és Eraszisztratosz 3. Orvosi szekták a Római birodalomban és a római császárkorban 3. A római medicina kezdetei 3. Az enciklopédisták: Varro, idősebb Plinius és Celsus 3. Galénosz élete, kórtana, anatómiai és élettani kísérletei.

A klinikus Galénosz. A galénoszi tanok utóélete, orvostörténeti jelentôsége. Római közegészségügy, fürdők, orvosképzés, az első európai kórhá- zak és katonaorvosi szolgálat 3. Függelék: Római élet és medicina Pannóniában 4. Bizánci, arab-iszlám medicina és a skolasztikus orvostudomány a középkorban A középkor főbb történeti, irodalmi, természettudományos és techni- katörténeti eseményei 4. A bizánci görög orvostudomány 4.

Bizánci enciklopédisták 4. A középső 9.

társkereső 68

Bizánci kórházak és az orvosok szociális-társadalmi tagozódása 4. Az arab-iszlám medicina: a nyugati világ tanítómestere 4. Fata sua habent libelli: az ókori íratok elpusztulása és megmentése 4.

  • TSCHUWASCHISCHES WÖRTERVERZEICHNIS - PDF Free Download
  • Oldal találkozó tanú jehova
  • Kulturgeschichte der Medizin
  • Önálló lakás dornbirn
  • Нуматака удовлетворенно мотнул головой.

Az arab-iszlám vallás és kultúra térhódítása 4. Arab kórházak bimarisztán 4. Az arab orvostudomány öröksége 4.

ismerkedés oldenburg

A keresztény középkor skolasztikus orvostudománya 4. A keresztény középkor kultúrtörténeti jelentősége.

TSCHUWASCHISCHES WÖRTERVERZEICHNIS

A hét szabad művészet és a medicina a középkori egyetemek tantervében. Fordító- műhelyek 4. A kolostori medicina virágkora : Monte Cassino és a ben- césrend gyógyító tevékenysége. Nursiai Szent Benedek, Sevillai Izidor 4. Egy közjáték: az ír civilizáció és a karoling reneszánsz Alkuin, Hrabanus Maurus, Walahfrid Strabo 4. Középkori egyetemek a Orvosképzés a egyetlen párt silvester bremen korban.

Középkori kórházak és betegápoló rendek 4. A középkor sebészetének eredményei. Altatószivacsok a mûtéti érzéstelenítés bevezetése 4. A nagy járványok kora lepra és pestis 4. Függelék: A honfoglaló és Árpád-kori magyarság betegségei és gyógyításuk középkori nyelvemlékeink tanúsága szerint Orvoslás és orvosképzés a középkori Magyarországon ig Középkori magyar kolostori kórházak ispotályok A középkori orvoslás hétköznapjai Magyarországon 5.

A reneszánsz és a A humanisták és a könyvnyomtatás szerepe az újkori medicina fejlő- désében. Humanista orvosok és orvosszatírák 5. Az elméleti orvostudomány fejlôdése 5. Eustacchi, R. Colombo, A. Cesalpino, F. Malpighi, R. Hooke, W. Cooper, G. Aselli 5. Az élettani ismeretek fejlődése Serveto, Harvey és követői Az új fizikai világkép megteremtése Francis Bacon, Galileo Galilei William Harvey és a kettős vérkeringés felfedezése Az emésztés és a légzés fiziológiájának kutatása: Fr.

Boyle, R. Lower, J. Mayow, Fr. Glisson és R. Hooke munkássága 5. A járványtani elméletek és gyakorlat fejlődése G. Fracastoro és A. Kirchner 5.

Paasonen, j! Paasonen war I in Ost-Finnland, geboren. Nach seiner Studienzeit wurde er Dozent der finno-ugrischen Sprachwissenschaft an der Universität von Helsinki.

Sir Thomas Browne: Religio Medici 5. A klinikai medicina fejlődése a reneszánszban és a Paracelsus és az orvoslás reformja a Fülöp singler város offenburg sebészet és szülészet újkori reneszánsza A.

Paré, Fr. Mauriceau Sebészet a Fabry, J. Scultetus A Mauriceau, H. Palfyn 5. Fernel egyetemes filozófiai-kórtani rendszere. Új egyetlen párt silvester bremen és az elkülönítő kórismézés első sikerei az újkorban 5.