A Hon, 1878. augusztus (16. évfolyam, 187-211. szám)

Eure et loir ember találkozik, Friss Ötletekkel

A Hon, A ki a helybeli csaknem 25, lélekre menő egyháznak akár rendezett anyagi állapotát, akár híveinek a me­gyében, mondhatni országszerte példás vallásos s erkölcsös életét, akár a tanfelügyelői jelentések szerint megnyugtató tanügyi viszonyait ismeri s tudja, milyen része van mind ebben a megtámadott­nak ; a ki ismeri a fáradhatlan munkásságot, mely­­lyel ő az egyházi irodalmat műveli vagy a hazafias főpásztori ténykedést, melylyel kerületében, a hazában nyert elismerést: az dr.

Igaz, hogy ő ez érdemek koszorúját a képviselőválasztást megelőző napokban vette; de arról ő felsége sem tehet, hogy dr.

Arczpirulás nélkül hajlandó-e valaki — e tény fel­derítése mellett — a megkirályitanácsoztatást a kö­vetjelöltséggel hozni kapcsolatba? Czikkiró persze nem tudja, hogy oly jeles, gyanútlan férfiú is, mint volt Székács, a pátenst több okoknál fogva elfogadhatónak találta. A mi azt minta ál társkereső, hogy dr. Apponyi mellett maga is korteskedett, újra nem egyéb merő valótlanságnál. A ki tudni akarja, tudja, hogy ő elébb Deákpárti, majd a fusió következtében szabadelvű párti s mint ilyen H.

Hogy Apponyi megválasztatá­sát a fölállított kandidatió mellett valószínűnek talál­ta s ezt itt-ott ki is fejezte, hogy a grófnak nem egy kiváló tulajdonánál fogva maga is személyes tiszte­lője agitatióval ellene nem vállalkozott: ez tény; de ezt »korteskedéssé« felfújni, ferdíteni arczpirulás nélkül ismét csak a czikkiró tehette.

ismerje stockholm

Az is elmondatik, hogy dr. Programmbeszédre először szükség nem volt, mert a párt egyenesen a szabadelvű pártnak, kormányunk­nak hazafias támogatására hívta föl.

De igen is szükség volt az ellenpárt által megzavart nép felvi­lágosítására s ez legtermészetesebben a nép nyelvén történhete.

De ha helytelenítő volna is a dologban, legkevésbé várhatnék a helytelenítést önök részéről, a mikor jelöltjük tót nyelvű szónoklatait magaszta­­lólag magában Prágában is hirdetik. A valótlanságok között ott van az is, hogy a helybeli tót elemi iskolákban, habár a magyar nyelvnek tanítása a kötelező tantárgyak közt szerepel, a magy. Ugyan tessék elemi iskoláink bármelyikébe be­letekinteni s meggyőződik, hogy állítása e tekintetben is légből kapott.

De kérdjük : rendeli-e a törvény va­lahol, hogy tót nyelvű egyházban tisztán ma­gyar nyelvű iskolák állíttassanak? És ha ez az egyház mégis nemcsak hogy teszi, de magyar iskoláit rövid időközönkint rendszeresen szaporítja: arczpi­rulás nélkül lehet e ellene s annak factorai ellen szót emelni?

Vaucouleurs, az Elvarázsolt Folyó

Elmondatik az is, hogy dr. De hát tehet-e arról valaki, hogy vasárnapról vasárnapra ez idő tájban Pál apostolnak a rómabeliekhez Írott levele szolgáltatja az alapigé­ket, hogy ezek alapgondolatát ama sarkalatos elv : a hit s nem az úgynevezett jócselekedetek általi iga­zolás képezi, s hogy a sarkalatos elv hirdetése az ellentét előtüntetése nélkül alig képzelhető?

A valótlanságok között ott figurái természete­sen az az üres, országszerte hangoztatott szólam : főispáni, lelkészi s e g y é b p r e s s i ó! Hogy üres, kitűnik ama konstatált tényből, hogy a szava­zott kir. Nem, uraim ez a jelenség önök ellen, önök pressiója mellett bizonyít, a mint annak naiv kifejezést adott amaz önök által lelkiis­meretével ellenkezésbe hozott választó, a ki Appo­nyira adva szavazatát, fölsóhajtott: »Jó az Isten arra, hogy megbukun ismerősök selb Mehetnénk tovább, rátérhetnénk oly eljárások foglalásába, melyeknek láttára joggal mondhatnék : »föllázad az igaz hazafiui érzettel telt kebel.

Ennyit se teszünk vala, ha nem provo­káltalak.

210 - Francia csóktérkép

Emberi gyarlóság, elfogultság, érdek, tulbuz­­galom kikirugbatott a választás alatt mindkét rész­ről : de akkor legyünk igazságosak, s a mi fő : ne bántsa ellenfele szemében a szálka azt, kinek sze­mében a gerenda vau! Ivácakő, aug. Szatmármegye krassói kerülete a múltban, fájdalom, igen sokszor a zavaros képviselőválasztásokról volt nevezetes, egye­dül ma lett majdnem ezen választó polgártársak előtt örökre feledhetlen ; mert e nap volt egyedül az, melyen Szu ányi Ödön a kerület egyik választó pol­gára ellenében, — jól ismervén annak honfiúi szele­teiét, becsületességet, a közügyek iránti érdeklődését képzettségét, erelyessfegét es ritka magyar jellemét, ellene mint ellenjelölt fellépni vele mérkőzni senki sem akarván, egy kis óra lefolyása alatt az Összes választók teljes örömére, a legnagyobb lelkesedés között közfelkiáltással a kerület képviselőjének eure et loir ember találkozik meg.

Nem akarom a t. Müller Jakab.

Kineveztettek: Bereoz Gyula fehértemplomi ál­lami elemi népiskolai ideiglenes tanítót állomásán végleg, a zsilvölgyi köszénhánya-hivatalnál üresedésben levő pénztár­noki állomásra Guszmann János sóvári sófőző hivataltiszt és pénztárnok, a m. Spitzer Zsigmond budapesti la­kos vezetéknevét »Szőnyi«-re változtatá.

flirt mit szabad

Áthelyeztettek: Bódy László albiró Szat­márnémetiből Fehérgyarmatiba, Kölcsey Sándor Fehérgyar­matiból Szatmárnémetibe, Ősegetek Ferencz sziszeki járás­­biró a bozsjakovina járásbíróságba. Az uj szerkesztő Hindy Eure et loir ember találkozik lett, a lapnak egyik sokévi munkatársa.

Képzőművésze­tünkre nézve igen jelentőségteljes volna, ha Zichy elfogadná ez állomást s visszatérne a hazába. Pestmegyébe kebelezett Cse­pel községben a Csepelszigeten f.

Gustave Le Bon

Ez uj postahivatal összeköttetését a Buda­pest és Ráczkeve közt is megfordított irányban na­ponkint egyszer közlekedő küldöncz kocBiposta jára­tok által fogja nyerni. Papaffy Mihály ameri­kai kapitány hazánkfia egy uj jelző készüléket talált fel, melyet előttünk is eure et loir ember találkozik elmagyarázott.

Lé­nyegileg a készülék áll egy pléh-hengerböl, mely rakétaforma vegyülékkel eure et loir ember találkozik megtöltve: e vegyülék fölött a henger felső végén egy selyem ballon, hosszú­kás léggömb inkább zsák van, melynek alsó végére még instagram tudják ruganyos ernyő-talpazatszerü készülék van alkalmazva ngy, hogy mikor a puskapor elrobban s a rakéta a magasba ér lábnyira és elég, akkor a rugany a léggömb alső részét magától kifesziti; a léggömb aztán ugyancsak alsó részének súlyánál fog­va esni kezd, az igy támadó légáramtól azonban kife­szül s e közben látni lehet színét, vagy színeit, a me­lyek segélyével előre megállapított sistema szerint kényelmesen váltani lehetne a legszükségesebb tud­nivalókat az egyik hadtesttől a másikhoz.

A közös hadügyminiszter azonban Papafytól azt kívánja, hogy saját költségén készítsen kisérletképen 30 dbot s arra sem akarta magát kötelezni, hogy ha a talál­mány elfogadhatónak bizonyul, kiadásait megtéríti és találmányát eure et loir ember találkozik, Ezért most P. A vasúti összeköttetés Kassa-Garadna-Forró-Encs kö­zött a tiszai pályán megszakadva, vonat nem közle­­kedhetik, két vasúti hidat, több helyen a töltést elso­dorta az árvíz, a kassa-oderhergi pályán a kár szin­tén nagy, mert mindjárt a város fölött az első Her­nád hid mellett tiz-tizenkét sin hoszszában a töltést elvitte a viz, a sin és talpfa a levegőben függ, más helyütt pedig mint egy nyolezvan méter hosszúság­ban a töltést sodorta el.

Mindezek mellett azonban mégis a legnagyobb csapás a szegény népet érte — mert kis gabnanemüjét az esőzések miatt be nem eure et loir ember találkozik, kint volt mind, és jött az árvíz, mind el­vitte, krumpliját kimosta, kender, kukoricza, káposz­ta csak volt, de már nincs, az egész völgy egy tenger.

flirt hoe moet dat

Azt mondják emberemlékezete óta nem látták a Hernádot ily bőszültnek, és ha nem vigyáznak kel­lőleg a töltésekre, ki tudja nem volnánk e most víz­ben — de még nem mult el a veszedelem, ki tudja mit hoz a jövő óra.

A távirő összeköttetés is megvan szakadva több helyen, úgy hogy még a szomszéd ál­lomások sem közlekedhetnek. A katonai sátor tá­bor egészen víz alatt van, a Szepességről Kassára indult rendes sorhadi katonák az utón rekedtek, a város alsó része vizben van, az indóháztól a sátor-tá­bor felé a közlekedés lehetetlen, s a föld annyira tele van vízzel, hogy pálezát a földbe szúrva, magasra szökik rögtön utána a viz, — A Yitkovics-tinnepre, mely e hó én lesz Egerben, az akadémia és Kisfaludy-társa­­ság is meghivattak a rendező bizottság által.

Névtelen tömeg utcai csoportok, stb. Nem névtelen tömeg parlament, stb.

E kérdésre igy felel meg az Edinburg Magazinéban Bismarcknak egy élet- s jellemrajz Írója: »Nincs em­ber, ki büntetlenül emelkedjék embertársai nagy többsége fölé, elmaradhatatlanul túlhajtott vélemény­nyel bir saját személye becséről s egyszersmind j hajlandó az emberiség becsének értékét leszállítani, j Az az ember, ki a sok akadály ellenére is eure et loir ember találkozik vívott ki, nagyon könnyen kész magát csalatkozha­­tatlannak tartani s azt hinni, hogy ellenfelének min­dig nincs igaza.

Tudvalevő, hogy az emberiség áta- Iában sem nem büszke, sem nem viseltetik tisztelettel saját méltó'sága iránt: a legtöbb ember koldul — akár kenyérért, akkor pénzért, czimért vagy kegyért, legyen az bár csak egy szalagocska, melyet gomblyu­kába szeretne tűzni.

A koldulás a világon inkább el van terjedve a hazugságnál s senkit sem ostromol in­kább mint azokat, kik, mivel csak saját energiájok­­kak, bátorságukkal 8 önbizalmukkal magas állást vívtak ki kevés részvéttel vannak a koldulás iránt!

A Bismarck által vett levelek s segélyzéstkérel­­mező folyamodványok Bzámát ezrével kell számítani. Nemrég beteg volt Bismarck Varzinban, — s mindazok a levelek, melyek nem voltak személyi természetűek, visszaküldettek Berlinbe. Egy hivatalnok, kinek kötelessége volt e leve­lek elolvasása, a pénzt kérő levelekről statisztikát állított össze s a nyert szám félmillió font Bterlinget tett ki. Mikor ezt elmondták a német kanczellárnak, keserű megvetéssel arczán vállat vont.

A tisztességes, méltóságokra tartő emberek, kiknek nincs mit kér­­niök a herczegtől, nem is jönnek vele semmi érintke­zésbe, ha csak nem hivatalból vagy egyéb ügyekben. Tapaszta­lata azt mondja neki, hogy az embereknek átalában — e szabálynak szerencsére sok a kivétele — nincs büszkeségük, hogy készek alacsony haszonért leala­csonyítani magukat.

A dologházban elhe­lyezett s idejüket kitöltött fegyelmezetteket a főkapi­tányság elé szokták állítani; Hergl Antal, Usela János és Braun Mór dologházi fegyenzek tegnap d.

ingyenes quebec társkereső nem fizet

Oka ezen botrányos jelenetnek a dologházban nevezettek mellé kirendelt őr volt, ki a fegyenczeknek a korcsmázást megenged­te, s maga is velük ivott. A tettesek a rendőrség által még tegnap elfogattak. Nem egyszer történt meg, hogy ily csőcselék a kezébe ju­tott úti podgyászszal örökre eltűnt.