Általános Szerződési Feltételek

Helyreállítási partner átadása

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Megnyitom a Jogtárban Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek.

A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. Ezért létfontosságú a Covidvilágjárvány által okozott súlyos gazdasági sokkot követő helyreállítás támogatása a meglévő pénzügyi jogszabályok célzott módosítása révén.

A vállalkozások az ellátási lánc zavaraival, ideiglenes bezárásokkal és a kereslet csökkenésével, miközben a háztartások munkanélküliséggel és jövedelemcsökkenéssel szembesülnek. A közszférabeli szervezetek uniós és tagállami szinten messzemenő intézkedéseket hoztak, hogy támogassák a háztartásokat és a fizetőképes vállalkozásokat abban, hogy átvészeljék a gazdasági tevékenység e súlyos, de átmeneti lassulását és a vele járó likviditáshiányt. Az intézmények számára ennek egyik módja az, hogy a nemteljesítő kitettségeikkel értékpapírosítás útján piaci kereskedést folytassanak.

Emellett a jelenlegi helyzetben alapvető fontosságú, hogy a kockázatokat eltávolítsák a pénzügyi rendszer rendszerszinten fontos részeitől, és hogy a hitelezők megerősítsék tőkepozícióikat. Ennek elérésének egyik módja a szintetikus értékpapírosítás, valamint például az új szavatolótőke előteremtése. A jó helyreállítási partner átadása partner átadása kormányzás elveinek végrehajtása érdekében együttműködő joghatóságok által tett vállalásokat illetően az EU-val folytatott együttműködés jelenlegi állásáról szóló II.

Az ilyen megbeszéléseknek - az értékpapírosítási különleges célú helyreállítási partner átadása egységek letelepedésére vonatkozó jövőbeli korlátozások elkerülése érdekében - az ilyen káros adóztatási gyakorlatok időben történő megszüntetéséhez kell vezetniük.

Ezen információt fel lehet használni annak értékelésére, hogy a befektetőnek származik-e adóügyi haszna. A nemteljesítő kitettségek értékpapírosítása az eszközök névértékére vagy fennálló értékére alkalmazott árengedménnyel történik, amely tükrözi a piac értékelését többek között annak valószínűségéről, hogy az adósságrendezés elégséges pénzáramlást és eszközmegtérülést generál.

A befektetők számára tehát az hordoz kockázatot, hogy az eszközökkel kapcsolatos adósságrendezés nem generál a nemteljesítő kitettség nettó beszerzési értékének fedezéséhez elégséges pénzáramlást és eszközmegtérülést.

Szlovákia a tiszta közlekedést is támogatja a helyreállítási alapból

A veszteségre helyreállítási partner átadása befektetői tényleges kockázat így nem a portfólió névértékét képviseli, hanem a diszkontált értéket, nevezetesen az árengedménnyel megtisztított értéket, amelyen az alapul szolgáló eszközök átruházására sor kerül.

Helyénvaló tehát, hogy a nemteljesítő kitettségek értékpapírosítása esetében a diszkontált érték legyen a kockázatmegtartási érték számításának alapja.

Jellemzően a teljesítő eszközök értékpapírosítása során eladási oldalon az értékpapírosítást kezdeményező érdeke a meghatározó, aki gyakran azonos az eredeti hitelezővel. Az NPE értékpapírosításnál azonban az értékpapírosítást kezdeményezők arra törekednek, hogy megtisztítsák mérlegüket a nemteljesítő eszközöktől, mivel azokhoz esetleg a továbbiakban semmilyen módon nem kívánnak kapcsolódni.

Ilyen esetekben az eszközök hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtója erősebben érdekelt az eszközök tekintetében az adósságrendezésben és az érték megtérülésében. Ebben a modellben gyengébb minőségű eszközöket választottak ki értékpapírosítás céljából a befektetők kárára, akik végeredményben esetleg a szándékaikhoz képest nagyobb kockázatot viseltek.

Az a követelmény, hogy az értékpapírosított eszközök létrehozásakor alkalmazott hitelnyújtási feltételeket ellenőrizni kell, az ilyen gyakorlat jövőbeni megakadályozása céljából került bevezetésre. Az NPE értékpapírosítás esetében azonban az értékpapírosított eszközök kihelyezésekor alkalmazandó hitelnyújtási feltételek jelentősége a sajátos, többek között az említett nemteljesítő eszközök megvásárlásával és az értékpapírosítás típusával kapcsolatos körülmények miatt kisebb.

Ehelyett a helyreállítási partner átadása kiválasztása és árazása során megbízható kritériumok alkalmazása fontosabb tényező az NPE értékpapírosításba való befektetések tekintetében.

Újabb EU-államok helyreállítási terve kapott zöld utat - a magyar terv parkolópályán

Ezért a hitelnyújtási feltételek ellenőrzését módosítani szükséges annak érdekében, hogy a befektető az észszerű és megalapozott befektetési döntés érdekében előzetes vizsgálatot végezhessen a nemteljesítő kitettségek minőségére helyreállítási partner átadása teljesítményére vonatkozóan, gondoskodva ugyanakkor arról, hogy ne éljenek vissza az eltéréssel.

Ezért NPE értékpapírosítás esetében az illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a kitettségek kiválasztására és árazására vonatkozó megbízható kritériumok alkalmazását. Az ilyen hitelkockázati fedezet pénzügyi garanciák vagy hitelderivatívák útján valósul meg, míg az eszközök tulajdonjoga az értékpapírosítást kezdeményezőnél marad, vagyis a hagyományos értékpapírosítástól eltérően azt nem ruházzák át értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységre.

A kockázat átadójaként az értékpapírosítást kezdeményező kötelezettséget vállal arra, hogy hitelkockázati fedezeti prémiumot fizet, amely helyreállítási partner átadása befektetők számára hozamot generál.

A kockázat átvevőjeként pedig a befektető kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott hitelkockázati fedezeti kifizetést teljesít egy előre meghatározott hitelesemény bekövetkezésekor. Az eszközök mérlegen tartásával járó, egyszerű, átlátható és egységesített STS értékpapírosításra vonatkozó követelményeknek tehát nagymértékben igazodniuk kell a hagyományos, valódi átruházással járó értékpapírosításra vonatkozó STS kritériumokhoz.

Ezért szükség esetén az említett különbségek figyelembevételével módosítani kell az STS kritériumokat. Továbbá új, kifejezetten a szintetikus értékpapírosításokra vonatkozó követelményeket is be kell vezetni annak érdekében, hogy az STS keretrendszer csak az eszközök mérlegen tartásával járó szintetikus értékpapírosításra irányuljon, és a hitelkockázati fedezeti megállapodás struktúrája megfelelő védelmet nyújtson az értékpapírosítást kezdeményező és a befektető pozíciója számára egyaránt.

helyreállítási partner átadása

Ezen új követelményeknek az értékpapírosítást kezdeményező és a befektető esetében is a partnerkockázat kezelését kell szolgálniuk. Az arra vonatkozó követelménynek, hogy az értékpapírosítást kezdeményező a mérlegében szerepeltesse az értékpapírosított kitettségeket, ki kell zárnia az STS megjelölés hatálya alól az arbitrázsjellegű értékpapírosításokat.

Az ilyen követelményt az eszközök mérlegen tartásával járó STS értékpapírosításokra is alkalmazni kell. Magasabb kockázatmegtartási arányok is indokolhatók lehetnek, és elő is fordultak már a piacon. Bizonyos, a teljesítményhez kapcsolódó kiváltó feltételeknek meg kell határozniuk az egymást követő törlesztés alkalmazását annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljön sor a hitelkockázati fedezetet nyújtó ügyletrészsorozatok törlesztésére már azt megelőzően, hogy az ügylet végén jelentős veszteségek merülnének fel, ezáltal biztosítva, hogy a jelentős kockázatátruházás ne kerüljön veszélybe.

Ezért naprakészen vezetett referencia-nyilvántartás útján mindenkor egyértelműen meg kell határozni azon helyreállítási partner átadása, amelyek alapján a kockázat átadása történik. E követelménynek közvetetten szerepelnie kell azon kritériumban is, amely meghatározza az eszközök mérlegen tartásával járó STS értékpapírosítást, és kizárja az arbitrázsjellegű értékpapírosítást az STS keretrendszer hatálya alól.

Az ilyen események piaci szemszögből jól ismertek és felismerhetők, és a prudenciális keretrendszerrel való összhang biztosítására kell szolgálniuk.

helyreállítási partner átadása

A pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítésében aktuálisan vagy várhatóan nehézségekkel szembesülő adósnak nyújtott engedményeket magában foglaló átstrukturálás nem zárhatja ki a hitelesemény bekövetkezését.

Az ügyleti dokumentációban ezért megbízható és átlátható elszámolási folyamatot kell rögzíteni a referenciaportfólióban keletkezett tényleges veszteségek megállapítása céljából annak érdekében, hogy az értékpapírosítást kezdeményező megkapja a kifizetést, ami jár.

Mivel a veszteségek kiszámítása hosszadalmas eljárás lehet, továbbá annak érdekében, hogy az értékpapírosítást kezdeményező időben hozzájusson a kifizetésekhez, legkésőbb hat hónappal a hitelesemény bekövetkezése után időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Emellett végső korrekciós mechanizmusra is szükség van annak biztosításához, hogy az időközi kifizetések fedezzék a ténylegesen felmerült veszteségeket, és megakadályozzák az említett időközi veszteségek túlfizetését, amelyből a befektetőknek hátránya származna.

A veszteségelszámolási mechanizmusnak emellett egyértelműen meg kell határoznia azt a maximális meghosszabbítási időszakot, amely az említett kitettségek átstrukturálási folyamatára alkalmazandó, és az ilyen meghosszabbítási időszak nem haladhatja meg a két évet.

A veszteségelszámolási mechanizmusnak tehát az értékpapírosítást kezdeményező szemszögéből biztosítania kell a hitelkockázati fedezeti megállapodás eredményességét, ugyanakkor a befektetők számára is garantálnia kell a jogbiztonságot a fizetési kötelezettségeik megszűnésének időpontját illetően, hozzájárulva ezzel a piac megfelelő működéséhez.

Annak érdekében, hogy az ügylet veszteségelszámolási mechanizmusa helyreállítási partner átadása legyen, ellenőrzést végző harmadik felet kell kijelölni, hogy a hitelesemény bekövetkezésekor felülvizsgálja a hitelkockázati fedezet egyes szempontjainak helytállóságát és pontosságát. Az eszközök mérlegen tartásával járó STS értékpapírosítások esetében nem megengedhető a feltételhez nem kötött prémium, mivel annak alkalmazása veszélyeztethetné a kockázat eredményes átruházását az értékpapírosítást kezdeményezőtől mint kockázatot átadótól a kockázatot átvevőkre.

DíszUDvar

Az eszközök mérlegen tartásával járó STS értékpapírosítások esetében meg kell tiltani az egyéb megállapodásokat is, így például az előre fizetett prémiumokat, a visszatérítési mechanizmusokat vagy a túlzottan összetett prémiumstruktúrákat.

Bár az értékpapírosítást kezdeményező számára biztosítani kell a jogosultságot a hitelkockázati fedezet korai lezárására helyreállítási partner átadása meghatározott szabályozási események bekövetkezésekor, ezzel csak olyan, tényleges jogszabályi vagy adózási változással járó esemény kapcsán élhet, amely az ügyletkötéskor észszerűen nem volt előrelátható, és amely jelentős kedvezőtlen hatással van az értékpapírosítást kezdeményező tőkekövetelményére vagy az ügyletnek a felek által az ügyletkötéskor elvárt gazdaságosságára.

Az eszközök mérlegen tartásával járó STS helyreállítási partner átadása nem tartalmazhat összetett lehívási záradékot az értékpapírosítást kezdeményező számára, különösen olyan nagyon közeli lejárati idejű lehívást, amelynek célja a tőkepozíciójuk bemutatásának eseti alapon történő, átmeneti megváltoztatása. E tekintetben a szintetikus értékpapírosítási felár egyes meghatározott lakossági eszközosztályok, így például a kkv-k hitelei és a fogyasztói hitelek esetében lényeges, amelyeknél a hozam és a hitelezési veszteség helyreállítási partner átadása magasabb más eszközosztályokhoz képest, helyreállítási partner átadása amelyeknél az értékpapírosított kitettségek értékpapírosítási felárat generálnak az említett veszteségek fedezésére.

Ha helyreállítási partner átadása a befektetői pozícióhoz hozzárendelt szintetikus értékpapírosítási felár összege túlzottan magas, akkor lehetséges, hogy nem áll elő olyan reális helyzet, amelyben az értékpapírosítási pozíció befektetőjénél veszteség merül fel, így tényleges kockázatátruházásra sem kerül sor.

A szabályozói aggályok enyhítése és e strukturális sajátosság további egységesítése érdekében az eszközök mérlegen tartásával járó STS értékpapírosításra vonatkozóan szigorú kritériumokat kell megállapítani, és biztosítani kell a szintetikus értékpapírosítási felár használatával kapcsolatos teljes körű tájékoztatást. Ha a biztosítékot készpénz formájában nyújtják, akkor azt vagy harmadik fél hitelintézetnél kell tartani, vagy a kockázatot átadónál kell betétként elhelyezni, mindkét esetben minimális hitelminőségi besoroláshoz kötötten.

Az illetékes hatóság azonos lehet az annak felügyeletére kijelölt hatósággal, hogy az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységek megfelelnek-e azon követelményeknek, amelyek teljesítése hagyományos értékpapírosítások esetében az STS megjelölés megszerzésének feltétele. Az említett jelentésnek megfelelően értékelnie kell különösen a fenntarthatósági tényezők bevezetését, az arányos közzétételi és előzetes vizsgálati követelmények végrehajtását, a környezeti, társadalmi és irányítási vonatkozású káros hatásokkal kapcsolatos információk tartalmát, módszertanát és megjelenítését, valamint a pénzügyi stabilitásra és az uniós értékpapírosítási piac és a banki hitelezési kapacitás növelésére gyakorolt esetleges hatásokat.

Az említett jelentés alapján a Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Helyreállítási partner átadása Parlamentnek és a Tanácsnak egy egyedi fenntartható értékpapírosítási keretrendszer létrehozásáról, helyreállítási partner átadása esetben jogalkotási javaslattal együtt.

A magyarországi elektromobilitás támogatói

Az STS értékpapírosítást kezdeményezők számára lehetővé kell tenni, hogy konkrét információkat tegyenek közzé a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembevételéről, különös figyelmet fordítva az éghajlatot érintő és más környezeti, társadalmi és irányítással-kapcsolatos hatásokra.

Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket. Hagyományos NPE értékpapírosítás esetén az e bekezdésben előírt követelményt a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó is teljesítheti, feltéve, hogy a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó bizonyítani tudja, hogy szakértelemmel rendelkezik az értékpapírosított kitettségekhez hasonló jellegű kitettségek kezelésében, valamint jól dokumentált és megfelelő szabályzatokkal, eljárásokkal és kockázatkezelési kontrollintézkedésekkel rendelkezik a kitettségek kezelése tekintetében.

A nemteljesítő kitettség nettó értékének kiszámításához a kitettség névértékéből vagy adott esetben a kihelyezéskor fennálló értékéből le kell vonni az egyedi értékpapírosított kitettség szintjén a kihelyezéskor megállapodott vissza nem térítendő vételárkedvezményt vagy adott esetben az alapul szolgáló kitettségek halmazának szintjén a kihelyezéskor egyetlen dance berlin vissza nem térítendő helyreállítási partner átadása megfelelő részét.

Emellett az értékpapírosított nemteljesítő kitettségek nettó értékének meghatározása céljából a vissza nem térítendő vételárkedvezmény magában foglalhatja az értékpapírosítást kezdeményező által későbbi eladásra kihelyezett nemteljesítő kitettségek értékpapírosítási ügyletrészsorozatainak nominális összege és azon ár közötti különbséget, amelyen ezen ügyletrészsorozatokat először értékesítik nem kapcsolódó harmadik feleknek.

Azon értékpapírosítást kezdeményező, amely saját számlára megvásárolja, majd értékpapírosítja egy harmadik fél kitettségeit, az említett kitettségekre a hitelnyújtás, a beszedés, az adósságrendezés és a kezelés tekintetében nem kevésbé szigorú szabályokat alkalmaz, mint amelyeket az értékpapírosítást helyreállítási partner átadása alkalmaz hasonló, nem megvásárolt kitettségekre.

E bekezdés alkalmazásában az eladói nyilatkozatokat és szavatosságvállalásokat sértő kitettségek helyettesítése, illetve feltöltési időszakot tartalmazó értékpapírosítás esetén a meghatározott feltöltési feltételeket teljesítő kitettségek felvétele nem tekintendő aktív portfóliókezelésnek. Az ügylet lezárásának napját követően felvett kitettségnek olyan értékpapírosítási feltételeket kell teljesítenie, amelyek nem kevésbé szigorúak az alapul szolgáló kitettségek eredeti kiválasztása során alkalmazottaknál.

helyreállítási partner átadása

Az alapul szolgáló kitettségek egy halmazába csak egyféle eszköztípus tartozhat. Az első albekezdésben említett alapul szolgáló kitettségeknek szerződés alapján kötelező és végrehajtható kötelezettségeket kell tartalmazniuk, amelyekért az adósok és adott esetben a garanciavállalók korlátlan felelősséggel tartoznak.

helyreállítási partner átadása

Az első albekezdésben említett alapul szolgáló kitettségeknek olyan meghatározott rendszeres kifizetésekkel kell járniuk, amelyeknek fizetési részletei összegüket tekintve helyreállítási partner átadása, és amelyek bérletidíj-fizetéshez, tőketörlesztéshez vagy kamatfizetéshez vagy az ilyen kifizetéseket támogató eszközökből származó jövedelemhez fűződő joghoz kapcsolódnak.

Az alapul szolgáló kitettségek finanszírozott vagy lízingelt eszközök eladásából származó bevételt is generálhatnak. Az alapul szolgáló kitettségek keletkeztetése az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységnek nem minősülő kötelezett korlátlan felelősségvállalásával történik.