Betűméret:

Egyetlen találkozón 41. Észak-Magyarország, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Vészhelyzeti leállást jelentettek be Irán egyetlen atomerőművében

Észak-Magyarország, A tervezeti termék- bővítésből kényszerű ter­mékszerkezet-váltás lelt ak­kor, amikor hozzákezdtek a rém én. A bányavezetés az évekkel ezelőtt elvégzett kutatások­ból tudta, hogy nagy meny­nyiségű gipsz talalhaló a környező területeken.

ndc társkereső

A kö­zelmúltban elvégzett fúrások megerősítették ezt a leMéle- lezést, ezért is kezdték meg július elején a bánya nyitó­it rká nak k i a Itt k ilásá t.

Az ér­tékest'téssel nem lesz gond, ugyanis a cement- és az épí­tőipar igen egyetlen találkozón 41 érdeklő­dik minden olyan megoldás iránt, ami lehetővé tenné a drága import csökkentését.

Ahol már a Ferrari is unalmas: az egyetlen magyar hiperautó találkozón jártunk

A korábban kis mennyiségben felszínre hozott gipszet a cementipar szakemberei már tüzetesen megvizsgálták, és az volt a véleményük, hogy legalább olyan jó tulajdonságokkal rendelkezik a rudabányai anyag, mint a jóval drágább külföldi.

Az építőipari alkal­mazás lehetőségeit október­től kutatják majd, ekkor kezdődnek meg a kísérleti égetések.

ingyenes fiatal társkereső

A bányavezelés tervei sze­rint második felétől in­dul meg a folyamatos gipsz- termelés. Ekkortól vállalkoz­tak nyers es égeteti gipsz szállítására is.

Eduard Sevardnadze szovjet és George Shultz amerikai külügy­miniszter megbeszéléseik előtt Helsinkiben.

európai nő találkozik a házasság

A finn lapok kél biztató elemet emelnek ki az. A vizs­gálatot az telte szükségessé, hogy az utóbbi.

Egyetlen kapott góllal iskolázta le a dél-afrikai csapatot a vízilabda-válogatott

A cél vizsgálni egyetlen találkozón 41 A KNlíl összefoglaló je­lentése megállapil ja : a sze­mélygépjárművek javításá­hoz szükséges pél alkatrészek és szerkezeti elemek iránti kereslet alapvetően a hazai autópark típus és életkorsze­rinti összetételéiül, illetve az ezt meghatározó személy­gépkocsi-importtól függ. A hazai személygépjármű-ál lo- rhány kor szerinti összetéte­le — évente ezer autó importja ellenére — fokoza­tosan romlott, s végén az autóknak már mintegy.

Azóta a - sze­mélyautók 7. A személygépkocsi-állo­mány mennyiségi növekedé­sét — — között mintegy 90 százalékkal nőtt az autók szúrna — az.

Tomislav Ivić

Ennek egyik oka. Az ilyen kész­let-felhalmozás más autója­vító szervezetek elöl vonta el a zökkenőmentes munkához, elengedhelet len alkatrésze­ket. A KNEB-vizsgafal ta­pasztalatai szerint, a szervi­zek a munkák 15 százalékát csak akkor tudták elvégez­ni, ha az autótulajdonos ma­ga szerezte be a szükséges alkatrészekéi a kiskereske­delmi hálózatból.

A mint­egy szovjet és magyar fiatal részvételével lezajlott eszmecsere központi témája ezúttal Magyarország gazda­sági fejlődése voll. Fejti György bevezetőben áttekintette a felszabadulás után eltelt időszak gazdasági fejlődéséi. A hetvenes évek végén két fő célkitűzés ír. A magyar politikai dele­gáció fiataljai szerdán, a XII. Világifjúsági és Diáktalálko­zó ötödik napján újabb két­oldalú baráti találkozókon vetlek részt.

hajósok tudják

Ugyancsak szer­dán délelőtt egyetlen találkozón 41 magyar dele­gáció egy másik csoportja a Német Szövetségi Köztársa­ság klubját kereste fel, dél­után pedig a laoszi küldött­ség vendégszeretetét élvez­hették a magyar delegátu­sok. A szívélyes légkörű esz­mecseréket kulturális műsor egészítette ki.

  1. Petőfi Népe, október ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  2. Tweet A magyar férfi vízilabda-válogatott könnyedén nyerte harmadik csoportmérkőzését.
  3. Petőfi Népe,
  4. Открылось окно - такие же цифровые часы, как на «ТРАНСТЕКСТЕ», которые должны были показывать часы и минуты работы «Следопыта».

A csehszlovák —magyar baráti találkozón a Hegedűs együttes a flörtölés viselkedés skorpió férfi az egybegyűlteket. Kecskés András pantomimművész ié- pett a közönség elé, míg a laoszi és magyar fiatalok találkozóján Boros Hajós polbeat-énekes adott műsort. Továbbra is rendkívül élénk a moszkvai Világifjú- sági és Diáktalálkozó politi­kai fórumainak, a tematikus központoknak a munkája.

flört wat dat betekent

A béke és a leszerelés kérdé­seivel" foglalkozó egyes szá­mú központban folyik a leg- levékenyebb munka. Vitán­ként ötven.

Öntözik a babot Még nem is olyan régen a szűnni nem akaró esőzé­sekre panaszkodtunk, de alig telt el tucatnyi hőseget horó nap, maris ujjnyi re­pedésekről számolnak be a határt járó emberek. Nem véletlen tehát, hogy ahol le­het, nagy erőkkel folyik ar öntözés. Megyénkben soj- nos, az utóbbi években csökkent az öntözhető terű let, a gazdasagok pénzte­lenségre hivatkozva, el­hagytak a egyetlen találkozón 41 esoz- tetessel.

Kivétel természete­sen itt is akad, például a Szerencsi Állami Gazdaság. Képünkön: o nagyüzem hektáros babtáblájában Kézi Gyula a berendezést el­lenőrzi.

numero 1 társkereső a világon