Újdonságok a Zöld Civil Országos Találkozón | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Helyszíni találkozón tevékenység

Ismertetési tevékenyég végzése be nem jelentett ismertető személy útján A hatóság áttanulmányozta saját, a Gyftv.

helyszíni találkozón tevékenység

Összevetve egymással a két nyilvántartást, a hatóság megállapította, hogy két ismertető személy, meghatározott időszakokban nem lett gyógyszerismertetési tevékenység végzésére bejelentve a hatósághoz, jóllehet ezek a személyek — a látogatási riportok tanúsága alapján — ezekben az időszakokban is végeztek az Ügyfél termékeivel kapcsolatosan ismertetési tevékenységet. Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzés alkalmával, a cég általános bemutatása során beszélt arról, hogy a vállalat vegyes termékportfólióval rendelkezik, termékei között egyaránt megtalálhatóak gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és étrendkiegészítők.

Az MNB megtiltotta az alkuszi tevékenységet folytató cégnek, hogy alkuszi tevékenységet folytasson

Az Ügyfél által foglalkoztatott ismertető személyek vidéken teljes portfóliót, míg Budapesten részportfóliót ismertetnek, ugyanakkor az Ügyfél arról is nyilatkozott, hogy a látogatók ismertetési tevékenységük során nagyfokú szabadsággal rendelkeznek, és szabadon döntenek arról, hogy az egyes ismertetések alkalmával mikor, melyik terméket ismertetik a cég portfóliójából. Az Ügyfél nyilatkozata szerint a munka a cégnél bizalmi elven működik, amíg a látogatók hozzák az elvárt üzleti eredményeket, addig a vezetőség részéről nincs szigorú kontroll az ismertetők munkavégzése felett.

Azt maga az Ügyfél helyszíni találkozón tevékenység elismerte, hogy nehéz az ismertetési tevékenység elhatárolása, mivel ugyanazon ismertetők ugyanazon orvosok részére ismertetnek mind gyógyszert, mind étrendkiegészítőt. Amennyiben az Ügyfél által nem biztosított megfelelően annak hatóság általi ellenőrizhetősége, hogy az ismertetési tevékenységet végző ismertető személy megvalósított-e a látogatás során ténylegesen gyógyszerismertetést, továbbá az ismertető személyeket az Ügyfél kimondottan és egyértelműen felhatalmazza arra, hogy saját belátásuk szerint, szabadon döntsenek helyszíni találkozón tevékenység, hogy mely termékeket ismertetik a termékkínálatból, úgy az Ügyfél által rögzített látogatási riportokat egyértelműen gyógyszerismertetést is magába foglaló ismertetési tevékenység bizonyítékainak kell tekinteni.

Statisztikai Adatok

Az Ügyfél által, egészségügyi szakemberek részére adott ajándékok, természetbeni juttatások Az eljárásban az OGYÉI vizsgálta az egészségügyi szakemberek részére adott eladásösztönző eszközöket és azok értékét, valamint az ajándékok átadás-átvételével kapcsolatos üzleti gyakorlatot. A helyszíni ellenőrzés alkalmával az Ügyfél, a hatóság eladásösztönző ajándékok adásával kapcsolatos kérdésére válaszul azt nyilatkozta, hogy nem vezetnek külön nyilvántartást az ajándékokról, ahogy arról sem, hogy hol, mennyi került kiosztásra ezekből, és azt sem ellenőrzik, hogy a jogszabály által előírt éves helyszíni találkozón tevékenység az ismertetők által betartásra kerül-e.

  • A cég­ve­ze­tő a csa­lók­kal meg­be­szélt talál­ko­zó­ra már rend­őrök­kel ment.
  • Újdonságok a Zöld Civil Országos Találkozón | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
  • Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
  • Az eddigi adatok szerint a társaság felügyeleti engedély nélkül működhetett közre vállalati ügyfelek bankszámláinak megnyitásában.
  • A
  • Női ülések sarthe

Az Ügyfél elmondása alapján kizárólag a könyvelésből lehetne kideríteni, hogy a vizsgált időszakban a cégnél milyen eladásösztönző eszközbeszerzés történt.

Az Ügyfél nyilatkozata szerint előfordul, hogy az ismertető személy a rendelkezésére álló költségkerete terhére ajándékot vásárol, például névnapra virágot vagy szakkönyvet. Ezeket a kiadásokat az ismertetők havi költségelszámolása tartalmazza. Az Ügyfél nyilatkozata szerint az ismertetők a fenntartási női nyugdíjasok lorraine postaköltség, parkolás stb.

Felhívás vendéglátóhelyek üzemeltetői részére

Az üzleti vendéglátás nem bejelentett rendezvényhez kötődő vendéglátást, illetve üzleti ebédet takar. A számlákon az ismertetőknek mindig fel kell tüntetniük, hogy az üzleti vendéglátásnak kik voltak a címzettjei, mi volt a célja.

helyszíni találkozón tevékenység

Ezek a megjegyzések a számlák elválaszthatatlan részét képezik. Mindezekre tekintettel az eljárás során szükségesnek mutatkozott az Ügyfél ismertetői által benyújtott havi költségelszámolások és a kapcsolódó számlák hatóság általi átvizsgálása, mivel ezek a dokumentumok tartalmazzák az ösztönző ajándékok átadásával kapcsolatos szükséges információkat, így különösen, hogy mely ismertető személy, mikor, mely egészségügyi intézmény vagy szakember részére adott üzleti ajándékot és milyen összegben.

OGYÉI/42499/2019 – EXELTIS Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Itt kíván hivatkozni a hatóság a Fővárosi Ítélőtábla 3. Azonban a hatóság rá kíván mutatni arra, egyezően az Ítélőtábla érvelésével, hogy a funkció megítélésénél a köztudottság fogalma, azaz a hétköznapi értelemben vett felhasználhatóság a jelentékeny kitétel, ezért a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a nevesített tárgyak elsődleges, hétköznapi, felhasználási funkcióját veszi minden esetben alapul.

Helyszíni találkozón tevékenység hatóság álláspontja szerint tehát a virág, a kávé vagy a bor semmi esetre sem minősülhet olyan tárgynak, amely az egészségügyi tevékenység mindennapi végzéséhez elengedhetetlenül szükséges, illetőleg bármely funkciójában összefüggésben állna az egészségügyi szakemberek napi munkavégzésével.

  1. Глаза ее были затуманены.
  2. A neve ingyenes társkereső

A Gyftv. Az Ügyfél — a bizonyítási eszközök felsorolásánál a 4. Az Ügyfél ugyanakkor azt is elismerte, hogy az helyszíni találkozón tevékenység nehéz, mivel ugyanazon ismertetők ugyanazon orvosok részére ismertetnek mind gyógyszert, mind étrendkiegészítőt.

Account Options

A hatóság nem tudta elfogadni az Ügyfél azon érvelését, mely szerint az eladásösztönző eszközök átadásának és az ún. Mindezekre figyelemmel az OGYÉI több esetben találta jogszabálysértőnek az átadott ajándékot és természetbeni juttatást a vizsgált időszak vonatkozásában.

Az 4 online társkereső klubok tevékenységet folytató által szervezett, illetve támogatott rendezvények bejelentésének elmulasztása A hatóság annak megállapítása céljából, hogy a cég a Gyftv. Az OGYÉI átvizsgálta az Ügyfél által, a hatóság részére átadott költségelszámolások teljes dokumentációjának másolatát, és összesen 47 — az Ügyfél ismertetői által referálóként, kerekasztalként, meetingként megjelölt — olyan rendezvényt azonosított, amelyhez kapcsolódóan az Ügyfél a résztvevő személyek részére, kétséget kizáróan vendéglátást biztosított.

Újdonságok a Zöld Civil Országos Találkozón Az idén Az egyik ezek közül, hogy a Zöld OT-k történetében először lesz budapesti helyszínen a 4 napos esemény.

A rendezvényen az ismertetési tevékenységet folytató és az ismertető személy által biztosított egy napra eső vendéglátás összege nem haladhatja meg a 3. A rendezvényre az helyszíni találkozón tevékenység, illetve a gyógyszerellátásban vagy a gyógyászatisegédeszköz-ellátásban közreműködő szakembereken kívül más személy nem hívható meg.

helyszíni találkozón tevékenység

Ahogy az már fentebb kifejtésre került, az Ügyfélnek, mint vegyes termékportfóliót értékesítő vállalkozásnak az üzleti gyakorlata során összemosódik az étrendkiegészítőkkel, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos promóciós tevékenység, így az Ügyfél által szervezett rendezvények, referálók tekintetében nem állapítható meg, hogy azok mely termékcsoport ismertetése vonatkozásában kerültek ténylegesen megrendezésre.

Ugyanakkor egyes rendezvényekkel összefüggésben — a bizonyítékok alapján — a gyógyszerészeti államigazgatási szerv egyértelműen úgy értékelte, hogy azok olyan ismertetést segítő szakmai-tudományos rendezvények voltak, amelyek az OGYÉI-hez nem kerültek bejelentésre.

helyszíni találkozón tevékenység

Az ismertetési tevékenységet folytatót terhelő, rendezvénnyel helyszíni találkozón tevékenység bejelentési kötelezettség független az ismertetési tevékenységet folytató vállalkozás támogatásával, megbízásából, illetve érdekkörében elhangzó előadás témájától. A hatóság meglátása szerint az ismertetési tevékenységet folytató vállalkozás, Gyftv.

Keresés űrlap

Következésképpen az eljárás során beazonosított 47 rendezvény olyan, az egészségügyben, illetve a gyógyszerállátásban vagy gyógyászatisegédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek részvételével megtartott szakmai rendezvénynek minősül, melyekre — függetlenül helyszíni találkozón tevékenység szakmai rendezvény témájától — alkalmazni kell a Gyftv.

Továbbá a helyszíni ellenőrzésen a hatóság átvizsgálta az Ügyfél rendezvényekkel kapcsolatos iratanyagát, és megállapította, hogy az Ügyfél — a fent ismertetett referálókon kívül — nem jelentette be a hatósághoz még egy tudományos rendezvényt, amelyen a cég megbízásából egy orvos szakmai előadást tartott.

A hatóság azon kérdésére, hogy a szóban forgó rendezvényt milyen okból nem jelentették be az OGYÉI-nek, az Ügyfél akként nyilatkozott, hogy a készítmény, amelyről a rendezvényen az általuk szervezett előadás szólt, étrendkiegészítő, következésképpen a rendezvényt — véleményük szerint — nem szükséges bejelenteni a hatóságnak, mivel az kívül esik a Gyftv.

Ezt az érvelést a hatóság nem tudta elfogadni, tekintettel arra, hogy a Gyftv. Figyelemmel a fent kifejtett érvelésre, mely szerint a rendezvény témája irreleváns a bejelentési kötelezettség szempontjából, a hatóság álláspontja szerint a szóban forgó rendezvényre is alkalmazni kell a Gyftv.

helyszíni találkozón tevékenység

Saját szervezeten belül, a kereskedelmi kommunikációs tevékenység irányítását ellátó tudományos szervezeti egység létrehozásának hiánya Az OGYÉI a helyszíni ellenőrzés során vizsgálta az Ügyfél szervezeti felépítését, működésének metodikáját, a telepített felelősségi köröket. A helyszíni jegyzőkönyvben az Ügyfél előadta, hogy külön orvosi osztályuk nincs.

Közérdekű Adatok

EüM rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv álláspontja szerint a fenti norma megalkotása során a jogalkotó azt kívánta biztosítani, hogy az ismertetési tevékenységet folytató entitások a készítmények rendelésére vagy forgalmazására jogosult egészségügyi szakemberek részére történő kommunikációk, ismertető anyagok, brosúrák megalkotása, terjesztése, valamint az ismertetési tevékenység keretében végbemenő látogatások során olyan szakmailag igazolható, tartalmában helytálló információkat tudjanak átadni a szakembereknek, amelyeket a szóban forgó tudományos szakterületen jártas, képzett szakemberek felügyelnek cégen belül is.

Helyszíni találkozón tevékenység, hogy amennyiben a szakmai anyagok, ismertetési stratégiák országspecifikus megfeleltetése az egyes leányvállalatok hatáskörében van, akik így önálló döntési kompetenciákkal rendelkeznek a szakmai anyagok megalkotása felől, akkor önálló felelősségi kör helyszíni találkozón tevékenység társuljon hozzá. A jogalkotó szándéka pontosan ez volt, azaz, hogy a magyarországi betegellátás során a szakmai információk átadása megfelelő kontroll alatt lehessen, kifejezetten a betegellátás biztonságossága és a közegészség alkotmányos védelme érdekében, elkerülhetővé téve olyan eseteket, amelyek például off-label kommunikáció irányába mutatnának, vagy valótlan, szakmailag nem igazolt állításokat fogalmaznának meg konkrét készítményekről, illetőleg, hogy cégen belül is belső szakmai ellenőrzéshez legyen kötve a promóciós tevékenység.

Az OGYÉI meglátása szerint, amennyiben sérül ez a kontroll, egyidejűleg fennáll a helyszíni találkozón tevékenység annak, hogy romlik a kommunikáció minősége, amely így közvetett módon ugyan, de súlyos fokban kihathat a betegellátás biztonságosságára is. Ismertető személy tevékenysége után, az ismertetési tevékenységet folytatót terhelő befizetési kötelezettség teljesítését igazoló okmány hatóság részére történő megküldésének elmulasztása A hatóság megvizsgálta, hogy az Ügyfél eleget tett-e a bejelentett ismertető személyek tevékenysége után felmerülő befizetési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló dokumentáció megküldésére vonatkozó kötelezettségének.

Újdonságok a 27. Zöld Civil Országos Találkozón

EüM rendelet 8. EüM Rendelet 8. Megállapítom, hogy az eljárás során eljárási költség nem merült fel. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni az OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett, számú számlájára.

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének öd része. Ha az OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

Jelen határozat ellen a Gyftv.