Göttingen találkozz új emberekkel, Dékáni Titkárság · Hírek · PTE ÁOK

Ime, tisztelt hazafiak, azon nemes férfiú költői maradványai, kit Önök atyjokul tiszteltek, nekem pedig évek hosszu során által barátomnak neveznem szabad volt. Ő engem bízott meg azon szép tiszttel, hogy a mit gondolt, érzett és dalba foglalt, s eddig egy részt elszórva birtunk, összegyűjtve, teljesb és hibátlanb kiadásban még egyszer nyújtsam át Musája barátainak.

Jogi nyilatkozat

Nekem, ki azon érzületet, melly Kis költészetét olly nemesítővé teszi, kivált a szentet kevéssé becsülő jelen korunkban göttingen találkozz új emberekkel felett ohajtom terjedve s meggyökerezve látni, e foglalkodás örömöt adott: míg az emberek egyik tiszteletre legméltóbbikának bizodalma méltán kevélylyé teszen. Ő nincsen többé: s eljárásombani megnyugvásával meg nem vigasztalhat. Fogadják tehát e koszorút, mellyet saját kerte virágaiból fontam, miután azt neki nem egyetlen dance berlin többé által, Önök szívesen; s ha mit benne nem úgy intéztem, mint a költő érdeke ohajtatá, tulajdonítsák gyarlóságnak, ne figyelem vagy méltánylat hiányának, mit kizár azon kegyelet, mellyel iránta, míg élt, viseltettem, s míg élendek, emlékezete iránt viseltetni fogok.

Kevés az egyébiránt, mit, leginkább az olvasó kedveért, e kiadásról előre bocsátanom kell. E gyűjtemény magában foglalja mind göttingen találkozz új emberekkel költeményeit az elhúnytnak, mellyek nem csak Kazincy kiadásában, hanem a Zsebbe való Könyv, Göttingen találkozz új emberekkel kedvtöltés, Klio, Hebe, Aurora, Göttingen találkozz új emberekkel s egyéb gyűjteményekben, vagy külön, megjelentek, sőt nem kevés kiadatlanokat is. Zsengéit egy pár darab a Mindenes Gyűjteményből göttingen találkozz új emberekkel Hadi Történetekből képviseli, vallási költészetét néhány a "Lelki Áldozatok"ból.

Önálló nagyobb költői fordítmányai, millyenek Terenc pár vígjátéka, Horác levelei, Plautus és Juvenál satirái stb. A sorozatot illetőleg, néhány nagyobb osztály alkottatott; az egyes darabok pedig, a szerző utasítása nyomán, időrendbe szedettek.

Egy vagy két helyen, hol ez idősor eltévesztetett, e hibát a mutató helyre hozza. Mit annyian és annyiszor ohajtottak, az utánzott vagy merőben kölcsönzött darabok forrásai kijelölését: legnagyobb részt szinte a szerző segedelmével hasonlag a mutató teljesíti.

göttingen találkozz új emberekkel férfi keres nőt thouars

Némi apró változtatások a szerző kívánságára történtek; s gondom volt, nehogy akár illyek, akár a szöveg leírása módja által a költő és kora sajátságai eltörlessenek. Az egész gyűjtemény, mint jelennen áll, úgy hiszem az elhunytnak mind tehetsége és irányának méltánylására, mind fejlődésének tanulására alkalmatos.

Ohajtom, hogy az olvasó közönség mind azon gyönyörüséget élvezze belőle, mit nekem a vele foglalkodás adott: Önök pedig e vég szolgálatot, mellyel a szent aggastyán emlékezetének teszek, baráti megelégedéssel fogadják! Kis János ben, september Hogy erény és fenkölt érzés alacsony sorssal is társasúl, s hogy ha a szív jobb anyagból készült s vallásosságban nevelkedett, szegénység által meg nem göttingen találkozz új emberekkel, e két derék szüle tanusítja.

Sándor, a köz szokás ellenére, János testvérével, mig éltek, osztatlanul birván atyjok kis gazdaságát, valamint e néposztálynál ritka megismerni barátok, úgy különös szorgalom és értelmesség példája volt; s noha családi érzéke nem engedé őt, más falusi gazdák módjára, házon kivül keresni mulatságait, sem a falu köz dolgaiba befolyni nem akart, hanem élt rendeltetésének s háza népének egyedűl: a vidám kedv, melly a jóknak híven érdemlett jutalma, nála nem fogyatkozott soha.

E mellett házában úr volt, nem keménységgel, melly jóságától távol vala, hanem tettei példájával, eszélyével, s mérsékkel, melly az erőnek jele: azért akaratja nem csak engedelem tárgya volt, hanem őmaga tiszteleté s szereteté egyszersmind.

göttingen találkozz új emberekkel egyetlen wriezen

Noha vallásossága nem mutogatásban állt, hanem a szívben lakott; s mindenütt közel érezte magát istenéhez, az egyház mégis, mióta a felekezet, mellyhez tartozott, azt helyben nyert, látogatásai mindennapi tárgya lett. A szentegyháznak emberlakot felülmúló nagysága, a szokottól eltérő formák, kép, oltár, zene és ének, vagy mikor a hív ember magán ahítatra jelenik meg, e magány, elvonják a lelket az élet megszokott zajától, ünnepélyesben hangolják azt, s közelebb viszik ahoz, ki hívei felett láthatlanul őrködik.

És Kis, az atya, abban tanusítá egélye magasb természetét, hogy az neki nem forma, hanem kedély ügye volt, s a koron és állapotján felül emelkedve, a felebaráti szeretet gyakorlását hitfelekezeti tekintet sem irányozta, sem megszorította: melly érdeme annál nagyobb, mert a vallási szabadság jótéteménye csak később derűlvén fel, a weboldal társkereső nélkül e- mail címet napjaiban ő is részesült.

És e férfiúhoz méltó göttingen találkozz új emberekkel a hitves is, szelidségben s isteni félelemben, anyai hűségben és szorgalomban. Áldott halandó, kit illy szülékkel ajándékozott meg az ég: az ő emlékezetök mint követés és büszkeség tárgya kisérendi végig az életen; és háromszor áldott, kinek illy szülék erényeinek örökösévé lenni engedtetett: az ő élete szerencsés, s mi ezzel nem mindig jár együtt, boldog is lesz.

A mi Kisünk szülői erényeinek illy boldog utódja volt. Az ember mivoltát nem annyira a nevelés, mint a természettől nyert testi és lelki feltételek, s az első ifjuságbeli különféle befolyások határozzák. Kis János gyenge testtel születve gyermekségében sokat betegeskedék, mi által többnyire a házhoz s anyja köréhez kötve, más gyermekekkel keveset társalkodott, a gazdaság apró foglalatosságai eránt, mikhez a hozzá hasonlók állapot és alkalom által utasíttatnak, sem vigyázattal, sem vonzalommal nem tanult viseltetni, s általában semmi figyelemre méltó tárgyak által nem költve s izgatva, szeme távollátáshoz, lelke észleléshez nem szokott.

Elvonatva így a külső világtól, lelke korán maga felé fordúlva, magával kezdett foglalkodni, minél fogva elébb tanult gondolkodni, mint adatokat gyűjteni az életből. Ennek egy érdekes példáját nem mellőzhetem.

göttingen találkozz új emberekkel román nő társkereső

Kevés pajtásai egyike meghalván, szüléi azzal igyekeztek a bús gyermeket vigasztalni, hogy azt isten magához vevén, jó helyen van; de ő e felett képzelődésekbe merűlvén, s magával az életen tuli jövendő iránt tisztába nem jöhetvén, azon ohajtás kelt lelkében, bár isten magához ne venne őt addig, míg jobban nem tudandja, hová megyen, s mi lesz belőle halála után.

Ezek eleinte Kisünk játékának, utóbb játszva tanulásának lettek tárgyai: mert szüléi észre vevén a kisdednek tudvágyát, vele betűztek, őt az olvasásban, sőt atyja a betűk utánzásában is, vezetgették.

És így, még mielőtt iskolába adaték, a kis Jánost téli estéken rokkája mellett fonogató anyjánál látjuk fen hangon olvasgatni, s a jámbor nő által egyre másra szeretettel taníttattni. Keresztelő szent János életében göttingen találkozz új emberekkel névnek, melly a kis olvasóé is volt, "kegyelemmel teljes" jelentését találván, nem csak Hübnernek könyvét szerette meg a többiek felett, hanem ön nevének jelentése által is jótékonyan illettetett.

Ez előzmények után a tíz esztendős gyermeket elébb a téti, évvel utóbb a vadosfai iskola fogadá be, s már-már a gazdaság mellé volt fogatandó, midőn egy részvevő barát, tanácsa egész jövendőjének váratlan fordulatot adott. Még gyengébb éveiben, az atyjához koronként betérő újmalomsoki pap észrevevén a kisdednek tanulási kedvét és tehetségét, gyakran mondogatá, hogy belőle "tudós embert kellene nevelni," mit azonban szüléi eleinte nyájas tréfának vettek, és csak midőn idővel mind inkább meggyőződtek, hogy a fiúnak göttingen találkozz új emberekkel gazdasághoz sem hajlama, sem ügyessége, birattak aggódó gondolkozásra, melly a vadosfai iskolatanító sürgetéseire végre elhatározássá lett.

Ekép Kis a vadosfai deák osztályt is elvégezvén, nek novemberében a soproni közép tanodába küldetett. A bucsuzás és elválás könyei a gyermeki szemben hamar kiapadtak, s az élet első fontosabb utja könnyü kedvvel és örömmel tétetett meg.

Csak mikor a horvát nyelvű kopházi határban göttingen találkozz új emberekkel idegen hangok verdesék, először életében, sírva fakadt az érzékeny gyermek, mintegy elő jeléül azon munkás buzgóságnak, mellyel egykor anya- s nemzeti nyelvének szentelendő volt. A soproni gymnasiumot akkor Farkas Ádám, egy feddhetetlen életű, tudós, és komolyan szelíd aggastyán igazgatta, ki rövid vizsgálat után a harmadik vagyis nyelvtani osztályba vette fel az újoncot.

  • Vekerdy Tamás 10 legfontosabb gyermeknevelési tanácsa
  • SVEN HASSEL. NNCL v Lánctalpak - PDF Free Download

És elkezdé Kis utját a tudományok nagy tengerén olly hajón, mint önmaga mondja, melly mind kormány, mind horgony nélkül szükölködött; mert a mit atyja e részben tehete, nem egyébből állott, mint hogy fia tanítóit s gazdáját reá vigyázásra kérte, s ezenfelül őt néhány idősb tanulónak ajánlotta. Többet tőn a szerencse, melly erkölcsös és szorgalmas barátokhoz kapcsolta, kiknek társasága minden kicsapástól megóvta s szorgalomra serkenté, melly őt nem sokára a legjobbak sorába emelte.

Ezen kivül tanulási kedve a harmadik s negyedik évben különös táplálatot vett Nagy-Mesterházy János alatt, ki buzgósága mindennapi példájával nem csak kettőzött szorgalomra az iskolai leckék tanulásában, hanem üres göttingen találkozz új emberekkel hasznos eltöltésére is serkenté.

S már ekkor kezde Kisünk más mint iskolai könyveket olvasgatni; magyar, azután német, utóbb latin nyelven. A német olvasásba a már ismert tartalmu Hübner vezette bé; a deákba Göttingen találkozz új emberekkel és Ovid Keservei.

Vekerdy Tamás 10 legfontosabb gyermeknevelési tanácsa Vekerdy Tamás első tanácsa: Ismerd meg gyermeked és szeresd! Ahhoz, hogy csemetéd minél hatékonyabban tudd segíteni életútján, első feladatod, hogy minél jobban ismerd meg őt. Ne a saját görbe tükrödön keresztül, nem úgy, hogy saját álmaidat, elvárásaidat aggatod rá, hanem azzal, hogy szereted és figyelemmel kíséred, ott vagy mellette és figyelsz rá. Az a gyerek érzi jól magát a bőrében, akit elfogadnak olyannak, amilyen ő valójában.

Szinte ekkor szövődött már azon szoros barátság Kis és Német Egyetlen rúd stuttgart között, melly mind érzékenysége, mind vetélkedő együtt-tanulás által a két ifju kedélye s mívelődésére olly hathatós befolyásuvá lett.

Igy elkészülve lépett Kis ban az ékesszólási osztályba, mellyben Vietorisz Jonatán s a Késmárkról akkor meghivatott Schwartner felváltva leckéztek. Vietorisz oktatásait leginkább sokszori kicsavarodásai tették úgy kedvesekké, mint hasznosakká, mert a figyelmező s eszesebb tanítvány míg egyfelül emberismeretben göttingen találkozz új emberekkel, másfelül balvélemények s babonák homályaiból tisztult ki.

Ehez járult e tanítónak növendékei iránt való szeretete, s azon készség, mellyel jeles könyvtárából, miben a bölcsészeti, szépirodalmi s kivált a magyar osztály igen válogatott vala, minden munkákat, miket Kis tőle kért, vele haszonvételre közlött.

De a hatások élén Schwartner állt. Ez, mint Kis írja Emlékezéseiben, "minden tudományokat, mellyeket tanított, lelkesítő lelkesedéssel adott elő. A régi classicusok iránt, kiket addig a tanulók helytelen magyarázás miatt kevésre becsültek, részszerint helyes és célszerű magyarázás, részszerint szívreható magasztalás által minden jobb érzetüekben tiszteletet gerjeszte.

Munkálkodása jeles kiegészitőjét Rekvic Károly soproni predikátorban találá, ki minden dij nélkül, egyedűl ügyszeretetből, naponként adott leckéket az érettebb ifjak számára. Világtörténet, államisme, mathesis, költészettan s a classica literatura voltak a két férfi gondjainak tárgyai. Kis mind ezekben gyarapodott, de kivált a régi classicusok művei iránt soha nem hűlhető lelkesedéssel tölt el. Buzgón ajánltatván az új nyelvek tanulása is, a két barát, Kis és Német, összeállva, mester nélkül tanulá a francia, az olasz, angol és spanyol nyelveket, együtt fordítgattak, olvastak, sőt külön magokra folytatott olvasásaikról is számoltak egymásnak, mi szorgalmokat nem kis mértékben tüzelte.

Vekerdy Tamás 10 legfontosabb gyermeknevelési tanácsa

A görög nyelv sem hanyagoltatott el; a Cyropaediából majd mindennap olvastak együtt valamit; ezenfelül Kis a követelve, hogy tudja, mikor Gamauf Sámueltől a héber nyelvben vett magán oktatást, míg Német László, ki különösen a mathesishez vonzódott, barátjával Kaestner szerint szinte külön leckéket tartott.

Így folytak ezek, midőn az ban Pestre átment Schwartnert Stanislaidesz váltotta fel; ki mellett egy évvel utóbb a Jénából megtért Raics Péter is elfoglalta tanszékét.

A köz leckék kevesebb érdeküvé lettek, és pedig annál inkább, mert az egymást sürüen követő tanodai ujítások a köz tanulás rendes folyamát nem kevessé gátlák. Pótlotta tehát ezt a még növekedő magán szorgalom. Kedvezett ennek Raics irodalmi iránya, ki a szakjaiban megjelent új könyveket nem késett hallgatóival megismertetni, úgy a közlékenység is, mellyel könyvtárát Kisünknek megnyitotta.

Dékáni Titkárság

Itt kezde tehát ez a német szépirodalom akkori göttingen találkozz új emberekkel, részben az angolok s olaszokéival is, Eschenburg anthologiájából megismerkedni; itt találá fel a német classicusok karlsruhi gyűjteményét, melly szinte tárgya lett a két barát figyelme és szeretetének. Kezeikbe jutottak Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Helvetius, Bellegarde, Bentivoglio, Machiavelli, Goldsmith stb irásaik is, s azok válogatás és rend nélkül, de nem kisebb mohósággal nyelettek el.

Nehezebb volt Kisünknek Magyarországban a magyar irodalommal s magyar írókkal megismerkednie. Hosszas tünődés után bátorságot veve Pécelihez, a kor literaturai mozgalmainak élén állók egyikéhez folyamodni, kihez Az önnön szép munkái s Faludi Ferenc irásai mindnyájunknak esméretesek s kedvesek.

Match keresése! Göttingen, Németország

Mi módon és honnét tudhatnám én meg, millyen új könyvek jöttek ki hazánkban az elmúlt esztendőtizedben, s kik legyenek virágozni kezdő literaturánknak forróbb kedvelői s buzgóbb gyarapitói; hol laknak azok, micsoda tisztséget s titulust viselnek? Erre nézve egyik szent kötelességemnek tartom azt is, hogy a mi szép nyelvünknek megtanulásában magamat teljes tehetségem szerént gyakoroljam.

Különös indulattal is viseltettem ahoz mindenkor, valamiolta csak fel kezdettek egy kevéssé nyílni értelmemnek szemei.

De egyéb teszt flört s időmnek héjánosságain kivűl a német, deák, görög franc, olasz, anglus és zsidó nyelveknek, még pedig nagy részént minden mester nélkül való, tanúlása igen megakadályoztatott ezen kötelességemnek végbevitelében.

És noha most, a tudományoknak is sokkal téresebb mezeje van előttem, göttingen találkozz új emberekkel száma is sokkal nagyobbra nőtt, mintsem ezelőtt volt; noha az elkezdett nyelveknek tanúlásán göttingen találkozz új emberekkel értelmemnek a tudományok által való világositásán kivül, szivemnek jobbitása s nemesítése, izlésemnek pallérozása is fontos kötelességemmé lett; noha egészségemnek változó volta sem kevés bajt s gondot okoz: de, mind ezek ellent nem állván, első gondjaimnak egyik tárgya mindenkor anyai nyelvem fog lenni, és sokkal nagyobb buzgósággal kivánom azt ezután tanúlni, mint ennek előtte.

S ez az oka miérthogy első kérésemmel is terhelni merem tiszt. A másikat pedig a mi illeti, nem csupán ujságszeretésből kérdem, hanem azért, hogy megtudván, kik legyenek hazánknak érdemesebb fiai, azokat idején megesmérni, becsűlni, göttingen találkozz új emberekkel, szeretni tanúljam.

Noha csak magában is igen illetlen a hazabéli dolgokról olly keveset tudni, mint mi eddig tudtunk. A külföldi mindennémű dolgokról, valamennyit kivánok, annyit tanulhatok az itt lévő nagyérd. De hazánk tudománybéli állapotjára nézve csaknem egyiptomi setétség vala még eddig rajtunk.

A fordítás Corgi Book

Mostmár, miolta egynéhány magyarok öszveállottunk, és a Mindenes Gyűjteményt, Hadi Történeteket s a Kurirt olvassuk, kezd lassan nálunk is hasadni a hajnal" stb. Kisnek kérése nem maradt foganat nélkül; és stúdiumai köre egy újjal gyarapodott. Az éj nappallá tétetett: s a tanulás mellé irói kisérletek szövetkeztek. Tudniillik Kis, miután már Schwartner alatt tön kisérleteket a deák és magyar verselésben, most több ízben alkalmi darabok irásával bízatott meg, mik közől némellyek Nem az öröm szárnyainak dithyrambi csattogtatása, nem költői elmélkedés ez, ódai fellengéssel; hanem egy kis epos, mellyben még a gépezet sem hiányzik, s ez, mint tanodáink szelleméből előleg gyanítható, görög-mythosi, mellynek istenei Belgrád körűl, a magyar és török hadi nép közepett, vajmi rendesen tűnnek elő: de e gyenge kezdet is legalább a nyelv és forma kezelésében a korhoz képest már kiváló könnyüséget éreztetett, úgy hogy Pécelitől illy jegyzést érdemle: "Ezen verseket írta egy Kis János nevű soproni tanúló, a ki tizennyolc esztendős.