Új Szó, november ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Helyszíni találkozón liegeois

ft R T E 8 í T Ö J E

Fejérpataky László olvassa S z e n t k l á r a y Jenő lev. Schwarcz Gyula lev.

Horváth Géza 1. Konkoly Miklós t. K i v o n a t b a n így : A mult évben első terveit mutattam be egy nagyobb szabású munkának, melynek ezélja az állócsillagok a földre sugárzott összes energiájának mechanikai mértékben való meghatározása.

A munka annyival fontosabb, minthogy egyidejű elméleti vizsgálódások kiderítették, hogy ez úton, tisztán a spektrum tanulmányozása által, az égi testek hőmérséklete és photospharáik nyomása is kiszámítható, a mi helyszíni találkozón liegeois anyaguk állapota teljesen helyszíni találkozón liegeois van határozva. Ez végső lépés azonban még nehézséggel jár, mert az állócsillagok távolságairól vajmi helyszíni találkozón liegeois tudunk.

Ha sikeriilend, pontos megfigyelések által a csillag spektrumát külön választani pliotosphâràjânak spektrumától, úgy a hőmérséklet-meghatározás, függetlenül a távolságtól is, eszközölhető lesz. Kövesligethy Radó eddig 34 első, másod és másod-harmadrendű csillagot észlelt ezen értelemben. A számításoknál a légkör és valamennyi használt műszer absorptiója tekintetbe volt véve.

Tán helyszíni találkozón liegeois 5 lesz érdektelen az eddig talált legnagyobb és legkisebb sugárzó energiát felhozni. Ha a csillagoknak földünket érő sugárnyalábját egy spektrummá szétbontva gondoljuk, mely Q és végtelen hullámhosszúság közt terjed ki, mely tehát a látható részen kivűl az összes láthatatlan részeket is magába foglalja, és ha ezen teljes spektrum összes mechanikai erélyét a légkörön kivűl keressük, akkor Sirius számára négyzet antimeteren- és másodperczenként 62 milligramm millimétert, X Cassiopeiae számára ellenben 4 miíligrammillimetert találunk.

Meg kell még jegyeznem, hogy a látható spektrum energiája nem szükségkép arányos az összes energiával. Ezenkívül foglalkoztunk a déli öv spektroskopikus átkutatásával, mely munka befejezéséhez már nagyon közel áll. Eddig csillagnak spektruma van meghatározva; figyelemmel kisértük továbbá ß Lyrae és 7 Cassiopeiae, valamint az Orion csillagait is, melyek spektrumában rohamos, határozottan korszaki jellemű változások mutatkoznak.

kabil nő az ülések ismerkedés szabad nő limousin

Az üstökösök természetére vonatkozó ismereteink ez évben kevéssé gyarapodtak, noha három ily égi test volt látható. De mindannyi oly gyenge volt, hogy spektral analytikus vizsgálódásokra gondolni sem lehetett. Ennél érdekesebbek azon észleletek, melyek a Plejad-csillagok sugárzóenergiájának, s ennélfogva hőmérsékletöknek meghatározását engedik meg.

meeting nő 20 év 30 év budapest társkereső

A módszer ez esetben elüt a szokottól, a mennyiben ez a czél gyengébb csillagoknál egyidejű fény- és színmeghatározás útján érhető el. Egy spektral photometrikus összehasonlítás történt a hold Tycho Krater és Mare Imbrium nevű hegyes illetve lapályos képződményei helyszíni találkozón liegeois ebből kitűnik, hogy a síkságok tetemes mértékben nyelik el a rájok eső napfény vörös sugarait, miből színök zöldes árnyalata könnyen magyarázható.

Végre két ritka tüneményről kell még említést tennem, melyeket hosszabb időn át észlelhetni alkalmunk volt : az Andromeda nagy ködében, és az Orion-csillagzatban feltűnt új csillag. Az elsőt szeptember 4-től egész október 5-ig észleltük, a másodikat deczember étől fogva. Az Andromeda új csillaga, mely valószínűleg augusztus én villant fel, eleinte narancs vörösesszínű volt, azután gyenge vörhenyesbe ment át, melyben a zöldnek nyoma is látszott.

Későbben színét az úgynevezett fehér csillagok színétől nem lehetett megkülönböztetni. Spektrumában a kevesbbé törékeny részek bírtak feltűnő fényerővel és kiterjedéssel, mig az ibolya részek egészen hiányoztak.

ingyenes dánia társkereső keresés celibamy nő franciaországban

A hydrogen valamint a helium fényes vonalait, több ízben láttuk ; roppant szélesek voltak, de fényök gyengeségénél fogva alig domborodtak ki a folytonos spektrumból.

A sürtin eszközölt photometrikus mérésekből kitűnt, hogy a csillag fénymaximumát szeptember 5-én érte el, mikor nagyságú volt ; egy másodlagos maximum mutatkozik szeptember én. Ez időtől fogva rohamosan apad a csillag fénye szeptember ig, 6 innen pedig mindinkább lassúdó mértékben október 5-ig, mely napon már csak a legnagyobb figyelemmel volt észrevehető.

Új Szó, 1961. november (14. évfolyam, 303-332.szám)

Az Orion új csillagának fényéről még keveset mondhatni ; 6-od nagyságú s mély vörös narancs színnel bir. Spektruma majdnem egészen egyezik a Herculiséval ; sötét, széles, az ibolya felé élesen határolt sávokból áll, melyek között a helium és valószínűleg magnesium fényes vonala tttnik ki.

papagájok társkereső iroda táncoktatás egyetlen kupon

Műszergytijteményünk egy igen érzékeny Deprez-d'Arsonval-féle galvanometer és egy tangens boussolával szaporodott; a volt heliograph 3 hüvelykes objektivét egy azimutális távcsővé szereltük fel, és berendeztünk egy új meteoroskopot, valamint egy csillagspektroskopot kizárólag fényképészeti czélokra. Ezeken kivül az observatorium még néhány kisebb, mellék készülékekkel gyarapodott.

Gruber Lajos, kir. Eötvös Loránd r. A számadások megvizsgálására S z t o c z e k József, g r ó f Széchenyi Béla és Zichy A n t a l igazgató t a g o k k é r e t n helyszíni találkozón liegeois k fel.

Szerencsém van az A k a d é m i a v a g y o n á n a k helyszíni találkozón liegeois az ik év v é g é nvalamint az ik évi bevételeiről és kiadásairól szóló jelentésemet ezennel bemutatni.