Pesti Napló, 1852. október (3. évfolyam, 770–795. szám)

Singles a bodeni- tótól

Rákos Vidéke, 9. Szilágy vármegye méltóképen megülte a'temp- lomszentelés ünnepét és Szabó István plébánost el­halmozta ez alkalommal is elismerése és szeretete megnyilvánulásaival.

singles a bodeni- tótól

Csendélet Újpesten. Tanulságos állapotok van­nak manapság Újpest városában. Az uj korszak megteremtette a rendezett tanácsú várost, melynek vezetése mindenképen kiváló, jellemes, buzgó és nagyképességii kezekbe került.

Ugró Gyula nép­szerűsége teljességében, valóban érdemeiért és jelleme tisztaságáért került a polgármesteri székbe, melyet minden tekintetben kiváló módon tölt be.

Pesti Napló, Vidéken: Pesten: Évnegyedre 5 f. Egy hónapra 1 ft 30 kr p. A be­­igtatásí s 10 p.

A közönség benne és a város képviselője, Héderváry Lehel dr. Mi sem természetesebb tehát mint, hogy elégedetlenek pártja alakult és a legdicstelenebb.

Rákos Vidéke, 1909 (9. évfolyam, 1-52. szám)

Még lapjuk is akadt, mely szemenszedett, piszkos táma­dásokkal igyekezik a vezérek munkakedvét szegni. Újpest polgársága azonban nem ül fel a cselszö- vőknek.

Mint múlt számunkban már röviden jeleztük, lélekemelő, impozáns díszközgyűlés keretében ünne­pelte a sárral dobált vezéreket és megkapó módon tüntetett mellettük.

singles a bodeni- tótól

Fazekas Ágostonnak, Pest- vármegye alispánjának pedig nagyszerű memoran­dumot nyújtott át, melyben a támadók ellen hatal­mas módon kér elégtételt a megbántó t vezetőinek. Fazekas alispán rendkívül szívesen fogadta Új­pest küldötteit és meleghangú beszédben üdvözölte őket. Valami vonzó tanulság van Újpest város példájában a Rákos vidéke közönsége számára is.

Sok hasonlatosság van a mi viszonyaink és Újpest kö­zött.

Csak még, hála Istennek, nem tartunk annyira. Ám lehet még idő, hogy hasznát veheti java polgársá­gunk az Újpest népe imponáló, szép példájának, mely bizonysága, hogy lelkiismeret, hűség és ragasz­kodás nem veszett erény még és ereje nagy tettekre képes, ha az idők megnyilvánulását szükségessé te­szik.

Uj községi hivatalnok. Singles a bodeni- tótól on Kren edits Sándor főjegyző uj végrehajtót alkalmazott a község szolgálatába, amennyiben a megüresedett állást Bazsó Elemérrel töltötte be, ki már jegyzősegédi minőségben hosszabb ideig tagja volt az irodának s mint ilyen, a közönség elismeré­— Hálás köszönettel fogadta, de.

Hallja barátom, — a gazdám erősen a szemem közé nézett — magát kidobták!

Hike World

Méltóságos uram, csak nem gondolja. Azontúl egész este egy szót sem szólt hozzám a gazdám.

Első olvasatra az előbbi mondat ellentmondásos, másodikra is, de amikor megismerjük ezt a délnyugati német tartományt, akkor megértjük jelentését. Közel tíz éve élünk itt és a még most is jól emlékszem arra a napra, amikor először gurultunk be Bajorország északi része felől Baden-Württembergbe. Stuttgartnál délre vettük az irányt és alig kellett a gázt a nyomni, folyamatosan lejtett az út a távolban kirajzolódó havas Alpok irányába. Jobbról a Fekete-erdő, balról a Schwäbische Alb domborulatai, majd előttünk a Hegau vulkánok tűntek fel. Ha fogalmam sem lett volna a tartomány zavaros történelméről, az ezernyi kis önálló grófságról, hercegségről, majd a napóleoni egyesítések feszültségéről, a német egységhez csatlakozó erős urakról, a Hohenzollern-ekről, a badeni nagyherceg és a württembergi királyok demokratikus alkotmányairól, akkor is éreztem volna a feszültséget, amely a tájból árad.

Másnap megkaptam a felmondó levelet, így történt. Most megint bújhatom az újság hirdetéseket. Ölel barátod — Á d á m.

singles a bodeni- tótól

Tegnap este láttam a volt gazdámat az ut- czán. Karonfogva sétált Bontai Nasával.

Pesti Napló, október (3. évfolyam, – szám) | Arcanum Digitheca

Megemeltem a kalapomat. Ok rám néztek és összemosolyogtak.

singles a bodeni- tótól

Mit szólsz ehhez? Hát akkor miért kellett nekem otthagynom azt a kitűnő állást? Visszatértét szívesen látja közönségünk. Az ,Orsz.

Bike World

Bejelentési ivet és programmot magyar, német és franczia nyelven kész­séggel küld a titkárság. Gyógyszertár Csömörön. Sze ptemberl 1-én, szombaton nyitotta meg gyógyszertárát Csömörön Kovács Lajos gyógyszerész, a gyógyszerészek tes­tületének régi, érdemes tagja.

Áz uj csömöri gyógy­szertárvalóban hézagot pótol, — a terjedelmes község, továbbá az Hona, Anna, Árpád-telep és Kistarcsa érdekeit is egyként szolgálja. Messze környék lakos­sága-jut általa abba a kellemes helyzetbe, hogy szük­ségletét a közelben, gyorsan és fáradság nélkül fe­dezhesse.

singles a bodeni- tótól

A csömöri gyógyszertár gazdagon felsze­relve és modernül berendezve áll a közönség ren­delkezésére, — valóban a fővárosi színvonalnak meg­felelő vezetéssel s igy singles a bodeni- tótól remélhető, hogy csak­hamar eléri a megérdemelt népszerűséget, s közönsé­günk megtanulja becsülni a magunkét a htlyett, hogy a fővárosba fáradozzék a szükséges beszerzésekért. A lóvasut forgalma.

Online bruttó ár

A rákosszentmihá- lyi lóvasuton augusztus hónapban személy utazott és 6b95 korona volt a bevétel. Tavaly au­gusztusban volt az utasok száma és kor. Az év elejétől kezdve augusztus végéig ben Hány iparág látta hasznát a Zeppelin féle léghajós kísérletnek? Erre a kérdésre német szaklap azzal válaszol, hogy a német birodalomban 62 iparág már eddig is milliókat keresett Zeppelin révén, akinek léghajója tudvalevőleg óriási ünneplések tárgya volt, amikor Berlinbe megérkezett.

Ebben a nagy számban nincsenek benne azok, akik a léghajós gróf nevét minden közelebbi vonatkozás nélkül a reklám czéljaira kihasználtak. A legtöbb haszna a nyomdász és sokszorosító ipar különböző ágainak volt eddig. Napról napra uj könyvek jelen­nek meg Németországban a léghajóról és ezeket va­lósággal elkapkodják.

 1. Egyetlen találkozón franciaország
 2. A legjobb üdülőházak Svájc, Boden-tavi kerékpárút területén | elak.hu
 3.  И у тебя нет кредитной карточки.
 4. Она сомневалась, что Танкадо мог передать ключ какому-то человеку, который не приходился ему близким другом, и вспомнила, что в Штатах у него практически не было друзей.
 5. Это не был тщательно загримированный покойник в обитом шелком гробу.
 6. Он успел бы вскрикнуть от боли, если бы сильная рука не зажала ему рот.

A Iátképes levelezőlapok vég­telen sorozata szintén Zeppelin berlini utj nak kö­szönheti létrejövetét. Ebtenyésztő egyesület. Néhány e.

 • A legjobb üdülőházak Németország, Boden-tó területén | elak.hu
 • Прошу прощения.
 • Военной службе пришел конец.
 • A sokszínű Baden-Württemberg, mint úti cél - Élet sója
 • Rákos Vidéke, (9. évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
 •  Не двигайся! - приказал .
 • Summer World | Nyári örömök – meglepően változatosan
 • Gin Sul (0,5l, 43%)

A mozgalom élén C h y z e r Kálmán, rákosszen tmihályi lakos áll. Az érdekes tervről felvilágosítást nyújt a következő, közkézen forgó felhívás Ebtenyésztő Egyesület alapítására, Teljes szövege a következő: Európában alig van már állam, amely kutyatenyész­téssel szakszerűen nem foglalkozik, alig van ország, amely ebértékesitést széliében és nagy sikerrel nem üz.

Áz ebtenyésztő egyesületeknek, kluboknak kül­földön óriás a száma; gyakran egyetlen ily singles a bodeni- tótól több ily klub van ; ott a kiállítások, díjazások egy­mást érik ; a fajták tiszta vérben való fent.