AddieE-Modell

Ismerkedés kaarst

Ismerkedés kaarst, it is debated what kind of functional and structural relation exists between the two languages. From this viewpoint, the age and the manner of language acquisition is mentioned as an important factor. Researchers emphasize the dynamic relation between the languages of bilinguals being influenced by various external and internal factors, but there is no agreement on mental processing.

In this paper I attempt to review how the connectionist approach which seems to be the most appropriate for modeling the philogenesis and ontogenesis can be társkereső u65 in the study of bilingualism.

Keywords: bilingualism, bilingual mental lexicon, language acquisition of bilingual children, early and late bilingualism, connectionism, network model 1 Neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai eredmények A kétnyelvű beszélők1 nyelvei nem függetlenek egymástól.

Ezt mutatják a többnyelvű be- szélők szövegeiben megjelenő jellegzetes interferenciák, pl. How do you say in magyarul?

Navracsics Erre utalnak a különböző pszichológiai tesztek is. A szóasszociációs tesztek tanúsága szerint a kétnyelvűek a hívószó nyelvétől függetlenül mindkét nyelvükből adnak ismerkedés kaarst vö.

В шифровалке не было ни души. Хейл замолк, уставившись в свой компьютер. Она мечтала, чтобы он поскорее ушел. Сьюзан подумала, не позвонить ли ей Стратмору. Коммандер в два счета выставит Хейла - все-таки сегодня суббота.

Navracsics A különböző képmegnevezéses felada- tok is a nyelvek közötti kapcsolatokat igazolják. Hermans, Bongaerts, De Bot és Schreuder kísérletükben például azt tapasztalták, hogy a kétnyelvűeknek több időbe telik előhívni a ismerkedés kaarst laszt, ha közben a vizuális stimulus nevének másik nyelvbeli megfelelőjéhez hangzásában kö- zel álló figyelemelterelő szót alkalmaznak. Felhősi A funkcionális kapcsolaton túl a kétnyelvűek nyelvei között strukturális, idegrendszeri kapcsolat ismerkedés kaarst kimutatható.

subetle burger dating

Voxel alapú morfometriai méréseket2 végezve azt találták, hogy a kétnyelvű személyek bal alsó parietális lebenyének szürkeállománya megnövekedett sűrűségű az egy- 1 A kétnyelvűség sokféle módon kialakulhat, ebből adódóan a kétnyelvűségnek igen különböző felfogásaival találkozhatunk a pszicholingvisztikai szakmunkákban vö. Navracsics é.

  1. Egységes neuruppin
  2. Kétnyelvűség és konnekcionizmus (Bilingualism and connectionism) | Katalin Reszegi - elak.hu
  3. Meet for chat in Ndola over 30
  4. Vasútmodell kereskedelem - Külföldi modellboltok
  5. Je kina koja trguje bitcoinima - elak.hu
  6. Попытался что-то сказать, но голоса не .

Napjainkban a legelfogadottabb meghatározás Grosjean nevéhez kapcsolódik, aki funkcionális oldalról, a nyelv ek használata felől közelíti meg a kérdést. Vitatott azonban a két nyelv egymáshoz való funkcionális és strukturális viszonyának jel- lege. Ebből a szempontból fontos tényezőként említik az elsajátítási ismerkedés kaarst, illetve az elsajá- títás módját. A két nyelv agyi lokalizációja kapcsán a kutatók egy része úgy véli, hogy ugyan- azok az agyi területek felelősek a nyelvért a korai és a késői kétnyelvűeknél egyaránt.

wikihow megismerni valakit

PET- és fMRI-vizsgálatok szerint a különböző nyelvek feldolgozása során meghatározott agyi terüle- tek egységes vérkeringési mintázatot mutatnak Klein és mtsai szemantikai feldolgozásra irá- nyuló, illetve Chee és mtsai szógenerálási vizsgálataiban, vö.

Mások szerint azonban jelentős különbségek mutatkoznak a nyelvek lokalizációjában a második nyelv elsajátításának életkorával összefüggésben.

Poslovni.hr

EKP-eredmények és fMRI-vizs- gálatok alapján azt találták, hogy a korai kétnyelvűek azonos agyi struktúrákat mozgósítanak a nyelveik feldolgozása során, míg a kései kétnyelvűek különböző agyi területeket aktiválnak Hernandez és mtsai, illetve Marian és mtsai vizsgálatai, vö. A neurolingvisztikai vizsgálatok szerint ismerkedés kaarst a nyelvtudás szintje is hatással van az agyi struktúrák szerveződésére és az aktivációra. Hasonlóan változatos képet kapunk a kétnyelvű afáziások nyelvi sérülései, illetve gyógyu- lásuk tanulmányozása révén is.

Találunk példát arra, hogy a korábban tanult nyelv jobban megőrződik agykárosodás esetén, míg a később ismerkedés kaarst nyelv hamarabb kiesik, illetve hogy az időben előbb elsajátított nyelv hamarabb visszaállítható talán mert kiterjedtebben reprezentá- lódik szabad találkozón a 66, mint a később tanult.

De van példa parallel, párhuzamos nyelvvesztésre és gyógyulásra is vö. A kétnyelvűek körében végzett afáziakutatás a nyel- vi lateralizáció nagy ember, hogy tudja sem jutott egységes eredményre vö. A kétnyelvűség alapvetően modularista szemléletű pszicholingvisztikai megközelítésében hasonlóan egymásnak ellentmondó elképzeléseket találunk a két nyelv, szűkebben a két nyelv mentális lexikonának tárolásáról, egymáshoz való viszonyáról.

Korábban Weinreich modellje alapján a kétnyelvűség három típusát különböztették 3 Ullman szerint a nyelvtan ismerkedés kaarst a lexikon elkülönülése két memóriarendszer, a procedurális és a deklaratív memória elkülönülésébe ágyazódik bele. S erre alapozva a korai és a kései kétnyelvűeknél mutatkozó agyi lokalizációs különbség kapcsán felmerül, hogy az a procedurális memória kritikus periódusával magyarázható: az életkor előrehaladtával a procedurális memória gyengül, a késői kétnyelvűeknél a nyelvtani formák tárolása, feldolgozása a deklaratív memóriában, egészlegesen történik vö.

Navracsics Judit ezzel magyarázza, hogy szóasszociációs kísérleteiben a késői kétnyelvűek válaszaiban inkább megfigyelhetők a két nyelv közötti szintagmatikus kapcsolatok, A vizsgálatok szerint azonban a késői kétnyelvűeknél is megerősödhet a procedurális memória szerepe vö. UllmannNavracsics A mindkét nyelvet egyaránt használó kétnyelvű közösségben alakul ki korai kétnyel- vűeknél az összetett kétnyelvűség, amikor egy rendszerben szerveződik a két nyelv, s minden fogalomhoz két nyelvi jel tartozik.

A szituációhoz kötött, illetve késői nyelvelsajátítás révén kialakuló koordinált kétnyelvűség esetén két egymástól elkülönült rendszerben tárolódik a két nyelv. Az alárendelt kétnyelvűség a második nyelv elsajátításának menetére jellemző, ekkor a második nyelv elemei az első nyelven keresztül kerülnek feldolgozásra 4vö. Navracsics 33— Újabban a weinreichi kifejezéseket egyetlen kétnyelvű személy mentális lexikonán belül is használják az egyes szavak tárolására vonatkozóan: a kevert szerkezetű mentális lexikonban a tárolást az határozza meg, hogy a szó és másik nyelvbeli ekvivalense szemantikailag mennyire esik közel egymáshoz.

Egyes vizsgálatok alapján a konkrét főnevek esetében több a szemantikai hasonlóság, mint az absztrakt főnevek között de Groot 33—47Singleton szerint ugyanakkor az első és második nyelvbeli szavak tárolása egyénenként különböző attól függően, hogy miként sajátították el, és hogy mennyire jól tudják azokatvö.

A kétnyelvűség újragondolt hierarchikus modelljében a beszéd folyamatosságát is figye- lembe véve a bilingvizmus két típusát különítik el. A fluens kétnyelvűek egy közös rendszer- ben tárolják nyelveiket: a fogalmi tárolás mindkét nyelvvel kapcsolatban van. A második nyelvüket kevésbé folyékonyan beszélő kétnyelvűek egymástól elkülönítve tárolják nyelvei- ket: a fogalmi szint itt is mindkét nyelvvel kapcsolatban van, ám a második nyelv lexikona csak gyengén kötődik a fogalmi reprezentációhoz, erősen az első nyelv ismerkedés kaarst.

Tako da i oni koji ga imaju čuvaju ga za

Ahogy a nyelvtudás tökéletesedik, úgy lesz egyre közvetlenebb a kapcsolat a nyelvi információ és a fo- galmi reprezentáció között, de még magas szintű nyelvtudás esetén is aktív marad a két nyelv közvetlen ismerkedés kaarst.

Az első és a második nyelv terminusok helyett később a domináns és kevésbé domináns nyelv kifejezések is megjelennek, tekintettel arra, hogy ismerkedés kaarst kétnyelvűek emlékezeti reprezentációi dinamikus rendszert alkotnak, s a második nyelv dominánssá is válhat, ezzel pedig megváltozhat a fordítási hatások struktúrája is revised hierarchical model Heredia A korai modellek szerint amint azt a fenti modellek is mutatják a kétnyelvű- eknél a mindkét nyelvet felügyelő fogalmi tár mellett minden nyelvnek van külön lexikai tára.

Amikor ugyanis például szemantikai feladatokban azt kell a kísérleti személyeknek eldönteni, hogy a megadott szavak a két nyelvből egy kate- góriába tartoznak-e pl. Heredia 34—35, Heredia—Brown — Általánosabb az a vélekedés, hogy a fogalom és a jelentés elválik egymástól, de olyan véleményekkel is találkozunk, melyek szerint a konceptuális és a szemantikai szintet nem kell elkülönítenünk vö.

Vrijednost bitcoina potonula je u srijedu preko 14 posto, Tako ismerkedés kaarst i oni koji ga imaju čuvaju ga za Ez segít egy hatékony hosszú távú stratégia kidolgozásában. Prema nedavnom istraživanju, Kina čini više od 75 posto rudarstva bitcoina širom svijeta. Eközben vannak olyan izgalmas digitális megoldások is, hogy Tron végül felzárkózik az Ethereumhoz! Más szavakkal, nem túl biztonságos, mind a kereskedelmi kereskedőknek nyújtja ajánlatát.

Navracsics 42— A kétnyelvű beszédprodukciós modellek jobbára csak a lexikális kiválasztás folyamatára fókuszálnak, figyelmen kívül hagyva a beszéd létrehozásának számos további aspektusát. A nyelvspecifikus modellek szerint konceptuális szinten dől el, hogy melyik nyelv szavai körében zajlik a keresés. Ez megvalósulhat olyan módon, hogy a már eleve elkülönült fogalmi rendszerek elkülönült lexikonokkal kapcsolódnak össze Van Hell—De Grootvö.

Az is felmerült ugyanakkor, hogy egységes szemantikai rendszer mel- lett a lemmák információval vannak ellátva arról, hogy melyik nyelvhez tartoznak, s az előhí- vás során a felülről érkező utasításnak megfelelően a kívánt nyelvhez tartozó ismerkedés kaarst aktivá- lódnak Roelofsvö.

Costa Green Eszerint a beszélgetőtárs nyelvi tudása határozza meg a kétnyelvű beszélő beszédének jellegét: vagyis hogy mennyire marad meg egy nyelv használatánál, illetve milyen gyakran vált nyelvei között — Vizsgálatai alapján azt is megállapította, hogy amikor a kétnyelvű személy ismerkedés kaarst szót a vendégnyelvből a bázisnyelvbe át- vesz, akkor teljes váltás történik, vagyis lexikai és fonetikai szinten egyaránt érvényesül — Közös továbbá az is, hogy a pszicholingvisztikai megköze- lítések igyekeznek a kétnyelvűség változékony és heterogén voltát megragadni, ám azáltal, hogy jobbára modularista kiindulású modellekkel próbálják visszaadni ezeket a mechanizmu- sokat, nehézségekbe, ellentmondásokba ütköznek.

A változatosságot és a változás folyamatát pedig nem sikerül eredményesen modellálni. Ennek oka a már említett modularista kiindulás. A moduláris elmemodell ugyanis merev, statikus, hierarchikus rendszert és feldolgozást fel- tételez, autonóm, tartalom- és területspecifikusan működő, velünkszületett modulokkal, ka- tegorikus szabályokkal, egyirányú feldolgozással vö. Pléh — Ilyen működési mechanizmusokkal ismerkedés kaarst pedig csupán a kialakult mentális rendszerről tud magyarázatot adni, a megismerő rendszer fokozatos kiépülésével, változásaival nem tud mit kezdeni, s evo- lúciós és egyedfejlődési szempontból ismerkedés kaarst igencsak problémás ismerkedés kaarst.

Nánay —, Fehér b: Ez a közelítésmód a nyelv folyamatos változását s magát a nyelvelsajátítást sem tudja kezelni. A modularista modell ugyanis a nyelvet is autonóm, más kognitív funkcióktól független modulnak tekinti, melyen belül két alrendszert: a szabályokat tartalmazó, velünkszületett univerzális grammatikát és a szavakat azok formai sajátosságait, bejósolha- tatlan tulajdonságait rögzítő lexikont, s ezeken belül további feldolgozási szinteket különíte- nek el.

S ezeknek az alrendszereknek a működését szintén a vázolt módon képzelik el.

Kétnyelvűség és konnekcionizmus (Bilingualism and connectionism)

Ilyen közelítésmód jellemző a kétnyelvűek nyelveinek modellálásában is, ezért itt is szá- molnunk kell a vázolt nehézségekkel. Arról van szó tehát, hogy a pszicholingvisták megfigye- léseik alapján hangsúlyozzák a kétnyelvűek nyelveinek különféle külső és belső tényezők által befolyásolt változatos, dinamikus kapcsolatát, azonban a működési mechanizmusok modellálására szolgáló keret, a modularizmus alapvetően nem alkalmas a tapasztalt jelenségek megragadására.

A modell abból indul ki, hogy a kétnyelvű egyén a két nyelv lexikai adatait ugyanolyan módon tárolja egy egységes rendszerben, ám ezen belül alrendszereket hoznak létre, mivel általában különböző ismerkedés kaarst fordulnak elő.

meet girls moszkva

A BIMOLA a feldolgozás három szintjét különíti el: az egységes jegyek szintjét; a nyelvek szerint elkülönülő, ám egy nagyobb rendszer ismerkedés kaarst ké- pező fonémák szintjét; valamint a szavak nyelvenkénti alrendszereinek átfogó szintjét. A fel- dolgozás során a szintek között kétirányú aktiváció fut, a fonémák és a lexémák szintjén az egyes nyelvi elemek halmazán belül aktivációs és gátló folyamatok hatnak.

A magasabb nyel- vi szemantikai, pragmatikai szintekről érkező, a hallgató nyelvhasználati módjáról szóló ak- tivációs kapcsolatok hatására monolingvis nyelvhasználati módban csak az egyik hálózat van erősen aktivált állapotban, bilingvis nyelvhasználati módban viszont mindkettő vö.

Grosjean — A kétnyelvű vizuális percepcióra kidolgozott BIA Bilingual Interactive Activation modell szintén kétirányú aktivációs folyamatokkal számol, a percepció során az alulról felfelé ható aktiváció hatására a különböző nyelvekhez tartozó szavak versenyeznek egymással.

Ezek a modellek, noha a korábban ismertetettekhez képest a ismerkedés kaarst lényege- sen rugalmasabban képzelik el, mégis statikusak: a tanulás, változás folyamatát ugyanis nem tudják ábrázolni.

mentes találkozó 21

A pszicholingvisztikai ismerkedés kaarst egy része azonban valóban a kétnyelvűség kialakulására irányul, ám az ennek kapcsán megfogalmazódó elméletekben is érezhető a modularista szem- lélet hatása. Az egységes nyelvi rendszer hipotézis képviselői a gyerekek által produkált ke- vert szövegek alapján úgy vélik, hogy a születésétől fogva két nyelvnek kitett gyerek egy hib- rid rendszert kezd el használni, amely a fejlődés során fokozatosan szétválik. A fejlődés három szakaszát különítik el: kezdetben a gyerek a két nyelv szókincséből álló egységes lexi- konnal rendelkezik; majd a kétféle lexikai ismerkedés kaarst elkülönül, ám a szintaktikai rendszer továbbra is egységes; végezetül a két szintaxis is külön funkcionál Leopold —, Volterra— Taeschnervö.

Az elkülönült nyelvi rendszerek hipotézis szerint viszont a korai gyerekkorban jelentkező keverés nem egységes nyelvi rendszerrel magya- rázható, hanem pragmatikai, szociolingvisztikai hiánynak tekinthető. A születéstől két nyelv- nek kitett gyerek eszerint korán különbséget tud tenni a két nyelvi rendszer között, s a két nyelv elsajátítása során a nyelvek egymástól függetlenül fejlődnek Navracsics é.

Olyan elképzelés is megfogalmazódott De HouwerNavracsics é. E fejlődésmodellek kapcsán is számolnunk kell a modu- larizmus problémáival, s noha a nyelvelsajátítás menetének magyarázatára szolgálnak, nem ismertetik pontosan annak folyamatát. A konnekcionizmus az idegrendszer analógiájára ismeretelemeket ismerkedés kaarst egységeknek, az ún.

Fehér a: 87 nyelvet is. Eszerint a nyelv szerves része a háló- zatként11 felfogott megismerő rendszernek, s szétválaszthatatlanul összefonódik a megismerő rendszer más összetevőivel, és ezt a nyelv és a mentális rendszer közötti szerves, kétirányú kap- csolatot a nyelv vizsgálata során nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A hálózatelvű konnekcionista közelítésmód szerint az egyén a gyermek a világ megismeré- sének kezdeti szakaszában egészleges mintázatok formájában tárolja el a tapasztalt és feldolgo- zott információkat, s a kognitív rendszernek ez a működésmódja alapvetően a későbbiekben is megőrződik.

HRT: Kriptovalute - budućnost financija ili prolazni trend?

A különböző ismerkedés kaarst vizuális, auditív, tapintási stb. S noha a különböző kognitív funkciók kiépülésének folyamatában a tanulás révén bizonyos fokú modularizációval, egyre specifikusabb működéssel számolhatunk, ám ez a kognitív rendszer alapvető szerveződését nem érinti.

Ilyen kiindulásal magyarázni tudjuk a különböző kognitív képességek filogenezisét és ontogenezisét egyaránt a filogenezishez lásd KisNánay — A konnekcionista modellben a különböző ingerekre egyidejűleg aktiválódó mikrojegyek között kapcsolat jön létre, majd a tapasztalatok révén egyre kiterjedtebb relációrendszer ala- kul, ez a rugalmas kapcsolatrendszer hordozza a tudást vö. A szavak eszerint a vonatkozási tárgy ak ról feldolgozott és tárolt információállomány, valamint a szóra vonatkozó hangalaki, morfológiai, szintaktikai sajátosságok hálózataként képzelhetők el, s ezen belül nem különíthetők el élesen a nyelvi, szemantikai információelemek és a nem nyelvi ismerkedés kaarst.

Egy természetes nyelvi fogalmunknak tehát sok száz mikrojegy összessége felel meg. Ezeken kívül természetesen sok olyan mikrojegy is aktiválódni fog, amelynek nem feleltethetők meg természetes nyelvi fogalmak: ilyenek például a geometriai és funkcionális reprezentációk. Minél markánsabb két csúcspont összetartozása, annál valószínűbb, hogy az egyik megismerni kártyajáték a másikat.

A hálózaton belül kis számú elemnek nagyon sok kapcsolata van, majd a kapcsolatok számának csökkenésével növekszik az adott kapcsolattal jellemezhető elemek száma vagyis az elemek fokszámeloszlása S-görbéjű hatványfüggvényt követ.

Je bent tijdelijk geblokkeerd

A skálafüggetlen modell a hálózatot dinamikus rendszernek tekinti, melyen belül megvalósulhat az egymásba ágyazottság: egy hálózat egy pontja maga is egy kisebb hálózat lehet vö. Barabásia nyelvi hálózat skálafüggetlen sajátosságaihoz Fehér b: 74— Ez pedig azt is jelenti, hogy a konnekcionista modellben nincsenek a lexikontól elkülönülten létező, a mű- ködést, a nyelvi elemek összeszervezését irányító szabályok. A singles stuttgart események ismerkedés kaarst magából a konkrét nyelvi előfordulásokon alapuló rendszerből ismerkedés kaarst ki analógiás, statisztikai úton.

A morfoszintaktikai tudás sem igényli veleszületett szabályrendszer feltételezését, a természetes beszéd jellegzetességei ehelyett úgy magyarázhatók, hogy a nyelvelsajátítás folyamatában a nyelvre jellemző prozódiai-intonációs ívekből és fonotaktikai prototípusokból mint előmin- tákból statisztikai tanulással fokozatosan válnak ki az alaki-mondattani szerkezetek, melyek valószínűségi támpontokként funkcionálnak vö.

férfiak 84 ülések

Fehér a: 90—91, MacWhinney Az ilyen elveken működő hálózat képes kezelni a tanulást: a tudást hordozó kapcsolatok élerősségén minden ingerfeldolgozás a nyelvi interakciók feldolgozása módosít vö.

Nánay A hálózatban csak kevesebb szállal és bizonytalan relációkkal kap- csolódó minták pedig a változás lehetőségét hordozzák magukban vö. Fehér a: 94— A ismerkedés kaarst konnekcionista nyelvi modellben a tanulás, változás folyamatai a társas környezet, a nyelvi ingerek hatására mennek végbe, a belső rendszerviszonyoknak megfelelően. A konnekcionista hálózatban viszont minden ingerfeldolgozásnak hatása van. Az ilyen módon kiépülő és működő konnekcionista hálózat magyarázni tudja a szóelőhívás, a beszédprodukció, a beszédfeldolgozás során tapasztalt hatásokat a szófelismerés során pl.

Honbolygó 74nem szükséges extra mechanizmusokat beépíteni a rendszerbe. Noha a konnekcionista szerkezet igen csak hasonlít az agy neurális hálózatára, mégsem fe- leltethető meg neki, a konnekcionista háló csúcspontjai nem idegsejtek, hanem mikrojegyek, amelyek a neuronok és a különböző fogalmi, nyelvi reprezentációk közötti, különböző komp- lexitású egységek vö. Nánay—,—, Fehér a: Ugyanakkor kétségtelen, hogy a modellnek van materiális vonatkozása.

A neurolingvisztikai vizsgálatok szerint ugyanis a fogalmak, cselekvések, ismerkedés kaarst megnevezésére használt szavak valóban nem egyetlen összefüggő területen, hanem igen kiterjedten reprezentálódnak az agyban, amikor például cselekvéssel kapcsolatos szavakat dob, rúg hallunk, a mentális szótárhoz kapcsolt halántéklebenyi Wernicke-terület mellett a megfelelő mozgató agyrészek is aktiválódnak, látással kapcsolatos szavak esetében lát, néz pedig a látókéreg is vö.

Vannak persze kitüntetett mezők a nyelv szempontjából így a Broca- és a Wernicke-területmelyek azonban nem kizárólagosan végzik a nyelvi feldolgozást, inkább a nyelvi folyamatokban részt vevő konvergenciazónákként határozhatók meg, ahol azok az idegsejtek, amelyek részt vesznek a nyelvi folyamatokban, jóval jelentékenyebb számban találhatók meg, mint másutt az ismerkedés kaarst vö. Minthogy pedig az idegsejtek nem eredendően specifikusak bizonyos funkciókra vö.

Keresés mariniere nő egyes konvergenciazónák esetében is csupán funkcionális prediszpozícióval számolhatunk, s majd tanulás révén specializálódnak bizonyos feladatokra, továbbra is megőrizve ugyanakkor az idegrendszer egészébe beágyazódó, plasztikus jellegüket vö.

ismerős ulla kakas értelmezése

A két nyelv elsajátítását és dinamikus viszonyát azonban az alkalmazott modularista kiindulású mo- dellekkel a modularizmus elme- és nyelvfelfogásából adódóan nem képesek magyarázni, csak bizonyos tipikus állapotokat ragadnak meg.

A konnek- cionista hálózat viszont plasztikus, s egyszerű működési ismerkedés kaarst, a statisztikai tanulás révén az egynyelvűek anyanyelv-elsajátításán túl jól használható a kétnyelvűség különböző formáinak a modellálására, magyarázatára is. A továbbiakban ezt igyekszem szemléltetni a kétnyelvűség néhány vitatott kérdése kapcsán.

 Слабое сердце… да к тому же еще испанская жара. Не забывай и о сильнейшем стрессе, связанном с попыткой шантажировать наше агентство… Сьюзан замолчала.

A konnekcionizmus szerint a megismerő rendszer kialakulásának kezdetét holista működés jellemzi, s ismerkedés kaarst konnekcionista hálózaton belül nincsenek élesen elkülönülő részrendszerek.

A két nyelvnek kitett babák esetében is feltételezhetjük, hogy a különböző nyelvi ingerek fel- dolgozásával létrejövő reprezentációk nem különülnek el egymástól, vagyis a két nyelv nem eleve egymástól elkülönülten épül ki vö.