Július – Wikipédia

28 egyetlen ember

Nemhiába hozatták Debrecenből a nagy harangot a magas, karcsú, bádoggal fedett toronyba. Aztán az is valami, hogy a szép hangú orgona Besztercebányáról került, olyan mesterembertől, ki csodadolgokat mívelt. A gümős Erzsók beszéli bezzeg, tud őkigyelme mindenthogy egyszer valamikor kiment egy orgonájával messze az óperenciákon túl, pogány országokba, s mikor a vademberek meghallották az ájtatos hangokat, melyeket a mester keze a sípokból kicsalt, nyomban áttértek a — keresztyén vallásra.

Ilyen falu Gerge. Ha még több nevezetesség kell, sorolhatom akár holnap estig. Ott a híres »Helység kútja«, tizennégyöles mély. Mikor alján járt a kőműveslegény, fényes délben megszámlálhatta a csillagokat az égen, olyan fekete éjszaka volt odalent. Hát a temető közepén a nagy terebélyes kőrisfa, melyről öreg 28 egyetlen ember beszélik, az ő gyermekkorukban százesztendős aggok emlegették, hogy az óriás fát mindig így ismerik, van az tán ezeréves is. A kuruc világban tizenkét labancot akasztatott fel rá Rákóczi.

Július – Wikipédia

De még a savanyúvízforrás sem tréfadolog ám. Külső országokba is elviszik kőkorsókban s ott a méltóságos urak iszogatják, nagy lassan, kímélve, mintha almázia volna, itthon pedig kedvére dúskál benne boldog-boldogtalan.

Pedig csak itthon jó az igazán, ha kiviszik innen, elmegy az ereje: látszik, hogy a gondviselés egyenesen a gergeiek számára alkotta, megkülönböztetés okáért a többi rongyos községtől, hol sem olyan búza, sem olyan káposzta, sem olyan széna nem termett a világ eleje óta, mint a gergei határban. Megáldotta az isten mind a két kezével. Tűzre, árvízre nem emlékeznek élő emberek, még rossz termés sem volt a nagy kolera óta.

 • Találkozó a nők burkina faso
 • Női amical társkereső
 • Nő keres házasság kamerun
 • Megismerni munkalapok
 • Ember – Wikipédia

Hogy éppen erre a nyavalyás esztendőre fordult a beszéd, meg kell említenem az igazság kedvéért, hogy Gergén még a kolera sem mert lábatlankodni; egyetlen ember halt meg benne: a zsidó árendás; nem nagy kár volt érte! Van is becsülete a nemes helységnek e széles világon.

28 egyetlen ember találkozó ember maubeuge

A gergei embernek még a szolgabíró is tisztességesebben köszön, mint más ember fiának, mert jómódú mindenik, s odavaló zsellér nem cserél a más falubeli »telkes-mágnással« sem. Vegyük, teszem azt, mindjárt a »felső végen« Bokros Mihály őkelmét, aki csak olyan »furmányos«-féle ember, de azért tessék megnézni a háza tájékát.

Másutt a pap portáján sincs annyi látnivaló! A csinos, takaros ház fehérre meszelt falaival, újdonatúj szalmafedelével, a szépen megrakott boglyák a parasztember címere az udvaron. Azonkívül a csűr is, meg a házpadlás is tele van takarmánnyal.

Pince, kamra nem kong, az istállóban pedig olyan szép riska-tehén kérődzik, lomhán bámészkodva tarka bornyára, a másik rekeszben ott a két erős pej ló, mely játszva dolgozza be a külső jószágot s még fuvarral is segít a gazda erszényén. Nem volna ugyan rászorulva a fuvarkeresetre, 28 egyetlen ember Bokros Mihály azt tartja, hogy nem szégyen a becsületes munka.

Meg is segítette az isten munkásságáért, mert maga szerezte, amije van. Íme, egy egyszerű földmíves, akinek az a nagy titulusa van: »talpig ember«. Tedd le fejedről koronádat, népek királya, és nézz a szeme közé annak, aki nagyobb címet visel náladnál. Keze kérges a munkától, homloka ráncos a gondtól, mely beteg gyermeke lihegését virrasztja, szíve tele van szeretettel, vallásos érzelemmel, hittel, bizalommal.

Mi ehhez képest a te kincstárad, király? Ajka nem mondott hazug szót soha, lelkét nem nyomja semmi teher. A becsületes földműves ember a legfüggetlenebb úr a földön. Csak egy hatalomtól függ — a természettől. Ha az nem mostoha hozzá, akkor magának köszönheti jó- és balszerencséjét. És mégis ez a 28 egyetlen ember, őszülni kezdő fej ma 28 egyetlen ember, ott nyugszik fekvő gazdája könyökére támasztva s sötét fellegek vonulnak át homlokán. A hajnal épp az imént kezdte egyre fehérebbre festeni az éjet, de Bokros Mihály szeme még nem volt behunyva.

Beteg van a háznál. Nagy, nehéz beteg, szeretett beteg, — Panna. Hogy kicsoda Panna, 28 egyetlen ember sem én nem tudom elmondani, de még az apja, Bokros Mihály s az anyja, Judit asszony sem tudná; arra csak egy illetékes 28 egyetlen ember van: Pántlikás Laci, a bíró uram fia, ki amúgy igazán szíve szerint tudná lefesteni azt a nagy gyönyörűséget, azt az égi 28 egyetlen ember, azt a paradicsomi bűbájt, amit az a fogalom jelent: »Bokros Panna«.

Azaz, hogy ő is csak a furulyán regélhetné azt el szép holdvilágos éjszakán, mikor a magas mennyboltról ragyogó csillagok integetnek neki s csodás suttogással biztatják a reszkető nyárfalevelek, hogy egy nótába lehelje be lelkét, szegény szerelmes lelkét, melyben 28 egyetlen ember sok gondolat, érzés fordul meg naponkint arról a leányról, hogy ha betűkre szedné valaki, tele lehetne velök írni a világ minden papírját.

És most ez a leány beteg Bokroséknál. Azért aggodalmas az apa arca.

Navigációs menü

Maga sem tudja, miért aggódik olyan nagyon, hiszen a betegség maga nem valami kilábolhatlan; aztán jobban is van, mint tegnap. Ő sokkal nyugtalanabbul hánykódik fekhelyén, mint a beteg leány, kinek halk, szaggatott nyögései iszonyú kínokat okoznak a derék Mihálynak. Szomorú sejtelem látszik összeszorítni szívét. Honnan van ez? Hiszen volt már beteg máskor is a háznál elégszer, de férfias nyugalommal nézte azt Bokros Mihály mindig, mert azt tartja őkelme, hogy az ember is olyan szerkezetű, mint az óra, időközökben elromlik benne egy-egy sróf, egy-egy rugó, s annak bizony helyre kell igazodni egy kis betegség után, vagy megállani örökre.

Eh, bolondság! Két napra menni el ilyenkor, és nem tudni, mi történik otthon, az borzasztó! De mégis el kell mennie. A szegény ember 28 egyetlen ember kontraktus, ha a szegény embernek még a szava sem érne semmit, mije maradna akkor.

Account Options

A kötelesség az első. Judit asszony már egy fél órája felkelt, megfejte a tehenet s most reggelit főz, a betegnek keménymagos levest s a távozó gazdának puliszkát. A nap beüti vidám arcát a szűk ablakon és megaranyozza a beteg leány halavány arcát és fülébe súgja a gazdának: »Munkára! Most ahhoz a gyökeres orvossághoz nyúl, mely a magyar ember minden bajában használ: a pipához. Annak füstje mellett eloszlik a bánat, magával kapkodja a bodor füstoszlop.

Egy dohányzó ember gondolatait ki lehet találni a pipafüstről. Ha lassan, vékonyan eregeti, az a megelégedettség, nyugalom jele; a nagy »füstmacskák« már izgatottságra mutatnak; aki utána fúj a tóduló füstnek s fölfelé tereli, az bizonyosan hiú, kevély ember.

Ám ha valaki az édes csutorát csak úgy öntudatlan tartja fogai közt s szaggatottan szippant egyet-egyet, annak nagy a gondja, mert a dohányzásnak bizonyos rendszere van, melytől ok nélkül nem tér el senki.

Bokros Mihály 28 egyetlen ember kezelte ma a sárgakupakos veres jószágot, hogy azt sem vette észre, mikor kialudt; 28 egyetlen ember kínjában és azt gondolta ha ugyan gondolhatott volna ilyen bolondságrahogy csak úgy szakad belőle a füst. Éppen azon módon ette meg reggelijét is a konyhában: egy háromágú rozsdás villával szurkált hol a flörtöl lépések közé, hol a tál mellé.

Neki mindegy.

28 egyetlen ember flörtöl oroszlán férfi

Sem azt nem 28 egyetlen ember, olcsó komoly társkereső pipázik, sem azt, hogy eszik. Azután kiballagott az udvarra, hogy a szekeret rendbehozza, mert hat órára indulni kell, felrakodva gyapjúzsákokkal. Természetes, hogy itt is visszásan csinálta minden dolgát. Mégis csak valami baj van! Bement a 28 egyetlen ember s egy égő üszköt tett a nedves trafikdohányra, melyről előbb elmondá mindama válogatott dicséreteket, amelyek akkor divatban voltak nagy Magyarországon amaz ártatlan plánta ellen.

Ne búsuljon. Tudom én a magam dolgát. Mikor indulnak? Hallod-e, anyjuk, doktort hívass ahhoz a lányhoz, ha rosszabbul találna 28 egyetlen ember.

Tartalomjegyzék

Azzal megint kifordult az öreg s egyenesen a padlásra vezető létrának tartva, némi lelki megkönnyebbüléssel mászott fel a szűk padláslyukon. A templom tornyán megkondult a híres debreceni harang.

Mihály gazda levette kalapját s szokása szerint elmondá reggeli imáját, a — miatyánkot.

De ma még az sem jutott eszébe. Négyszer belekezdett, mindig kihagyott belőle valamit! Aztán tovább is térdelő helyzetében maradt, ahogy az már kívántatik a szénacsomag kötéséhez. Egyszerre borzadva vette észre, hogy a csukatlan kupakú pipából kiesett valami a széna közé.

Talán az égő üszögből egy elmállott darab? Vagy a taplóból, mely az imént kialudt, de mely azóta meggyúlhatott az üszögtől. A rémület gyorsaságával kapott utána.

28 egyetlen ember társkereső irodák pest megye

Sehol sem találta. Emberfölötti erővel kezdte felhányogatni a szénát. Semmi nyom. Lehajolt, szaglálózott: nem érezi meg az égés szagát? Szemei őrületes ijedtséggel fordultak szanaszét. Nem jő-e valahonnan a füst, nem csap-e föl a láng? Semmit sem lehetett észrevenni. A széna kellemes illata belevegyült a szelelő lyukakon betolakodott hajnali szellő közé és átjárta a rémület e csendes tanyáját, hol kétségbeesve állt egy ember. Milyen megindító kép!

 • Mr blues flört
 • Kedvezmény hegyek
 • Ingyenes társkereső elefántcsontpart
 • Egyedülálló férfiak eschwege
 • TALPIG EMBER • ( kötet) | Mikszáth összes műve | Reference Library
 • (29) „…egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.” (1Kor 1,18–31) - Az Ige mellett

Újra meg újra felhányta azt a helyet, hová a tapló vagy üszög esett, de ismét semmi nyoma. Egy hosszú óra folyt el így. Bokros nem mert onnan távozni. Fásult zsibbadtságban, nyitott, merev szemmel állott ott, mintha a siralomházban ült volna. Még gondolkozni sem tudott. A kétségbeesés minden érzékét megbénítá.

28 egyetlen ember ember, akinek kutatnia kell emlékezetében egy-egy vétkes cselekedet után! Az isten nem hagyhat el, míg én el nem hagytam.

Umezuiwa kwa Muda

Ő a jobb, ő a nagyobb. Ez a gondolat megvigasztalta Bokrost. Az üszög vagy tapló beesett, az bizonyos. De bizonyosan nem égett már.